Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 1

“Si Jehova a Dios Mo so Nepeg Mon Dayewen”

“Si Jehova a Dios Mo so Nepeg Mon Dayewen”

MATEO 4:10

TOPIC: No akin a kaukolan ya ipawil so dugan panagdayew

1, 2. Akin ya walad kalawakan na Judea si Jesus nen bandad katapusan na Oktubre odino kagapo na Nobyembre 29 C.E., tan antoy agawad sikato diman? (Nengnengen so litrato diad gapo na kapitulo.)

NAYARIN bandad katapusan na Oktubre odino kagapo na Nobyembre 29 C.E. ed saman, tan walad kalawakan na Judea si Jesus, diad bandad amianen na Dayat na Asin. Sikatoy inyakar na masanton espiritu ed sayan pasen kayarin abautismoan tan alanaan. Diad sayan mareen ya lugar ya anggapo ray kiew tan puro angkakabaleg ya bato tan kelas labat so nanengneng, 40 agew ya nanayunal, nampikasi, tan nandalepdep si Jesus. Nayarin diad satan et akitongtong si Jehova ed Anak to pian iparaan ed saray nagawa.

2 Nen makapkapuy lay Jesus lapud eras, inasinggeran nen Satanas. Diad sinmublay ya agawa, naamtaan tayo so importantin isyu ya nalalanor so amin ya mamapabli ed dugan panagdayew, kaiba ka la.

“No Anak Kay Dios . . .”

3, 4. (a) Diad samay unonan duaran impantukso nen Satanas, anto ran salitay inusar tod gapo, tan antoy nayarin labay ton panduaruwaan nen Jesus? (b) Panon ya uusaren nen Satanas so parehon paraan anggad natan?

3 Basaen so Mateo 4:1-7. Diad kada gapo na unonan duaran impantukso nen Satanas, inusar to ray masilib ya salitan, “No anak kay Dios.” Kasin manduaruway Satanas ya si Jesus et Anak na Dios? Andi. Sayan datin matoor ya anghel et amta to ya si Jesus so panguloan ya Anak na Dios. (Col. 1:15) Seguradon amta to  met imay imbaga nen Jehova nen abautismoan si Jesus: “Saya so Ana’ko, say inad-arok, ya inabobonan ko.” (Mat. 3:17) Nayarin labay nen Satanas ya manduaruwa si Jesus no kasin napanmatalkan toy Ama to tan no kasin talagan mangiyaansakit ed sikato. Diad samay unonan tukso nen Satanas, ya pagmaliwen ya tinapay iray bato, singa to ibabagan: ‘Akin et agka pakanen na Dios ed sayan kalawakan anta Anak to ka?’ Diad samay komaduan tukso nen Satanas, ya ontaboy ed toktok na padir na templo, singa to ibabagan: ‘Akin, anggapoy talek mon protektaan ka na Dios anta Anak to ka?’

4 Pareho nin paraan so uusaren nen Satanas anggad natan. (2 Cor. 2:11) Aalagaren na sayan Managtukso ya onkapuy odino nadismaya iray tuan mandadayew ed Dios, insan onataki, ya kaslakan et diad agnaliklikas ya paraan. (2 Cor. 11:14) Sasalien to tayon panisiaen ya ag-itayon balot aroen odino abobonan nen Jehova. Labay itayo met ya panisiaen na sayan Managtukso ya agtayo napanmatalkan si Jehova, tan aggawaen na Dios iray impromisa To ya nabasad Salita To. Balet, talagan matila si Satanas. (Juan 8:44) Antoy gawaen tayo pian agto tayo naloko?

5. Antoy ginawa nen Jesus ed samay unonan duaran impantukso nen Satanas?

5 Imanoen no antoy ginawa nen Jesus ed samay unonan duaran impantukso nen Satanas. Segurado si Jesus ya inaro na Ama to, tan talagan nanmatalkan toy Ama to. Tampol ton impulisay so tukso nen Satanas, tan binitla toy walad pinuyanan ya Salita na Ama to. Inusar nen Jesus iray walad kasulatan ya pakabasaan ed ngaran na Dios, si Jehova. (Deu. 6:16; 8:3) Anggapo lay mas maabig ya paraan ya nipanengneng na Anak na Dios so talek tod Ama to nen say pangusar ed mismon ngaran To—say nikadkaduman ngaran ya garantiyan gawaen nen Jehova iray amin ya impromisa to! *

6, 7. Panon tayon nalabanan iray agnaliklikas ya tukso nen Satanas?

