Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 2B

Ezequiel​—Panaon na Impanbilay To

Ezequiel​—Panaon na Impanbilay To

Say ngaran ya Ezequiel et mankabaliksan na “Pinabiskeg na Dios.” Anggano dakel so pasakbay ed saray propesiya to, say interon karga na mensahe to et onkonektad kabaliksan na ngaran to​—pabiskegen na satan so pananisia na saramay labay dan iter ed Dios so dugan panagdayew.

SARAY KAKONTEMPORARYO TON PROPETA

 • JEREMIAS

  nanlapud pamilya na saray saserdote, nanlingkor ya abayag ed Jerusalem (647–580 B.C.E.)

 • HULDA

  nanlingkor ed panaon ya nalmo ed templo so libro na Ganggan nen manga 642 B.C.E.

 • DANIEL

  nanlapud Juda ya tribun panlalapuan na saray arari, tan inawit ed Babilonia nen 617 B.C.E.

 • HABACUC

  nanlingkor ed Juda nayarin nen kagapoy uley nen Jehoiakim

 • OBADIAS

  nampropesiya sumpad Edom, nayarin diad panaon ya aderal so Jerusalem

KAPIGAN IRA NAMPROPESIYA? (AMIN YA PETSA ET B.C.E.)

 SARAY MANUNAN AGAWA ED BILAY NEN EZEQUIEL (AMIN YA PETSA ET B.C.E.)

 1. manga 643: Niyanak

 2. 617: Inawit ed Babilonia bilang aripen

 3. 613: Ginmapon nampropesiya; anengneng tod pasingawey si Jehova

 4. 612: Anengneng tod pasingawey so nagagawan apostasya ed templo

 5. 611: Ginmapon angipasabi na mensahe na panangukom sumpad Jerusalem

 6. 609: Inatey so asawa to tan ginmapoy sampot ya inlusob ed Jerusalem

 7. 607: Abalitaan to ya aderal lay Jerusalem

 8. 593: Anengneng tod pasingawey so templo

 9. 591: Impasakbay toy ilusob nen Nabucodonosor ed Ehipto; asumpal ton insulat so libro to

ARARI NA JUDA TAN BABILONIA

 1. 659-629: Impaseseg nen Josias so dugan panagdayew balet inatey nen akilaban ed si Faraon Neco

 2. 628: Taloy bulan ya mauges so impanuley nen Jehoahaz insan inerel nen Faraon Neco

 3. 628-618: Tinuro nen Faraon Neco si Jehoiakim a magmaliw ya arin walad kontrol to, balet mauges iyan ari

 4. 625: Tinalo nen Nabucodonosor so Ehipto diad guerra

 5. 620: Unonan inlusob nen Nabucodonosor ed Juda tan tinuro toy Jehoiakim a magmaliw ya arin walad kontrol to diad Jerusalem

 6. 618: Nanrebelde si Jehoiakim ed si Nabucodonosor balet nayarin inatey nen komaduan nilusob na Babilonia so Insipan a Dalin

 7. 617: Si Jehoiakin, ya kabkabat met ed ngaran ya Jeconias, et mauges ya arin nanuley na taloy bulan insan sinmuko ed si Nabucodonosor

 8. 617-607: Tinuro nen Nabucodonosor so mauges tan payakot ya si Zedekias a magmaliw ya arin walad kontrol to

 9. 609: Nanrebelde si Zedekias ed si Nabucodonosor, kanian nilusob na Babilonia so Juda diad komatlon pankanawnawa

 10. 607: Dineral nen Nabucodonosor so Jerusalem, inerel toy Zedekias, binulag to, insan to inawit ed Babilonia