Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 19A

Saray Ilog ya Panlalapuan na Bendisyon nen Jehova

Saray Ilog ya Panlalapuan na Bendisyon nen Jehova

Konsideraen tayoy pigaran teksto ed Biblia ya angusar ed salitan “ilog” tan “danum” pian iyilustra iray bendisyon ya onagus manlapud si Jehova. No basaen tayo iraya, wala ray naaralan tayon makapaseseg nipaakar ed no panon itayon bebendisyonan nen Jehova. Anto iratan?

JOEL 3:18 Nanengneng ed sayan propesiya so sakey a subol ya manlalapud santuaryo na templo. Onaagus itan pian naparanuman so “Lawak na Saray Kiew ya Acacia.” Kanian parehon walay anengneng nen Joel tan Ezequiel ya sakey ya ilog a mangiiter na bilay ed pasen ya agnapambilayan. Parehon say panlalapuan na ilog et diad abung nen Jehova, odino say templo.

ZACARIAS 14:8 Anengneng nen propeta Zacarias ya onaagus “iray danum a mabilay” manlapud syudad na Jerusalem. Say kapaldua na danum et onaagus ed dayat ed bukig odino say Inatey a Dayat, tan say kapaldua et onaagus ed dayat ed sagur odino say Dayat a Mediteraneo. Nensaman, say Jerusalem so “syudad na makapanyarin Ari,” si Jehova a Dios. (Mat. 5:35) Nen binitla nen Zacarias so syudad, nayarin nanonotan tayo so panuley nen Jehova ed interon dalin diad arapen. Abayag tayo lan natatalosan ya saray danum ed sayan propesiya et mangipapanengneng ya bendisyonan nen Jehova so duaran grupo na matoor ya totoo ed Paraiso, saray makaliktar ed baleg a kairapan tan saray napaoli.

APOCALIPSIS 22:1, 2 Anengneng nen apostol Juan so sakey a simbolikon ilog ya mipara ed samay anengneng nen Ezequiel. Balet ag-itan manlalapu ed templo, noagta diad trono nen Jehova. Kanian singa samay anengneng nen Zacarias, nayarin idadanet na sayan pasingawey iray bendisyon na panuley na Dios legan na Sanlibon Taon.

Siempre, anggapoy tanton pandumaan na saray bendisyon ya manlalapud pananguley nen Jehova tan saramay irerepresenta na ilog ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Amin iratan ya bendisyon et manlalapud si Jehova tan onaagus ed amin ya matoor a totoo to.

SALMO 46:4 Imanoen no panon ya sakopen na sayan sakey a bersikulo so duaran aspekto​—panagdayew tan pananguley. Nanengneng dia so sakey ya ilog ya lapuay liket diad “syudad na Dios,” ya ontutukoy ed Panarian tan pananguley, ontan met ed “say sankasantosan tan alay abig a tabernakulo na Sankatagyan,” ya ontutukoy ed dugan panagdayew.

Ipapaseguro na sarayan teksto ya bendisyonan nen Jehova iray matoor a totoo ed duaran paraan. Andi-anggaan itayon nagunggonaan (1) diad pananguley to, tan (2) diad uksoyan to parad dugan panagdayew. Kanian komon ta determinado itayo natan ya tuloytuloy ya onkerew ed si Jehova a Dios tan ed Anak to na “danum a mabilay”​—say maaro dan itatarya pian manbilay tayon anggapoy anggaan!​—Jer. 2:13; Juan 4:10.