6 Sarag tayon ipulisay iray agnaliklikas ya tukso nen Satanas no usaren tayo so Salita nen Jehova tan dalepdepen so kabaliksan na ngaran to. No nonoten tayo so ibabaga na Kasulatan ya aaroen tan iyaansakit na Dios iray mandadayew ed sikato, kaiba la ray nadidismaya, agtayo panisiaan so tila nen Satanas ya ag-itayon balot inaro odino aabobonan nen Jehova. (Sal. 34:18; 1 Ped. 5:8) Tan no tandaan tayo ya lanang ya onkikiwas si Jehova base ed kabaliksan na ngaran to, seguradon matalek tayo ya tooren to ray promisa to.​—Pro. 3:5, 6.

7 Anto balet so manunan gagala nen Satanas? Anton talaga so labay ton naalad sikatayo? Nalinewan tayod samay komatlon impantukso nen Satanas ed si Jesus.

“Ondakmomo Ka tan Mandayew Kad Siak a Maminsan”

8. Diad samay komatlon impantukso nen Satanas, panon ton impaamta no anton talagay isyu?

8 Basaen so Mateo 4:8-11. Diad samay komatlon impantukso nen Satanas, diretsaan to lan impaamta no antoy labay ton naala. Impanengneng nen Satanas ed si Jesus (nayarin diad panamegley na pasingawey) so “amin a panarian na mundo tan say karakpan  na saratan,” balet agto impanengneng iray aliwliwan nagagawa ed saratan. Insan to imbagad si Jesus: “Amin iraya et iter kod sika no ondakmomo ka tan mandayew kad siak a maminsan.” * Panagdayew—atan ya talaga so isyu! Labay nen Satanas ya taynan nen Jesus so Ama to tan say magmaliw lan dios to et sayan Managtukso. Inyopresi nen Satanas ed si Jesus so singa mainawan bilay. Singa to ibabagan niwalad si Jesus so amin ya pakayari tan kayamanan na saray nasyon tan agto la kaukolan so manirap—anggapo lay koronan sabit, panagsiplat, tan agla ipasak ed panamairapan a poste. Tudtua iramay inyopresi nen Satanas. Agkinuestion nen Jesus ya si Satanas so manuuley ed saray gobierno ed mundo! (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Seguradon iter nen Satanas so anggan anto pian niyarawi toy Jesus ed dugan panagdayew ed Ama to.

9. (a) Anton talagay labay nen Satanas ya naala ed saray tuan mandadayew ed Dios, tan panon to tayon tutuksoen? (b) Antoy kaibad panagdayew tayo? (Nengnengen so kahon ya “Anto so Panagdayew?”)

9 Ontan met natan, say talagan labay nen Satanas ya naalad sikatayo et say panagdayew tayo, direkta man odino agdirekta. Sikato so “dios na sayan sistema na mundo,” kanian sikato so mangaawat ed amin ya aliwan dugan panagdayew ya iiter na saray relihyon na Makapanyarin Babilonia. (2 Cor. 4:4) Balet agni kontento ed binilyon ya totoon mandadayew ed sikato, kanian labay ton tuksoen iray tuan mandadayew ed Dios pian agda naunor so panlabayan na Dios. Tutuksoen to tayon manpayaman tan magmaliw ya maimpluensya ed mundo to imbes ya manbilay bilang Kristiano  ya nayarin manresultad panirap tayo “nisengeg ed inkatunong.” (1 Ped. 3:14) No manpatukso tayo ya taynanan so dugan panagdayew tan magmaliw tayon kabiangan na mundo nen Satanas, singa tayo ondadakmomo tan mandadayew ed sikato, kanian sikato lay dios tayo. Panon tayon nalabanan so ontan ya tukso?

