Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 11

“Tinuro Ta Kan Managbantay”

“Tinuro Ta Kan Managbantay”

EZEQUIEL 33:7

TOPIC: Manuturo si Jehova na managbantay tan ipapaamta Toy responsabilidad to

1. Antoy ginawa na saray propeta ya tinuro nen Jehova bilang managbantay tan antoy sinmublay ya agawa?

AKAALAGEY so sakey a managbantay ed padir na Jerusalem legan ya onseselek so agew. Sinaniban toy mata to pian agnalaram insan ninmengneng ed arawi. Biglan intagey toy trumpeta to, inmingas na aralem, tan pinaknol to itan pian ipasakbay ya onsasabi so armada na Babilonia! Balet atrasado la so ikiwas na saray manaayam ed syudad ed sayan pasakbay na managbantay. Saray managbantay odino propeta ya tinuro nen Jehova et pigaran dekada la ya mangipapasakbay ya onsabi itan ya agew; balet, agdinmengel tan ag-interesado iray totoo. Natan et papaliberan la na armada na Babilonia so syudad. Kayari na pigaran bulan, abungaw na saray sundalo so padir na syudad tan akaloob ira, inggeba day templo, tan pinapatey odino ineerel da ray manaayam ed Jerusalem ya mandadayew ed idolo tan andiay pananisia.

2, 3. (a) Antoy magano lan naeksperiensya na saray totoo natan? (b) Anto ran tepet so ebatan tayo?

2 Diad panaon tayo, magano lan deralen na saray armada nen Jehova iray totoo ya andiay pananisia. (Apo. 17:12-14) Nagawa itan diad kasampotan na sankabalegan ya kairapan ya naeksperiensya na too. (Mat. 24:21) Balet agni atrasado so ikiwas na dakel a  totoo ed pasakbay ya ipapaamta na saramay tinuro nen Jehova ya managbantay natan.

3 Akin et anuro si Jehova na saray managbantay? Anton mensahe so ipapaamta na managbantay? Siopa ray tinuro, tan antoy naitulong tayod sikara? Imanoen tayoy ebat ed sarayan tepet.

“Ipasabim ed Sikara so Pasakbay a Nanlapud Siak”

4. Akin et anuro si Jehova na saray managbantay? (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.)

4 Basaen so Ezequiel 33:7. Saray managbantay et onaalagey ed padir na syudad pian seguroen ya agnapeligroy bilay na saray manaayam ditan. Tinuro ira na manuley na syudad pian ipanengneng ya labay ton protektaan iray sakop to. No paknolen na managbantay so trumpeta to, ompan nataktakot iray nanaugip ed maksil ya tanol, balet nayarin nisalba so bilay na saramay onkiwas lapud satan. Mipadpara, anuro si Jehova na saray managbantay, aliwan lapud labay ton taktakoten iray Israelita ed saray mensahe nipaakar ed kadederal, noagta lapud iyaansakit to ray totoo to tan labay ton isalba so bilay da.

5, 6. Antoy sakey a pakapatnagan na inkahustisya nen Jehova?

5 Nen tinuro nen Jehova si Ezequiel bilang managbantay, impanengneng nen Jehova iray aspekto na personalidad to ya makapaseseg ed sikatayo. Imanoen pa so duara ed saratan.

6 Inkahustisya: Napatnagan so inkahustisya nen Jehova lapud ikokonsidera toy balang too tan anggapoy lalabien to. Singa bilang, anggano agdinengel na dakdakel a totoo so mensahe nen Ezequiel, ag-impasen nen Jehova ya rebelyoso so amin ya Israelita, noagta labay ton nengnengen no panon so ikiwas na kada indibidual. Aminpiga ton binitla so pitongtong ed “sakey a mauges” tan ed “sakey a matunong.” Kanian, manguukom si Jehova base ed ikiwas na balang indibidual ed mensahe.​—Eze. 33:8, 18-20.

