Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 2A

No Panon ya Talosan Iray Propesiya nen Ezequiel

No Panon ya Talosan Iray Propesiya nen Ezequiel

ANTO SO PROPESIYA?

Diad Biblia, say Hebreon salita ya na·vaʼʹ, ya impatalos a “manpropesiya,” et manunan ontutukoy ed pangiyabawag na mensahe, panangukom, bangat nipaakar ed moral, odino ganggan ya nanlapud Dios. Nayarin ontukoy met itan ed pangipasabi ed imbaga na Dios ya nagawad arapen. Kaibad saray propesiya nen Ezequiel irayan amin ya klase na mensahe ya nanlapud Dios.​—Eze. 3:10, 11; 11:4-8; 14:6, 7; 37:9, 10; 38:1-4.

PARAAN NA IMPANGIPASABI

  • PASINGAWEY

  • ILUSTRASYON

  • PANANGIYAKTO

Karga na libro na Ezequiel iray pasingawey, ilustrasyon, parabolo, tan panangiyakto ed saray propesiya.

KASUMPALAN

No maminsan, saray propesiya ya imbaga nen Ezequiel et aliwa labat ya sakey so kasumpalan to. Singa bilang, saray propesiya nipaakar ed panangipawil et walaay limitadon kasumpalan nen pinmawil iray totoo na Dios ed Insipan a Dalin. Balet naaralan tayod Kapitulo 9 na sayan publikasyon ya dakel ed saratan ya propesiya et nasusumpal natan tan nasumpal met diad arapen.

Diad apalabas, pigarad saray detalye na propesiya nen Ezequiel so impasen tayon basiyan na tipiko tan antitipiko ya kasumpalan. Balet diad sayan publikasyon, agtayo deskribien iray totoo, bengatla, pasen, odino agawa bilang tipiko ya walay isisimbolo dan antitipiko ed sayan panaon tayo, puera labat no walay malinew ya basiyan ed Kasulatan. * Imbes, manpokus tayo ed mas baleg ya kasumpalan na dakel ed saray propesiya nen Ezequiel. Nengnengen tayo met iray naaralan tayod saray mensahe nen Ezequiel, pati ed saray binitla ton totoo, pasen, tan agawa.

^ par. 12 Pian natalosan so nipaakar ed saray tipiko tan antitipiko, nengnengen so Say Panag-bantayan, Marso 15, 2015, p. 9-11, par. 7-12; tan “Tepetepet na Saray Manbabasa,” p. 17-18 diad satan ya isyu.