Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 21

“Say Ngaran na Syudad . . . et Wadman Si Jehova”

“Say Ngaran na Syudad . . . et Wadman Si Jehova”

EZEQUIEL 48:35

TOPIC: Say kabaliksan na syudad tan say kontribusyon

1, 2. (a) Anton espisyal ya parte na dalin so ibiig? (Nengnengen so litrato ed apis.) (b) Anton panamaseguro so iiter na pasingawey ed saray Judion walad Babilonia?

DIAD samay sampot ya pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, naamtaan to so nipaakar ed parte na dalin ya ibiig parad espisyal a gagala. Samay parte ya ibiig et iyapay bilang sakey ya kontribusyon parad si Jehova, aliwan bilang tawir parad sakey a tribu na Israel. Naamtaan met nen Ezequiel so sakey ya makapadinayew a syudad ya walaan na makapainteres ya ngaran. Sayan kabiangan na pasingawey et mangiiter na sankaimportantian ya panamaseguro ed saray Judion walad Babilonia: Nakaiba ra si Jehova no ompawil ira ed pinabli dan dalin.

2 Detalyadon indeskribe nen Ezequiel itan ya kontribusyon. Aralen tayo iyan salaysay, ya napno na kabaliksan parad sikatayo ran tuan mandadayew ed si Jehova.

Say “Masanton Kontribusyon a Pati say . . . Syudad”

3. Anto ray limaran parte na dalin ya imbiig nen Jehova, tan parad anto iratan a parte? (Nengnengen so kahon ya “Say Kontribusyon a Nepeg Yon Ibiig.”)

3 Say sukat na espisyal a kabiangan na dalin et 25,000 kasiko (13 kilometro) manlapud amianen anggad abalaten tan 25,000 kasiko manlapud bukig ya anggad sagur. Sayan kuadradon dalin et tatawagen a “say interon kontribusyon.” Inapag itan ed taloran pandukey a seksion. Samay bandad tagey a seksion et parad saray  Levita, tan samay walad pegley a seksion et nibiig parad templo tan saray saserdote. Saratan ya duaran seksion et tatawagen a “masanton kontribusyon.” Samay mas melag a seksion ed bandad leksab a tatawagen ya “say nakekeraan a parte” et “usaren na karaklan a totoo.” Para itan ed samay syudad.​—Eze. 48:15, 20.

4. Antoy naaralan tayo ed salaysay nipaakar ed kontribusyon parad si Jehova?

4 Antoy naaralan tayo ed sayan salaysay nipaakar ed kontribusyon parad si Jehova? Lapud imbiig nin unona nen Jehova so dalin parad espisyal a kontribusyon insan say dalin parad saray tribu, impaimano to ya nepeg dan ipasen ya sankaimportantian iyan espiritual a sentro na samay dalin. (Eze. 45:1) Diad sayan uksoyan ed pangapag ed dalin, seguradon dakel so naaralan na saray Judion walad Babilonia. Kaukolan dan iyuna ed bilay da so panagdayew ed si Jehova. Ontan met natan, ipapasen tayon sankaimportantian iray espiritual ya aktibidad, singa say panagaral na Salitay Dios, iyatendi ed saray Kristianon pantitipon, tan pibibiang ed panagpulong a kimey. No aligen tayoy ehemplo nen Jehova ed pangiyuna ed saray mas importante, nisentro tayoy bilay tayo ed panagdayew ed sikato.

“Say Syudad et Walad Pegley na Satan”

5, 6. (a) Siopay akankayarian ed syudad? (b) Antoy agtutukoyen na syudad, tan akin?

5 Basaen so Ezequiel 48:15. Antoy pangipasen tayo ed samay “syudad” tan say dalin ed paliber na satan? (Eze. 48:16-18) Diad samay pasingawey, imbaga nen Jehova ed si Ezequiel ya say “pasen parad syudad” et ‘nakayarian na interon sankaabungan na Israel.’ (Eze. 45:6, 7) Kanian say syudad tan say dalin ed paliber na satan et agkaibad “masanton kontribusyon” ya nepeg dan “ibiig parad si Jehova.” (Eze. 48:9) Lapud satan ya pandumaan, nengnengen tayo no anto ray naaralan tayo natan ed uksoyan ed sayan syudad.