7. Antoy basiyan nen Jehova no uukomen to ray totoo?

7 Napatnagan met so inkahustisya nen Jehova ed paraan na panangukom to ed totoo. Ukomen to iray totoo aliwan base ed ginawa dad apalabas, noagta ed no panon iran onkiwas ed pasakbay ya niiter ed kaplesan a panaon. Imbaga nen Jehova ed si Ezequiel: “Sano ibagak ed sakey a mauges: ‘Ompatey ka,’ balet sikatoy nagbabawi ed kasalanan to tan nanggaway maptek tan matunong, . . . sikatoy mantultuloy a manbilay.” Insan walay makapadinayew ya inyarum nen Jehova: “Anggapo ed saray kasalanan to so paebatan ed sikato.” (Eze. 33:14-16) Balet no say sakey a matunong et manrebelde, agto nayarin isipen ya lapud tinmulok ed apalabas et palampasen la na Dios so gagawaen ton kasalanan. Imbaga nen Jehova ya no say sakey a too et “nanmatalek ed dilin inkatunong to tan nanggaway aliwa, agla nanonotan so antokaman a ginawa ton matunong, noagta sikatoy ompatey lapud ginawa ton aliwa.”​—Eze. 33:13.

8. Antoy naaralan tayo ed saray pasakbay na saray propeta nipaakar ed inkahustisya nen Jehova?

8 Say sakey nin pakapatnagan na inkahustisya nen Jehova et say pangiiter toy magenap ya pasakbay antis ya onkiwas. Inggapo nen Ezequiel so kimey to bilang managbantay manga anem taon antis  ya dineral na armada na Babilonia so Jerusalem. Balet aliwan si Ezequiel so sankaunaan ya nampasakbay ed saray totoo ya ebatan day kasalanan da. Masulok ya sanlasus taon antis ya aderal so Jerusalem, imbaki nen Jehova iray propeta ya si Oseas, Isaias, Miqueas, Oded, tan Jeremias bilang managbantay. Ingganggan nen Jehova si Jeremias pian panonotan iray Israelita: “Anuro ak na saray managbantay a mangibagay, ‘Imano yo so tanol na tambuyog!’” (Jer. 6:17) Asabi panaon, inusar nen Jehova so Babilonia pian ukomen ira, balet agnatetel si Jehova odino saraman ya managbantay lapud impatey na dakel.

9. Panon ya impanengneng nen Jehova so matoor a panangaro?

9 Panangaro: Impanengneng nen Jehova so matoor a panangaro diad impangibaki tod saray tinuro ton managbantay pian mangiter na pasakbay, aliwa labat ed saray matunong, noagta pati ed saray mauges—saramay totoon amaermen ed sikato tan aneral ed reputasyon to. Isipen pa labat—kabkabat iray Israelita bilang totoo nen Jehova, balet sikatoy paulit-ulit dan tinaynan tan nandayew irad saray palson dios! Impaamta nen Jehova so ermen ya alikna to ed sayan impantraidor da nen inkompara to so nasyon ed mikakalugoran ya asawan bii. (Eze. 16:32) Balet, agsinmuko si Jehova. Imbes ya ombales ed sikara, labay ton ompawil irad sikato. Dudusaen to ra labat no talagan agla ra manguman. Akin? Imbaga tod si Ezequiel: “Agko panliketan so ipatey na mauges, noagta say labay ko et manguman so mauges ed dalan to tan mantultuloy a manbilay.” (Eze. 33:11) Ontan so nalilikna nen Jehova nensaman, tan ontan ni nalilikna to natan.​—Mal. 3:6.

10, 11. Anto ray naaralan tayo ed inkahustisya tan panangaro ya impanengneng nen Jehova ed totoo to?

 10 Antoy naaralan tayo ed inkahustisya tan panangaro ya impanengneng nen Jehova ed saray Israelita? Say sakey a naaralan tayo et nepeg ya interesado tayo ed kada toon pupulongan tayo. Makapuy no isipen tayon tampol ya agtayo nepeg ya iter so mensahe tayo ed sakey a too lapu labat ed datin kagagawa to odino lapud kultura, lahi, kipapasen tod bilay, odino lenguahe to. Oniay imbangat nen Jehova ed si apostol Pedro ya importante ni anggad natan: “Anggapoy lalabien na Dios, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.”​—Gawa 10:34, 35.

