Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 16B

Panermen tan Pannangis, Panagmarka, Panagmekmek​—Kapigan tan Panon?

Panermen tan Pannangis, Panagmarka, Panagmekmek​—Kapigan tan Panon?

Say pasingawey ya nabasad Ezequiel kapitulo 9 et walaan na kasumpalan ed panaon tayo. Makatulong ed sikatayo so pakatalos ed sarayan nagawa pian makpel tayon arapen so panampot na sayan sistema na mundo

“Panermen tan pannangis”

KAPIGAN: Legan na kaunoran iran agew, antis na baleg a kairapan

PANON: Ipanengneng na saray matunong a totoo diad salita tan kagagawa ra ya kabusol day kaugsan ya nagagawad sayan mundo. Positiboy ikiwas da ed panagpulong a kimey, aligen da so personalidad na Kristo tan tuloytuloy dan gawaen itan, manpabautismo ira bilang simbolo na dedikasyon dad si Jehova, tan matoor dan suportaan iray agagi na Kristo

 “Panagmarka”

KAPIGAN: Legan na baleg a kairapan

PANON: Irerepresenta na lakin de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo si Jesu-Kristo sano onsabi bilang Ukom na amin a nasyon. Ukomen odino markaan bilang karnero iramay kabiangan na baleg ya ulop, a pakanengnengan ya sikaray makaliktar ed Armagedon

“Panagmekmek”

KAPIGAN: Diad Armagedon

PANON: Si Jesu-Kristo tan saray armada to ed tawen, ya tugyopen na saray anghel tan saray 144,000 ya kaiba ton manuley, et sigpot dan deralen iyan mauges a mundo tan iliktar da iray tuan mandadayew ed Dios pian manbilay ed matunong a balon mundo