6 Pian naamtaan tayo no anto ray naaralan tayo, kaukolan tayo nin nengnengen no antoy agtutukoyen na syudad. Ag-itan ontutukoy ed nipaalagey lamet a syudad na Jerusalem tan say templo. Akin ey? Lapud anggapoy templo ed samay syudad ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Ontan met, ag-ontutukoy so syudad ed arum nin syudad ed nipawil a dalin na Israel. Akin ey? Lapud anggapoy syudad ya impaalagey na saray pinmawil ya Judio odino saray ilalak da ya mipara ed deskripsion na sayan pasingawey. Sakey ni, ag-ontutukoy so syudad ed sakey ya syudad ed tawen. Akin ey? Lapud nipaalagey itan ed dalin ya parad “kaslakan [odino aliwan sagrado] ya uusaren” tan duma itan ed saray bilding ya impaalagey ed dalin ya para labat ed sagradon panagdayew.​—Eze. 42:20.

7. Anto so syudad ya anengneng nen Ezequiel, tan antoy mapatnag ya irerepresenta na satan? (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.)

7 Anto sirin imay syudad ya anengneng nen Ezequiel? Tandaan ya anengneng to so syudad diad samay parehon pasingawey ya anengneng to imay dalin. (Eze. 40:2; 45:1, 6) Napatnagan ed Salitay Dios ya samay dalin et ontutukoy ed sakey ya simbolikon  dalin, kanian mapatnag ya say syudad et ontutukoy ed sakey a simbolikon syudad. Anton ideya so ipapasabi na salitan “syudad”? Ipapasabi na satan so ideya a sakey a grupo na totoo so saniiban manaayam tan walaan ira na sistema tan uksoyan. Kanian mapatnag ya samay organisadon syudad ya anengneng nen Ezequiel​—ya nipasen ed eksakton kuadrado ya dalin—​et mangirerepresenta ed sakey ya organisadon administrasyon.

8. Panon kalaknab so panangasikaso na sayan administrasyon, tan panon tayon amta?

8 Panon kalaknab so panangasikaso na sayan administrasyon? Ipapaamta na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ya samay syudad et walad loob na simbolikon dalin. Kanian, gagawaen na sayan administrasyon so panangasikaso to natan diad loob na espiritual a paraiso. Tan antoy ipapaimano na detalye ya say syudad et walad kaslakan odino aliwan sagradon dalin? Ipapanonot na satan ed sikatayo ya say tutukoyen na syudad et aliwan syudad ed tawen, noagta sakey ya administrasyon ed dalin ya mangididirehi parad pankaabigan na amin ya manaayam ed espiritual a paraiso.

9. (a) Siopa ray kabiangan na sayan administrasyon ed dalin? (b) Antoy gawaen nen Jesus legan na Sanlibon Taon?

9 Siopa ray kabiangan na sayan administrasyon ed dalin? Diad pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, say mangidadaulo ed syudad et say “pangulo.” (Eze. 45:7) Sikatoy manlilingkor bilang manangasikaso na totoo, balet aliwan saserdote odino Levita. Nanonotan tayo ed sayan pangulo iray manangasikaso ed kongregasyon natan ya aliwan alanaan na espiritu. Sarayan maaron espiritual ya managpastol a kabiangan na ‘arum a karnero’ et mapaabeban manlilingkor ed dalin bilang sakop na gobierno na Kristo ed tawen. (Juan 10:16) Legan na Sanlibon Taon, manuro si Jesus “ed interon dalin” na saray kualipikadon elder odino “priprinsipe.” (Sal. 45:16) Diad panangigiya na Panarian ed tawen, asikasoen da ray pankaabigan na totoo na Dios legan na Sanlibon Taon.

“Wadman Si Jehova”

10. Antoy ngaran na syudad, tan anton panamaseguro so iiter na satan?

10 Basaen so Ezequiel 48:35. Say ngaran na syudad et “Wadman Si Jehova.” Ipapaseguro na sayan ngaran ya nalikna so kiwawala nen Jehova ed syudad. Nen impanengneng nen Jehova ed si Ezequiel iyan syudad a walad sentro, singa to ibabaga ed saray Judion walad Babilonia: ‘Nakaiba ta kayo lamet!’ Agaylan makapaseseg ya panamaseguro!