Kasin say pakanengneng mod totoo et miparad pakanengneng nen Jehova ed sikara? (Nengnengen so parapo 10)

11 Say sakey nin importantin naaralan tayo et kaukolan ya alwaran tayoy sarili tayo; baliwala iray ginawa tayon matunong no mankasalanan tayo. Maabig no tandaan tayo ya singa saray pupulongan tayo, wala met so tendensia tayon mankasalanan. Onaplika met ed sikatayo imay simbawa nen apostol Pablo ed kongregasyon na Corinto: “Samay maniisip a sikatoy akaalagey et manalwar komon ya agnatumba. Anggapoy tukso a sinmabid sikayo ya agni asali na arum a totoo.” (1 Cor. 10:12, 13) Agtayo labay so ‘manmatalek ed dilin inkatunong tayo’ tan isipen ya ag-itayo nadusa lapud manggagawa tayo met na maong. (Eze. 33:13) Anggan panon kabayag tayo lan manlilingkor ed si Jehova, importante ya mansiansia tayon mapaabeba tan maunor.

12. No akagawa tayoy seryoson kasalanan nensaman, antoy nepeg tayon tandaan?

12 Panon to no akagawa tayoy seryoson kasalanan nensaman balet nagbabawi tayo la? Naaralan tayo ed mensahe nen Ezequiel ya  dusaen nen Jehova iray agmagbabawin nankasalanan. Balet naaralan tayo met ya manunan ipapanengneng nen Jehova so aro, aliwan say ibales. (1 Juan 4:8) No ipapanengneng tayod saray gagawaen tayo ya talagan magbabawi tayo, agtayo nepeg ya isipen ya agnaperdona na Dios iray kasalanan tayo. (Sant. 5:14, 15) Mabulos ya pinerdona nen Jehova iray Israelita anggano nandayew irad arum a dios, tan mabulos to tayo met ya perdonaen.​—Sal. 86:5.

“Mansalita Kad Saray Ananak na Kabaleyan Mo”

13, 14. (a) Anton mensahe so impaamta na saray managbantay? (b) Anton mensahe so impasabi nen Isaias?

13 Basaen so Ezequiel 33:2, 3. Anton mensahe so impaamta na saray managbantay ya tinuro nen Jehova? Say sakey ya importantin kimey da et pangipasabi na saray pasakbay. Balet ipapasabi da met iray maong a balita. Konsideraen so arum ya alimbawa.

14 Si Isaias, a nanlingkor manlapud manga 778 anggad 732 B.C.E., et impasakbay to ya deralen na Babilonia so Jerusalem tan awiten dad Babilonia iray manaayam ditan. (Isa. 39:5-7) Balet sikatoy pinuyanan met ya mangisulat: “Dengel mo! Inkasil na saray managbantay mo so boses da. Manbabansag iran oneeyag ed liket, ta nanengneng dan malinlinew sano tiponen lamet nen Jehova so Sion.” (Isa. 52:8) Inyabawag nen Isaias so sakey a balibalin balita—nipawil so dugan panagdayew!

15. Anton mensahe so inyabawag nen Jeremias?

15 Si Jeremias, ya nanlingkor manlapud 647 anggad 580 B.C.E., et puro kadederal labat kunoy mensahe to. Tua, seguradon baleg so agawaan to pian pasakbayan iray mauges ya Israelita ed kadederal ya gawaen nen Jehova ed sikara. * Balet angiyabawag met na maong a balita, ya impasakbay ton ompawil iray totoo na Dios ed dalin da tan nipawil so dugan panagdayew diman.​—Jer. 29:10-14; 33:10, 11.

16. Panon ya agunggonaan ed mensahe nen Ezequiel iray Judion walad Babilonia?

16 Si Ezequiel et aturo bilang managbantay nen 613 B.C.E., tan nansiansia ed satan ya kimey to anggad 591 B.C.E. odino nayarin mas abayag ni. Singa naamtaan tayod Kapitulo 5 tan 6 na sayan publikasyon, maseseg ya pinasakbayan nen Ezequiel iray Israelita ed nagawan kadederal, kanian anggapoy eebatan to ed dala na saramay ompatey. Diad satan et agto labat pinasakbayan iray Judion walad Babilonia ya dusaen nen Jehova iray apostata ed Jerusalem noagta tinulongan to met iran magmaliw ya mabiskeg ed espiritual tan akaparaan ed kimey ya gawaen dad arapen. Kayari na 70 taon dad Babilonia, wala ray nakera ya panayamen nen Jehova ed nipawil ya dalin na Israel. (Eze. 36:7-11) Karaklan ed saratan et ananak tan apo na saramay dinmengel ed si Ezequiel. Singa nidanet ed arum ya kapitulo ed Komatlon Seksion na sayan publikasyon, dakel so maong a balita ya impasabi nen Ezequiel, kanian makaseguro tayo ya ipawil na Dios so dugan panagdayew ed Jerusalem.

