Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 9E

Say ‘Panaon na Pangipawil ed Amin a Bengatla’

Say ‘Panaon na Pangipawil ed Amin a Bengatla’
VIEW

GAWA 3:21

Nen binitla nen apostol Pedro so ‘panaon na pangipawil ed amin a bengatla,’ ipropropesiya to so nipaakar ed marakdakep ya panaon ya onggapo ed kitrono na Kristo bilang Ari tan mantultuloy anggad sampot na Sanlibon Taon.

 1. 1914​—Nitronon Ari ed tawen si Jesu-Kristo. Ginmapo so espiritual ya panangipawil ed totoo na Dios nen 1919

  Kaunoran Iran Agew

 2. ARMAGEDON​—Onggapo so Sanlibon Taon ya Uley na Kristo, tan onlaknab so ‘panaon na pangipawil ed amin a bengatla’ ta kaiba lad satan iray bendisyon ya naawat na matoor ya totoo ed dalin

  Sanlibon Taon ya Uley

 3. SAMPOT NA SANLIBON TAON​—Sumpalen nen Jesus so amin ya kimey a panangipawil tan iyawat to lay Panarian ed Ama to

  Paraiso ya Agmangangga

DIAD ULEY NEN JESUS ET . . .

 • nigloria so ngaran na Dios

 • nipawil so kasil na laman ed saray mansasakit

 • onugaw lamet iray maedad

 • ombilay iray inatey

 • magmaliw ya perpekto iray matoor ya totoo

 • nipawil so Paraiso ed dalin