10. Antoy ginawa nen Jesus ed samay komatlon impantukso nen Satanas, tan akin?

10 Imanoen no antoy ginawa nen Jesus ed samay komatlon impantukso ed sikato. Impanengneng toy sigpot ya katooran tod si Jehova, tan impulisay ton tampol so Managtukso, ya inkuan to: “Arawi ka, Satanas!” Singa ginawa tod unonan duaran impantukso, nambitla lamet na tekston walad Deuteronomio ya pakabasaay ngaran na Dios: “Walan nisulat: ‘Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’” (Mat. 4:10; Deu. 6:13) Impulisay nen Jesus so tukson nawalaan na prominente balet ta agmanbayag ya sekular a karera ed mundo tan bilay ya anggapoy kairap-irap. Binidbir to ya say Ama to labat so nepeg ya dayewen tan anggan say ‘pandayew a maminsan’ labat ed si Satanas et panagpasakop lad sikato. Mapekder si Jesus ya agto ginawan dios so mauges ya Managtukso. Lapud agnampatukso si Jesus, “sikatoy tinaynan na Diablo.” *

“ARAWI KA, SATANAS!” (Nengnengen so parapo 10)

11. Panon tayon nipulisay si Satanas tan saray tukso to?

11 Sarag tayon ipulisay si Satanas tan saray tukso na sayan mauges ya mundo to lapud singa si Jesus et nayarian tayoy manpili. Inikdan itayo nen Jehova na mablin regalo ya makapandesisyon a bukor. Kanian anggapoy anggan siopa, anggan say mabiskeg tan mauges ya espiritun Managtukso, ya nayarin manpuersa ed sikatayo ya taynan so dugan panagdayew. No manmatoor tayo tan ‘sumpaen tayoy Satanas panamegley na mabiskeg a pananisia,’ singa tayo ibabagan “Arawi ka, Satanas!” (1 Ped. 5:9) Tandaan, inmalis si Satanas kayarin mapekder ya impulisay nen Jesus. Ontan met natan, ipapaseguro na Biblia ed sikatayo: “Sumpa yo so Diablo, tan ibatikan to kayo.”​—Sant. 4:7.

Sarag tayon pilien ya ipulisay iray tukso ed mundo nen Satanas (Nengnengen so parapo 11, 19)

Say Mamubusol ed Dugan Panagdayew

12. Diad Eden, panon ya impatnag nen Satanas ya kabusol to so dugan panagdayew?

12 Diad samay sampot ya tukso nen Satanas, pinaneknekan to ya sikato lanlamang imay sankaunaan ya kinmontra ed dugan panagdayew. Nilibon taon lad apalabas, diad hardin na Eden, et inmunan impatnag nen Satanas ya kabusol to so panagdayew ed si Jehova. Lapud tinukso nen Satanas si Eva tan kinombinse nen Eva si Adan ya ag-unoren so ganggan nen Jehova, nagmaliw iran uuleyan to tan kokontrolen to la ra. (Basaen so Genesis 3:1-5; 2 Cor. 11:3; Apo. 12:9) Diad tua, sikatoy nagmaliw ya dios da, tan mandadayew la rad sikato anggano nayarin agda amta no siopan talaga iyan mangibabalang ed sikara. Sakey ni, nen inggapo nen Satanas so impanrebelde diad Eden, agto labat kinuestion so inkasoberano nen Jehova odino kanepegan Ton manuley, noagta kinontra to met so dugan panagdayew. Panon?

13. Antoy pikonektaan na dugan panagdayew ed isyu nipaakar ed inkasoberano?

 13 Mikonektaan so isyu nipaakar ed inkasoberano ed dugan panagdayew. Say tuan Soberano labat, say ‘amalsa ed amin a bengatla’ so nepeg ya dayewen. (Apo. 4:11) Nen pinalsa nen Jehova so perpekton sanasawa, si Adan tan Eva, tan inyan to rad hardin na Eden, say gagala to et napano na perpekton totoo so interon dalin tan mabulos dan iter ed Sikato so panagdayew, say dugan panagdayew ya manlalapud malinis a puso. (Gen. 1:28) Kinuestion nen Satanas so inkasoberano nen Jehova lapud pinilalek to so sakey a bengatla ya para labat ed Soberanon Katawan a Jehova, say panagdayew.​—Sant. 1:14, 15.

