Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 21A

“Say Kontribusyon a Nepeg Yon Ibiig”

“Say Kontribusyon a Nepeg Yon Ibiig”

EZEQUIEL 48:8

Mila tayod si Ezequiel legan ton nenengnengen so kabiangan na dalin ya imbiig nen Jehova. Walaan itan na limaran parte. Anto iratan? Tan parad anto iratan?

A. “Say Kontribusyon”

Usaren itan a parad gobierno tan natutukoy met bilang “say pasen parad administrasyon.”

EZE. 48:8

B. “Say Interon Kontribusyon”

Imbiig parad saray saserdote, Levita, tan samay syudad. Ontan met, onloloob dia so amin ya manlalapud 12 tribu pian mandayew ed si Jehova tan pian suportaan so uksoyan na administrasyon.

EZE. 48:20

C. Say “Teritorya na Pangulo”

“Sayan dalin so magmaliw a kayarian to diad Israel.” “Parad pangulo itan.”

EZE. 45:7, 8; 48:21, 22

D. Say “Masanton Kontribusyon”

Sayan parte et tinukoy met bilang “masanton kabiangan.” Say bandad tagey a seksion et “parad saray Levita.” “Masanto iyan bengatla.” Say pegley a seksion et “masanton kontribusyon parad saray saserdote.” Satan so “pasen parad saray abung da tan sakey a sagradon pasen parad santuaryo” odino templo.

EZE. 45:1-5; 48:9-14

E. “Say Nakekeraan a Parte”

“Nakayarian itan na interon sankaabungan na Israel” tan “usaren na karaklan a totoo diad syudad, parad ayaman tan panagpastolan.”

EZE. 45:6; 48:15-19