11. Anto ray naaralan tayo ed syudad ya anengneng nen Ezequiel tan say makabaliksan a ngaran na satan?

11 Anto ray naaralan tayo ed sayan kabiangan na propesiya nen Ezequiel? Bilang lingkor na Dios natan, ipapaseguro na ngaran na singa syudad ya administrasyon ya si Jehova et kaiba natan na saray matoor a lingkor tod dalin tan mansiansian ontan ya anggad angga. Nia ni importantin katuaan ya idadanet na sayan makabaliksan a ngaran: Say gagala na syudad et aliwan pian nawalaan na pakayari so anggan siopan too, noagta pian natumbok so maaro tan makatunongan iran paraan nen Jehova. Singa bilang, ag-inikdan nen Jehova na autoridad so administrasyon ya apagen  so dalin, a gawaen day labalabay da. Imbes, iilaloan nen Jehova ya ontulok iray administrador o manangasikaso ed samay uksoyan tod impangiter na apag odino betang ed saray lingkor to, ya kaiba ed saratan iray “pakaskasi.”​—Pro. 19:17; Eze. 46:18; 48:29.

12. (a) Antoy sakey a makapadinayew ya detalye nipaakar ed syudad, tan antoy ipapanengneng na saya? (b) Anton importantin panonot so iiter na sayan kabiangan na pasingawey ed saray Kristianon manangasikaso?

12 Anto ni sakey a makapadinayew ya detalye nipaakar ed syudad ya “Wadman Si Jehova”? Nensaman, pian naprotektaan iray syudad, walay padir da tan daiset labat so puerta ra anggad posible, balet sayan syudad et walaan na 12 puerta! (Eze. 48:30-34) Ipapanengneng na sayan karakel na puerta (talora ed kada diking na kuadradon syudad) ya saray administrador na syudad et mainomay ya asinggeran tan akaparaan ya ontulong ed amin a lingkor na Dios. Sakey ni, idadanet na 12 puerta na syudad ya lukas itan parad amin, parad “interon sankaabungan na Israel.” (Eze. 45:6) Lapud dakel so puerta na syudad tan mainomay so onloob, mangiiter itan na importantin panonot ed saray Kristianon manangasikaso. Labay nen Jehova ya magmaliw iran mainomay ya asinggeran tan akaparaan ya ontulong ed amin a manaayam ed espiritual a paraiso.

Saray Kristianon manangasikaso et mainomay ya asinggeran tan akaparaan ya ontulong (Nengnengen so parapo 12)

‘Onloloob a Mandayew’ Iray Totoo na Dios tan ‘Manlilingkor Irad Syudad’

13. Antoy imbaga nen Jehova nipaakar ed nanduruman klase na panaglingkor ya pibiangan na totoo?

13 Pawilen tayo pa imay panaon nen Ezequiel tan amtaen tayo iray kaaruman ya insulat to diad sayan detalyadon pasingawey nipaakar ed impangapag ed dalin. Imbaga nen Jehova ya mibiang iray totoo ed nanduruman klase na panaglingkor. Saray saserdote​—“saray managlingkor ed santuaryo”—​et mangiyapay na bagat tan onasingger ed si Jehova pian manlingkor ed sikato. Tan saray Levita​—“saray managlingkor ed templo”—​et “asikasoen da so panaglingkor ditan tan amin a bengatlan nepeg a gawaen ditan.” (Eze. 44:14-16; 45:4, 5) Insan wala ray makulin managkimey diad asingger ed syudad. Siopa iraya?

14. Antoy ipapanonot ed sikatayo na saray managkimey diad asingger ed syudad?

14 Sarayan managkimey diad asingger ed syudad et manlapud “amin a tribu na Israel.” Importante met so betang da ta onsusuporta ira. Say kimey da et mantanem tan manani pian ‘nitaryay kakanen na saramay manlilingkor ed syudad.’ (Eze. 48:18, 19) Antoy ipapanonot ed sikatayo na sayan uksoyan nipaakar ed pankanawnawan walad sikatayo natan? Diad panaon tayo, walay pankanawnawa na amin a manaayam ed espiritual a paraiso ya suportaan so panlilingkor na saray alanaan ya agagi na Kristo tan say panlilingkor na saray tinuro nen Jehova a mangidadaulo ya kabiangan na “baleg ya ulop.” (Apo. 7:9, 10) Say sakey a manunan paraan pian nasuportaan tayo ra et say mabulos ya pikoopera tayo ed panangigiya na matoor ya aripen.

15, 16. (a) Anto ni sakey a detalye ed pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ya pakaaralan tayo? (b) Anto ran miparan kimey so pankanawnawa tayon pibiangan?

