Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 7A

Saray Nasyon ya Akapaliber ed Jerusalem

manga 650-300 B.C.E.

Saray Nasyon ya Akapaliber ed Jerusalem
VIEW

TIME LINE (AMIN YA TAON ET B.C.E.)

 1. 620: Ginmapon inuleyan na Babilonia so Jerusalem

  Tinuro nen Nabucodonosor so ari na Jerusalem a magmaliw ya arin walad kontrol to

 2. 617: Inawit ed Babilonia so unonan grupo na saray aripen ya nanlapud Jerusalem

  Saray manuley, mabiskeg ya sundalo, tan marunong ya komikimey et inawit ed Babilonia

 3. 607: Dineral na Babilonia so Jerusalem

  Pinoolan day syudad tan say templo to

 4. Kayari 607: Tiro

  cInataki nen Nabucodonosor so Tiro ed loob na 13 taon. Sinakop toy kabiangan na syudad na Tiro ya walad dalin, balet nansiansia so syudad ya walad isla

 5. 602: Ammon tan Moab

  Nilusob nen Nabucodonosor so Ammon tan Moab

 6. 588: Tinalo na Babilonia so Ehipto

  Diad koma-37 taon ya uley nen Nabucodonosor, nilusob toy Ehipto

 7. 332: Tiro, syudad ya walad isla

  Dineral na Griegon armada, ya indaulo nen Alexander the Great, so syudad na Tiro ya walad isla

 8. 332 odino mas asakbay: Filistia

  Sinakop nen Alexander so Gaza, sakey a capital city na saray Filisteo

Lokasyon ed Mapa

 • GRESYA

 • BALEG A DAYAT

 • (DAYAT A MEDITERANEO)

 • TIRO

 • Sidon

 • Tiro

 • Samaria

 • Jerusalem

 • Gaza

 • FILISTIA

 • EHIPTO

 • BABILONIA

 • AMMON

 • MOAB

 • EDOM