Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 13A

Nandumaan a Templo, Nandumaan a Leksion

Nandumaan a Templo, Nandumaan a Leksion

 Say Templo ya Anengneng nen Ezequiel ed Pasingawey et:

  • Indeskribe nen Ezequiel ed saray Judio ya walad Babilonia

  • Walaan na altar ya angiyapayan ed dakel ya bagat

  • Mangidadanet ed matunong ya estandarte nen Jehova parad panagdayew

  • Mangipapaimano ed espiritual ya panangipawil ya ginmapo nen 1919

Say Baleg ya Espiritual a Templo et:

  • Impaliwawa nen Pablo ed saray Hebreon Kristiano

  • Walaan na altar ya saksakey tan “pinsanan” so inyapay ya bagat (Heb. 10:10)

  • Mangipapaamta ed samay talagan tua ya abayag lan irerepresenta na tabernakulo tan say literal a templo—say uksoyan nen Jehova parad dugan panagdayew base ed dondon bagat nen Jesu-Kristo

  • Mangipapaimano ed kimey ya ginawa na Kristo bilang Sankaabigan ya Atagey a Saserdote manlapu nen 29 anggad 33 C.E.