Onlad karga

Onlad saray karga

 KOMAPAT YA SEKSION

“Maseseg Kon Idepensa so Masanton Ngaran Ko”​—Naliktaran na Dugan Panagdayew so Panangataki

“Maseseg Kon Idepensa so Masanton Ngaran Ko”​—Naliktaran na Dugan Panagdayew so Panangataki

EZEQUIEL 39:25

TOPIC: Iliktar nen Jehova iray totoo to diad baleg a kairapan

Inaro nen Jehova iray totoo, balet ipapasen to met ya walay eebatan da ed saray gagawaen da. Antoy nalilikna to ed saramay mangibabagan mandadayew ed sikato balet ag-itan napatnagan ed saray kagagawa ra? Siopa ray pilien ton iliktar diad baleg a kairapan? Tan akin ya deralen nen Jehova so minilyon a mauges ya totoo anta sikatoy Dios na aro?

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 15

“Patundaen Koy Pilalawanan Mo”

Antoy naaralan tayo ed deskripsion nipaakar ed saray paabang a bibii ed libro na Ezequiel tan Apocalipsis?

KAPITULO 16

“Markaan Moy Moling” na Totoo

Importante ed sikatayo natan no panon ya amarkaan parad kililiktar iray matoor diad panaon nen Ezequiel.

KAPITULO 17

“Onsumpa Ak ed Sika, O Gog”

Siopa si Gog na Magog, tan anton dalin so lusoben to?

KAPITULO 18

“Ondalang so Baleg a Sanok Ko”

Ondalang so sanok nen Jehova ed iyataki nen Gog, kanian protektaan to iray totoo to.