15 Wala ni sakey a detalye ed samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ya pakaaralan tayod ministeryo tayo. Anto itan ya  detalye? Imbaga nen Jehova ya saray membro na 12 tribu ya aliwan Levita et makulin mankimey ed duaran pasen: diad sular na templo tan diad panagpastolan na syudad. Antoy gawaen da ed saratan ya pasen? Diad sular na templo, “onloob a mandayew” so amin ya tribu pian mangiyapay na saray bagat ed si Jehova. (Eze. 46:9, 24) Diad panagpastolan na syudad, saray membro na amin a tribu so onlan ondalus pian suportaan so syudad. Antoy naaralan tayo ed sarayan managkimey?

16 Diad panaon tayo, pankanawnawa na saray membro na baleg ya ulop so mibiang ed saray kimey ya miparad samay anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Mandadayew irad si Jehova “diad templo to” panamegley na saray bagat na panangidayew da. (Apo. 7:9-15) Gagawaen da itan diad pibibiang dad panagpulong a kimey tan diad pangibabalikas dad pananisia ra ed saray Kristianon pantitipon. Ipapasen da ya manunan responsabilidad da so direktan pangiter na panagdayew ed si Jehova. (1 Awa. 16:29) Sakey ni, dakel ya totoo na Dios so onsusuporta ed organisasyon to diad nanduruman praktikal a paraan. Singa bilang, ontutulong ira ed panagpaalagey tan panagmintina ed saray Kingdom Hall tan saray pasilidad na branch, tan ontutulong irad dakel nin proyekto na organisasyon nen Jehova. Saray arum et onsusuporta ed sarayan  proyekto panamegley na pinansyal ya kontribusyon. Amin iratan et nibagan singa panagdalus tan “parad kigloriaan na Dios.” (1 Cor. 10:31) Makulikuli tan malikeliket dan gagawaen so kimey da ta amta ran “naliliketan a maong so Dios ed saratan a bagat.” (Heb. 13:16) Kasin gagawaen moy anggaay nayarian mon mibiang ed sarayan pankanawnawa?

Antoy naaralan tayo ed samay indeskribe nen Ezequiel ya nanduruman kimey diad loob tan paliber na puerta na syudad? (Nengnengen so parapo 14-16)

“Walay Balon Tawen tan Balon Dalin ya Aalagaren Tayo”

17. (a) Diad arapen, antoy mas baleg ya kasumpalan na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel? (b) Legan na Sanlibon Taon, siopa ray nagunggonaan ed singa syudad ya administrasyon?

17 Diad arapen, kasin walay mas baleg a kasumpalan na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed kontribusyon? On! Imanoen iya: Anengneng nen Ezequiel ya samay parte na dalin a tatawagen ya “masanton kontribusyon” et walad sentro na dalin. (Eze. 48:10) Ontan met, kayari Armagedon, manayam si Jehova a kaiba tayo inerman so kawalaan tayo ed dalin. (Apo. 21:3) Legan na Sanlibon Taon, onlaknab ed interon mundo so panangasikaso na singa syudad ya administrasyon​—ya irepresenta na saray wadiad dalin ya naturon mangasikaso ed pankaukolan na totoo na Dios. Iter na satan so maaron panangigiya tan direksion ed amin ya kabiangan na “balon dalin”​—saray totoo diad dalin ya aabobonan na Dios.​—2 Ped. 3:13.

18. (a) Akin et segurado tayo ya say singa syudad ya administrasyon et tuloytuloy ya ontutumbok ed pananguley na Dios? (b) Anton panamaseguro so iiter ed sikatayo na ngaran na syudad?

18 Akin et segurado tayo ya say singa syudad ya administrasyon et tuloytuloy ya ontumbok ed pananguley na Dios? Lapud ipapalinew na Salitay Dios ya samay syudad ed dalin ya walaay 12 puerta et kaparpara na samay syudad ed tawen ya walaan met na 12 puerta, say Balon Jerusalem, a tugyopen na saray 144,000 a kakaiba na Kristo a manuley. (Apo. 21:2, 12, 21-27) Ipapanengneng na saya ya amin ya desisyon na Panarian na Dios ed tawen et tumboken tan sumpalen na administrasyon diad dalin. On, kada sakey ed sikatayo et papaseguroan na syudad a tatawagen ya “Wadman Si Jehova” a mansiansia tan onaligwas ed andi-angga so dugan panagdayew diad Paraiso. Marakdakep ya arapen so manatalaran ed sikatayo!