Onlad karga

Onlad saray karga

 KOMALIMAN SEKSION

‘Manayam Ak a Kaiba Iray Totoo’​—Nipawil so Dugan Panagdayew ed si Jehova

‘Manayam Ak a Kaiba Iray Totoo’​—Nipawil so Dugan Panagdayew ed si Jehova

EZEQUIEL 43:7

TOPIC: Saray importantin detalye na pasingawey nipaakar ed templo tan no antoy naaralan tayod saratan nipaakar ed dugan panagdayew

Samay pasingawey ya inter nen Jehova ed si propeta Ezequiel et miparan maong ed samay inter tod si apostol Juan. Wala ray importantin naaralan tayod saray detalye na saratan ya pasingawey ya makatulong pian awaten nen Jehova so panagdayew tayo tan nawalaan tayoy ideya ed no antoy kipapasen na bilay ed Paraiso diad uley na Panarian na Dios.

DIAD SAYAN SEKSION

KAPITULO 19

“Amin a Bengatla et Manbilay ed Inerman a Nasabi na Ilog”

Panon ya asumpal nensaman so pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed ilog, tan panon itan a nasumpal natan tan diad arapen?

KAPITULO 20

“Apagen Yoy Dalin Bilang Sakey a Tawir”

Diad sakey a pasingawey, imbaga na Dios ed si Ezequiel tan ed saray kaiba ton Judio ya apagen da so Insipan a Dalin ed saray tribu na Israel.

KAPITULO 21

“Say Ngaran na Syudad . . . et Wadman Si Jehova”

Anto ray naaralan tayo ed syudad ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey tan ed makabaliksan a ngaran na satan?

KAPITULO 22

“Mandayew Kad Dios”

Say gagala na sayan publikasyon et pian pabiskegen so determinasyon tayo ya si Jehova labat so dayewen tayo.