14. Kasin asarag nen Satanas ya kontraen so dugan panagdayew? Ipaliwawa.

14 Kasin asarag nen Satanas ya kontraen so dugan panagdayew? Tua, asarag ton tinukso si Adan tan Eva ya taynan so Dios. Tan manlapu lad saman, lalabanan la nen Satanas so dugan panagdayew, tan labay ton tuksoen so dakel anggad posible pian taynan day Jehova a Dios. Antis ya ginmapoy panaon na saray Kristiano, intultuloy nen Satanas ya tuksoen iray mandadayew ed si Jehova.  Nen inmunan siglo C.E., inggapo toy apostasya, kanian aderal so Kristianon kongregasyon, ya anggad singa abalang so dugan panagdayew. (Mat. 13:24-30, 36-43; Gawa 20:29, 30) Diad komaduan siglo C.E., ginapoan na Makapanyarin Babilonia, say amin ya palson relihyon ed interon mundo, so abayag ya espiritual ya impangaripen tod saray mandadayew ed Dios. Balet ag-asarag nen Satanas ya kontraen so gagala na Dios ed dugan panagdayew. Anggapoy makapatunda ed Dios ya sumpalen so panlabayan to. (Isa. 46:10; 55:8-11) Nalalanor so ngaran to, tan sikatoy lanang ya onkikiwas base ed kabaliksan na ngaran to. Sumpalen ya sumpalen nen Jehova so gagala to!

Say Manunan Mangidedepensa ed Dugan Panagdayew

15. Anto ray ginawa nen Jehova diad Eden pian arapen iray rebelde tan naseguron nasumpal so gagala to?

15 Walan tampol so ginawa nen Jehova diad Eden pian arapen iray rebelde tan naseguron nasumpal so gagala to. (Basaen so Genesis 3:14-19.) Anggano nen wala nid hardin si Adan tan Eva,  senentensiaan la nen Jehova so taloran rebelde base ed no siopay akaunan nankasalanan​—unona si Satanas, insan si Eva, tan sampot si Adan. Diad samay imbaga nen Jehova ed si Satanas, say agnanengneng ya angigapoy rebelyon, impasakbay To so isabi na sakey ya “ilalak” ya mangekal ed saray epekto na impanrebelde. Walay importantin betang na satan ya impromisan “ilalak” ed panumpal na gagala nen Jehova nipaakar ed dugan panagdayew.

16. Kayari na impanrebelde ed Eden, panon ya intuloy nen Jehova ya sumpalen so gagala to?

16 Kayari na impanrebelde ed Eden, intuloy nen Jehova ya sumpalen so gagala to. Nanggaway uksoyan pian saray totoon aliwan perpekto et makapandayew ed sikato diad paraan ya aprobaan to, ya singa nanengneng tayod onsublay ya kapitulo. (Heb. 11:4–12:1) Tan wala ray pigaran lalaki, kaiba lay Isaias, Jeremias, tan Ezequiel, ya pinuyanan ton mangisulat ed saray makapadinayew ya propesiya ed Biblia nipaakar ed pangipawil ed dugan panagdayew. Satan ya pangipawil so sakey ed saray importantin tema na Biblia. Amin iratan ya propesiya et sumpalen na impromisan “ilalak,” ya say manuna et si Jesu-Kristo. (Gal. 3:16) Si Jesus so manunan mangidedepensa ed dugan panagdayew, ya singa malinlinew ya impanengneng tod samay ebat tod komatlon impantukso. On, si Jesus so pinili nen Jehova ya manumpal ed saratan ya propesiya. (Apo. 19:10) Ibulos to iray totoo na Dios diad espiritual ya impakaaripen da tan ipawil to so dugan panagdayew.

Antoy Gawaen Mo?