17. Kapigan manuturo si Jehova na saray managbantay?

 17 Kasin say inusar labat nen Jehova bilang managbantay et sarayan propeta ya angipasabi na mensahe ed totoo to antis tan kayari na inkaderal na Jerusalem nen 607 B.C.E.? Say ebat et andi. Kada walay onsabin importantin kasumpalan na gagala nen Jehova, sikatoy manuturo na saray managbantay pian pasakbayan iray totoon mauges tan ipasabi so maong a balita.

Saray Managbantay nen Unonan Siglo

18. Anton kimey so ginawa nen Juan Bautista?

18 Nen unonan siglo C.E., si Juan Bautista so sakey ed saray nanggawa na kimey na managbantay. Pinasakbayan to so nasyon na Israel ya magano la ran ipulisay na Dios. (Mat. 3:1, 2, 9-11) Balet aliwan satan labat so ginawa to. Imbaga nen Jesus ya si Juan so nipasakbay ya ‘mensahero’ ya mangiparaan na dalan parad Mesias. (Mal. 3:1; Mat. 11:7-10) Kaiba ed kimey to so pangipasabi ed sayan maong a balita: “Say Kordero na Dios,” si Jesus, et sinmabi ya “mangekal ed kasalanan na mundo.”​—Juan 1:29, 30.

19, 20. Anto ray ginawa nen Jesus tan saray disipulo to bilang managbantay?

19 Diad amin ya managbantay, si Jesus so manuna. Singa si Ezequiel, sikatoy imbaki nen Jehova ed “sankaabungan na Israel.” (Eze. 3:17; Mat. 15:24) Impasakbay nen Jesus ya say nasyon na Israel et magano lan ipulisay na Dios tan naderal so Jerusalem. (Mat. 23:37, 38; 24:1, 2; Luc. 21:20-24) Balet say manunan kimey to et say pangipasabi na maong a balita.​—Luc. 4:17-21.

20 Nen wadiad dalin si Jesus, imbaga tod saray disipulo to: “Mantultuloy kayon manbantay.” (Mat. 24:42) Inunor da so ganggan to tan nagmaliw iran managbantay, ya angiter ira na pasakbay ya say nasyon na Israel et impulisay la nen Jehova pati say syudad na Jerusalem. (Roma 9:6-8; Gal. 4:25, 26) Singa saray managbantay ya akauna ed sikara, wala met so maong ya balita ya impasabi da. Kaiba ed mensahe da so makapadinayew a balita ya saray Gentil et kabiangan la na espiritual ya Israel na Dios tan walaan iray pribilehyo ya ontulong ed Kristo pian nipawil so dugan panagdayew ed dalin.​—Gawa 15:14; Gal. 6:15, 16; Apo. 5:9, 10.

21. Anton alimbawa so impanengneng nen Pablo?

21 Diad saray managbantay nen unonan siglo, si apostol Pablo so sakey ed saray angipanengneng na maong ya alimbawa. Impasen ton seryoso so responsabilidad to. Singa si Ezequiel, amta to ya sikatoy mankasalanan ed dala no agto sumpalen so asainmin to. (Gawa 20:26, 27) Tinumbok nen Pablo so alimbawa na arum ya managbantay kanian agto labat pinasakbayan iray totoo noagta impasabi to met so maong a balita. (Gawa 15:35; Roma 1:1-4) Diad tua, sikatoy inggiya na masanton espiritu nen binitla tod sulat to imay propesiya nen Isaias: “Agaylay dakep ed kapalandeyan iray sali na samay mangipapasabi na maong a balita,” tan inyaplika to itan ed kimey ya gagawaen na saray patumbok na  Kristo diad pangipupulong da na Panarian na Dios.​—Isa. 52:7, 8; Roma 10:13-15.

22. Antoy agawa kayari impatey na saray apostol?

22 Singa nipasakbay la, dineral na apostasya so Kristianon kongregasyon kayari impatey na saray apostol. (Gawa 20:29, 30; 2 Tes. 2:3-8) Diad andukey a panaon, tinmubo iray singa sisanyas ya peke ya Kristiano tan mas dinmakel ira nen saray singa trigo ya patumbok na Kristo, kanian atabonan na saray palson bangat so malinew a mensahe nipaakar ed Panarian na Dios. (Mat. 13:36-43) Balet, nen sinmabi lay panaon ya ipawil nen Jehova so dugan panagdayew, impanengneng to lamet so panangaro tan inkahustisya to diad impanuro na saray managbantay ya mangipasabi na pasakbay tan maong a balita. Siopa iratan ya managbantay?

