Onlad karga

Onlad saray karga

Sumaryo na Saray Pananguman ed Pakatalos Tayo

Sumaryo na Saray Pananguman ed Pakatalos Tayo

Diad inlabas na saray taon, nabasad Say Panag-bantayan so inuman ya pakatalos tayod pigaran aspekto na propesiya nen Ezequiel. Tan walad sayan publikasyon ya Say Dugan Panagdayew ed si Jehova​Nipawil a Siansia! so pigaran kaaruman ya pananguman. Salim pan ebatan irayan tepet.

Anto so irerepresenta na apatiran lupa na saray mabilay a pinalsa?

Datin pakatalos: Kada sakey ed saray apatiran lupa na saray mabilay a pinalsa odino kerubin et irerepresenta toy sakey ed saray apatiran manunan kualidad nen Jehova.

Pananguman: Tua ya kada sakey ed saray apatiran lupa na saray mabilay a pinalsa et irerepresenta toy sakey ed saray apatiran manunan kualidad nen Jehova, balet no nengnengen a saniiba, nasakopan na saratan so amin ya kualidad To. Sakey ni, makatulong iratan ya apatiran lupa pian natalosan tayoy agnaparaan ya pakapanyari tan gloria nen Jehova.

No akin ya inuman: Diad Salita na Dios, say bilang ya apatira et mabetbet ya nauusar pian ipasabi so ideyan inkakompleto, odino sakopen toy amin tan anggapoy nipuera. Kanian, no nengnengen a saniiba so apatiran lupa, aliwa labat iratan ya apatiran sansakey a kualidad noagta saratan so pundasyon na makapadinayew ya personalidad nen Jehova. Sakey ni, irerepresenta na kada lupa iray pinalsa ya makapadinayew, mabiskeg, tan walaay pakayari. Anggaman ontan, sarayan mabisbiskeg ya apatiran mangirerepresenta ed saray pinalsa, ya singa ipapaimano na apatiran lupa na kada kerubin, et walad leksab na trono nen Jehova. Idadanet na satan ya si Jehova so Sankatagyan a Soberano.

Siopa so isisimbolo na samay laki ya de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo?

Datin pakatalos: Samay laki ya de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo et irerepresenta to ray nakekeraan ya alanaan. Panamegley na panagpulong tan panaggaway babangatan a kimey, simbolikon mamarkaan la natan na saray alanaan so moling na saramay magmaliw a kabiangan na “baleg ya ulop.”​—Apo. 7:9.

Pananguman: Samay laki ya de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo et irerepresenta toy Jesu-Kristo. Sikato so manmarka ed baleg ya ulop no ipasen to la ra bilang karnero legan na “baleg a kairapan.”​—Mat. 24:21.

No akin ya inuman: Inmatalek nen Jehova ed Anak to so pangukom. (Juan 5:22, 23) Base ed Mateo 25:31-33, si Jesus so unor a mangukom no siopa ray “karnero” tan no siopa ray “kanding.”

 Kasin say sanagin paabang a bibii ya si Ohola tan Oholiba et irerepresenta day Kakristianoan ya naapag ed Katoliko tan Protestante?

Datin pakatalos: Irerepresenta na panguloan ya si Ohola (Samaria, capital na Israel) so Katoliko; irerepresenta balet na yugtan ya si Oholiba (Jerusalem, capital na Juda) so Protestante.

Pananguman: Ag-irerepresenta na sanagin paabang a bibii so anggan anton kabiangan na Kakristianoan. Balet, say salaysay nipaakar ed sikara et makatulong pian natalosan tayo no antoy nalilikna nen Jehova no manggaway espiritual a prostitusyon iray totoon datin matoor ed sikato. Ontan met so nalilikna to ed amin ya palson relihyon.

No akin ya inuman: Anggapoy nabasa tayod Kasulatan ya mangipapanengneng ya irerepresenta nen Ohola tan Oholiba so Kakristianoan. Say Israel tan Juda et datin matoor ya pinagka-asawa nen Jehova, balet say Kakristianoan et agbalot nagmaliw ya pinagka-asawa nen Jehova. Sakey ni, nen inkompara na Dios so agmatoor ya totoo to ed saray paabang a bibii diad kapitulo 16 tan 23 na Ezequiel, inikdan to ray ilalo ya nipawil so datin kipapasen da. Anggapoy ontan ya ilalo na Kakristianoan, ya kabiangan na Makapanyarin Babilonia.

Kasin isisimbolo na apostatan Jerusalem so Kakristianoan?

Datin pakatalos: Isisimbolo na agmatoor ya Jerusalem so Kakristianoan. Kanian say impakaderal na Jerusalem et ililitrato toy nagawa ed Kakristianoan.

Pananguman: No nanenengneng tayoy Kakristianoan, nanonotan tayo so ginawa na agmatoor ya Jerusalem, a singa say panag-idolatriya tan graben kaugsan na satan, balet agtayo la ibabaga ya say Kakristianoan et antitipiko odino isisimbolo na Jerusalem.

No akin ya inuman: Anggapoy malinew a basiyan ed Kasulatan pian ibaga ya say Kakristianoan et antitipiko odino isisimbolo na Jerusalem. Aliwan singa say Jerusalem nensaman, say Kakristianoan et agbalot nagmaliw a kabiangan na dugan panagdayew. Tan walay panaon ya pinerdona nen Jehova so Jerusalem, balet agton balot perdonaen so Kakristianoan.

