Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 7B

Importante Iran Balikas Diad Libro na Ezequiel

Importante Iran Balikas Diad Libro na Ezequiel

“Anak na Too”

MASULOK YA 90 BESES

Masulok ya 90 beses ya tinukoy si Ezequiel bilang “anak na too.” (Eze. 2:1) Kanian ipapanonot nen Jehova ed sikato ya anggano akaawat na baleg iran pribilehyo, sikatoy too labat. Makapainteres ta diad saray salaysay na Ebanghelyo, masulok ya 80 beses ya tinukoy si Jesus bilang “Anak na too,” a mangipapanengneng ya talagan nagmaliw a too tan aliwan anghel ya nansulong labat na laman na too.​—Mat. 8:20.

 “Naamtaan . . . a Siak si Jehova”

MASULOK YA 50 BESES

Masulok ya 50 beses ya insulat nen Ezequiel so imbaga na Dios ya “naamtaan” na saray totoo “a siak si Jehova.” Idadanet na saya ya si Jehova labat so makanepegan ya pangiteran na malinis a panagdayew.​—Eze. 6:7.

“Soberanon Katawan a Jehova”

217 BESES

Say balikas ya “Soberanon Katawan a Jehova” et nabasa ya 217 beses, kanian niiter ed ngaran na Dios so galang a kanepegan to tan indanet na sayan balikas ya amin a pinalsa et abebbeban maong no ikomparad si Jehova.​—Eze. 2:4.