Anuro Lamet si Jehova na Saray Managbantay Pian Pasakbayan Iray Mauges

23. Anton kimey so ginawa nen C. T. Russell tan saray kaiba to?

23 Pigay taon antis na 1914, si Charles Taze Russell tan saray kaiba to so nagmaliw ya ‘mensahero’ ya angiparaan ed dalan sakbay ya niletneg so Mesianikon Panarian. * (Mal. 3:1, paimanod leksab) Ginawa met na satan ya grupo so kimey na managbantay, ya inusar day magasin ya Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence pian pasakbayan iray totoo ed panangukom na Dios tan ipasabi so maong a balita nipaakar ed Panarian na Dios.

24. (a) Panon ya ginawa na matoor ya aripen so kimey to bilang managbantay? (b) Antoy naaralan mo ed alimbawa na saray managbantay ed apalabas iran panaon? (Nengnengen so tsart ya “Pigaran Managbantay a Maong so Alimbawa Ra.”)

 24 Kayari inkiletneg na Panarian, tinuro nen Jesus so sakey a melag a grupo na lalaki ya manlingkor bilang matoor ya aripen. (Mat. 24:45-47) Manlapu lad saman, ginawa na matoor ya aripen, ya kabkabat la natan bilang Mananguley ya Ulop, so kimey na managbantay. Idadaulo na satan so pangiter na pasakbay nipaakar ed “agew na panangibales” tan ipapasabi to met so balita nipaakar ed “taon na kaabigay-linawa nen Jehova.”​—Isa. 61:2; nengnengen met so 2 Corinto 6:1, 2.

25, 26. (a) Anton kimey so nepeg a gawaen na amin a patumbok na Kristo, tan panon da itan a gawaen? (b) Antoy aralen tayo ed onsublay a kapitulo?

25 Tua ya say matoor ya aripen so mangidadaulo bilang managbantay, balet ingganggan nen Jesus so “amin” ya patumbok to ya ‘mantultuloy a manbantay.’ (Mar. 13:33-37) Uunoren tayo itan a ganggan ya gawaen so kimey na managbantay diad pansiasiansia tayon aliing ed espiritual, tan matoor tayon susuportaan so managbantay ed panaon tayo. No susumpalen tayo so responsabilidad tayon manpulong, ipapanengneng tayon aliing tayo. (2 Tim. 4:2) Akin et gagawaen tayo itan? Say sakey a rason et labay tayon nisalba iray totoo. (1 Tim. 4:16) Asingger lay kaderal na dakel lapud agda dedengelen so pasakbay na managbantay ed panaon tayo. (Eze. 3:19) Balet say manunan rason et labay tayon ipasabi so sakey a balibalin balita—nipawil la so dugan panagdayew! Natan ta wala tayo lad “taon na kaabigay-linawa nen Jehova,” akalukas so puerta parad dakel ya totoo pian mila rad sikatayo ed pandadayew tayod maaro tan patas a Dios tayo, si Jehova. Magano lan onsabi so panaon ya amin ya makaliktar ed anggaan na sayan mauges a sistema et nagunggonaan ed mapangasin uley na Anak to, si Jesu-Kristo. Anggapo sirin so rason pian agtayo suportaan so managbantay ed panaon tayo diad pangipasabi ed satan a maong a balita!​—Mat. 24:14.

Maliket tayon susuportaan so managbantay ed panaon tayo diad pangipapasabi tayoy maong a balita (Nengnengen so parapo 25)

26 Anggano agni angangga iyan mauges a sistema, pinankasakey la nen Jehova so totoo to ed makapakelaw a paraan. Aralen tayod onsublay a kapitulo so propesiya nipaakar ed duaran bislak ya mangiyilustra ed no panon iyan agawa.

^ par. 15 Say salitan “kadederal” et 60 beses ya nabasa ed libro na Jeremias.

^ par. 23 Pian lalon natalosan iyan propesiya tan say kasumpalan to, nengnengen so libron Manuuley Lay Panarian na Dios!, kapitulo 2, “Say Panarian et Niletneg ed Tawen.”