17. Akin et papablien tayo iray propesiya ed Biblia nipaakar ed pangipawil ed dugan panagdayew?

17 Talagan makapaliket tan makapabiskeg na pananisia ya aralen iray propesiya ed Biblia nipaakar ed pangipawil ed dugan panagdayew.  Papablien tayo iratan ya propesiya lapud tatalaranan tayo la so panaon sano amin ya pinalsa ed tawen tan dalin et mankakasakey ed dugan panagdayew ed Soberanon Katawan a Jehova. Saratan ya propesiya et mangiter met na ilalo, ta kaibad saratan iray makapaliket ya promisan walad Salita na Dios. Amin tayo et maliket ya mantatalaran ed pakasumpal na saray impromisa nen Jehova—kaiba lay ibilay lamet na saray inatey ya inad-aro tayo, interon mundo ya paraiso, tan tuloytuloy a bilay ya anggapoy sakit.​—Isa. 33:24; 35:5, 6; Apo. 20:12, 13; 21:3, 4.

18. Antoy aralen tayo ed sayan publikasyon?

18 Diad sayan publikasyon, aralen tayo iray makapaliket ya propesiya ya walad libro na Biblia ya Ezequiel. Dakel ed saratan ya propesiya so akapokus ed pangipawil ed dugan panagdayew. Pantongtongan tayo no panon ya mikonektaan iray propesiya nen Ezequiel ed arum nin propesiya, no panon iratan ya nasumpal panamegley na Kristo, tan no akin ya nalalanor itayo.​—Nengnengen so kahon ya “Karga na Ezequiel.”

19. Antoy determinadom ya gawaen, tan akin?

19 Dimad kalawakan na Judea nen 29 C.E., ag-asarag nen Satanas ya tuksoen si Jesus ya taynan so dugan panagdayew. Sikatayo ey? Mas determinado natan si Satanas ya iyarawi tayo ed dugan panagdayew. (Apo. 12:12, 17) Komon ta ontulong iyan publikasyon ya napabiskeg so determinasyon tayon ipulisay so mauges ya Managtukso. Tan komon ta diad saray ibabaga tan gagawaen tayo et ipanengneng tayon talagan mipakna tayo ed sarayan salita, “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen.” Diad ontan et nawalaan tayoy ilalon manbilay tan nanengneng tayo ya nasumpal a siansia so marakdakep ya gagala nen Jehova​—amin ya walad tawen tan dalin et mankakasakey ya mangiter ed si Jehova na samay bengatlan kanepegan to, say dugan panagdayew ya manlalapud malinis a puso!

^ par. 5 Unong ed arum, say ngaran ya Jehova et mankabaliksay “Pagmamaliwen To.” Dugaruga itan ed papel nen Jehova bilang Manamalsa tan Dios ya susumpalen toy amin a gagala to.

^ par. 8 Oniay inkuan na sakey ya reperensya ed Biblia nipaakar ed samay imbaga nen Satanas: “Singa samay sankaunaan ya salaysay na impantukso, ya diad satan et nankasalanan si Adan tan Eva . . . , say isyu et no kasin pilien na sakey so panlabayan nen Satanas odino say panlabayan na Dios, tan mapatnag ya kaibad saya so pampili no siopad sikara so dayewen. Impresenta nen Satanas so sarili to bilang dios ya kasalat na saksakey a Dios.”

^ par. 10 Mandumaay Lucas tan Mateo ed impangisulat dad impantutumbokan na saray tukso, balet say salaysay nen Mateo et mapatnag ya insulat to base ed no anton talagay akaunan agawa. Niay taloran rason. (1) Inggapo nen Mateo so komaduan impantukso diad salitan “insan,” ya mangipapanengneng ya satan so sinmublay ya agawa. (2) Duga labat ya makauna iramay duaran agnaliklikas ya impantukso, ya parehon ginmapo ed saray salitan “No anak kay Dios,” insan tumbokan na direktan impantukso pian nakontra so unona ed saray samploran ganggan. (Exo. 20:2, 3) (3) Mas natural ya samay inkuan nen Jesus ya “Arawi ka, Satanas!” et imbaga to kayari na komatlo tan unor ya impantukso.​—Mat. 4:5, 10, 11.