Panon ya asumpal so pasingawey nipaakar ed lawak a napno na amagaan a pukepukel?

Datin pakatalos: Nen 1918, saray apasegsegang ya alanaan et inaripen na Makapanyarin Babilonia, kanian naeksperiensya day singa inatey ya kipapasen nen ngalngali tinmunday kimey da. Satan ya aganon panaon na impakaaripen da et anampot nen 1919 nen binilay ira lamet nen Jehova bilang manangiyabawag na Panarian.

Pananguman: Say singa inatey ya kipapasen lapud espiritual ya impakaaripen et abayag lan ginmapo antis ni na 1918 tan nantultuloy ed andukey ya panaon. Ginmapo itan nen komaduan siglo C.E. tan anampot nen 1919 C.E. Kabansag na satan so andukey ya panaon na imbaleg na trigo tan sisanyas diad parabolo nen Jesus.

No akin ya inuman: Andukey a panaon so impakaaripen na nasyon na Israel nensaman, ya ginmapo nen 740 B.C.E. tan anampot nen 537 B.C.E. Nabasad propesiya nen Ezequiel ya saray pukepukel et balanglan “amagaan” odino “amagamaga.” Ipapatnag na satan ya saramay makanpukel et abaybayag lan inatey. Tan adeskribe ya say panangipawil ed saray pukepukel et kalkalnan nagawa, ya mankaukolan na panaon.

Antoy labay ya ibaga na impankasakey na duaran bislak?

 Datin pakatalos: Legan na Sankamundoan a Guerra I, walay antikey a panaon na agpankakasakey na saray totoo na Dios, balet nen 1919, nankasakey lamet iray matoor ya alanaan ya wadia nid dalin.

Pananguman: Ipapaimano na propesiya so gawaen nen Jehova ya pankasakeyen to iray mandadayew ed sikato. Kayari 1919, tan diad inlabas na panaon, dinmakel lan dinmakel iray walaan na ilalon manbilay diad dalin ya akiulop ed saray alanaan ya wadia nid dalin. Sayan duaran grupo et saniban manlilingkor ed si Jehova bilang nankakasakey ya totoo to.

No akin ya inuman: Ag-indeskribe na propesiya no panon ya apaldua so sakey ya bislak insan impankasakey. Kanian ag-akapokus so propesiya ed no panon ya napaldua so sakey a grupo insan kasabi panaon et mankasakey lamet. Imbes, idedeskribe na satan no panon a mankasakey so duaran nandumaan ya grupo.

Siopa si Gog na Magog?

Datin pakatalos: Say Gog na Magog et ngaran ya ontutukoy ed si Satanas a Diablo kayarin pinaekal ed tawen.

Pananguman: Say Gog na Magog et ontutukoy ed alyansa na saray bansa diad dalin ya onataki ed dugan panagdayew legan na baleg a kairapan.

No akin ya inuman: Diad saray deskripsion na propesiya ed si Gog—ya sikatoy ipakan ed amin a klase na manok a managsibar tan ikdan na ponponan ed dalin—et napatnagan ya sikatoy aliwan sakey ya espiritun pinalsa. Niarum ni, say iyataki nen Gog et mipara ed ibabaga na libro na Daniel tan Apocalipsis nipaakar ed iyataki na saray bansa ed totoo na Dios.​—Dan. 11:40, 44, 45; Apo. 17:14; 19:19.

Kasin say templo ya anengneng tan pinasyar nen Ezequiel ed pasingawey et samay baleg ya espiritual a templo ya impaliwawa nen apostol Pablo?

Datin pakatalos: Say templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey et samay espiritual a templo ya impaliwawa nen Pablo.

Pananguman: Aliwan samay baleg ya espiritual a templo, ya ginmapo nen 29 C.E., so anengneng nen Ezequiel noagta sakey a marakdakep a pasingawey ya nasumpal kayarin nibulos iray inaripen ya Judio. Nipaakar itan ed no panon ya nipawil so dugan panagdayew ya base ed Mosaikon Ganggan. Say pinuyanan ya eksplinasyon nen Pablo nipaakar ed espiritual a templo et akapokus ed kimey nen Jesus bilang Sankaabigan ya Atagey a Saserdote manlapud 29 anggad 33 C.E. Balet diad samay templo ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey, agbalot abitla so atagey a saserdote. Ipapaimano na satan ya pasingawey so espiritual a panangipawil ya ginmapo nen 1919 C.E. Kanian agtayo mananap na antitipiko odino simbolikon kabaliksan na amin a detalye tan sukat na samay templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Imbes, nepeg ya say manunan imanoen tayo ed pasingawey ya anengneng nen Ezequiel et saray naaralan tayo nipaakar ed estandarte nen Jehova parad dugan panagdayew.

No akin ya inuman: Wala ray importantin pandumaan na samay templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey tan samay espiritual a templo. Singa bilang, diad samay templon anengneng nen Ezequiel et ibabagat so dakel ya ayayep; diad espiritual a templo balet, saksakey labat so imbagat tan “pinsanan” itan. (Heb. 9:11, 12) Diad saraman a nilasus a taon antis na insabi na Kristo, aliwa nin panaon pian ipaamta nen Jehova iray aralem a katuaan nipaakar ed espiritual a templo.