Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 3

“Anengneng Ko Ray Pasingawey na Dios”

“Anengneng Ko Ray Pasingawey na Dios”

EZEQUIEL 1:1

TOPIC: Say karwahe ed tawen ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey

1-3. (a) Deskribien no antoy anengneng tan nadngel nen Ezequiel. (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.) (b) Anton pakapanyari so niwalad si Ezequiel kanian anengneng toy pasingawey, tan antoy epekto ed sikato na satan ya eksperiensya?

NINMENGNENG si Ezequiel ed arawi, diad lampas na maawang tan patar ya desierto. Insan biglan binmaleg so mata to. Agto makapanisiad nanenengneng to. Walay onggagapon bagyo. Balet aliwa yan ordinaryon bagyo. Legan ya isisiplog na maksil ya dagem manlapud amianen so buek tan kawes to, anengneng toy agaylay kabaleg tan makapal ya lurem. Diad dalem na satan et walay makalaram ya apoy, tan lapud sinag na satan et anonotan nen Ezequiel so sakey a mabmablin metal. * Maples ya onaasingger so lurem ed si Ezequiel, tan walay tanol ya onkakasil lan onkakasil—singa ungol na sakey ya armada ya onlulusob.​—Eze. 1:4, 24.

2 Mantaon na manga 30 si Ezequiel nen naeksperiensya to iyan sankaunaan ed saray nantutumbokan ya agnalinglingwanan ya agawad bilay to. Alikna ton “niwalad sikato so pakayari nen Jehova,” say mabisbiskeg ya pakapanyari na masanton espiritu nen Jehova. Makapakelkelaw so ipanengneng tan iparengel na satan ya espiritu, tan agnaparaan na anggan anton special-effects ya uusaren ed saray pelikula natan. Kayari ton anengneng so pasingawey, dinmakmomo ed dalin lapud mandinayew ya maong.​—Eze. 1:3, 28.

 3 Balet, say gagala nen Jehova et aliwan pian pabiliben iyan laki. Say inmunan pasingawey ya anengneng nen Ezequiel​—pati saray arum nin makapakelkelaw ya propesiya ya nabasa ed libro na Ezequiel—​et importante ed sikato tan ed saray matoor ya lingkor nen Jehova natan. Kanian aralen tayo no anto so anengneng tan nadngel nen Ezequiel.

Say Situasyon

4, 5. Anto so situasyon nen anengneng nen Ezequiel so pasingawey?

4 Basaen so Ezequiel 1:1-3. Pantongtongan tayo nin unona so situasyon. Say taon ed saman et 613 B.C.E. Naaralan tayo ed akaunan kapitulo ya walad Babilonia si Ezequiel, ya kaiba to ray kapara ton Judio tan manaayam irad abay na Ilog Kebar. Sayan ilog ya nayarin dalanan na saray baloto et kinotkot labat na totoo tan sinmanga iya manlapud Ilog Eufrates insan sinmuldong lanlamang.

Kaiba nen Ezequiel ya nanayam ed abay na Ilog Kebar iray kapara ton Judio (Nengnengen so parapo 4)

5 Say Jerusalem ya datin ayaman na sarayan Judio et manga 800 kilometro so kaarawi to. * Say templo ya datin nanlingkoran na ama nen Ezequiel bilang saserdote et napno lay kaugsan tan idolatriya. Say trono ed Jerusalem ya datin makapadinayew nen nanuley si David tan Solomon et makapabaing la. Si Arin Jehoiakin ya andiay pananisia et kaiba ed saray inawit ed Babilonia. Tan say kasalat tod trono, ya si Zedekias et mauges a too tan kokontrolen na ari na Babilonia.​—2 Ara. 24:8-12, 17, 19.

6, 7. Akin et nayarin inisip nen Ezequiel ya sikatoy nambilay ed sankairapan ya panaon?

6 Parad si Ezequiel ya walaay mabiskeg ya pananisia, nayarin saraman la so sankairapan ya panaon na bilay to. Tan ompan inisip na saray kaiba ton wadman: ‘Talaga kasin pinaulyan itayo la nen Jehova? Talaga kasin ekalen tan paandien la na sayan mauges ya  makapanyarin Babilonia tan saray dakel ya palson dios to so dugan panagdayew ed si Jehova tan say uley To diad dalin?’

7 Natan ta amta tayo la iratan ya impormasyon, sarag mon igapo so personal ya panaral mo ed sayan topic diad pambasam ed malinew ya deskripsion nen Ezequiel ed unonan pasingawey ya anengneng to. (Eze. 1:4-28) Legan mon gagawaen itan, imadyin mon sika si Ezequiel, ya nanenengneng moy anengneng to tan narerengel moy arengel to.

Say Ilog Eufrates ya asingger ed Carkemis (Nengnengen so parapo 5-7)

Luluganan ya Anggapoy Kapara

8. Anto imay anengneng nen Ezequiel ed pasingawey, tan antoy irerepresenta na satan?

8 Anto imay anengneng nen Ezequiel? Singa itan luluganan ya balbaleg tan makapadinayew, tan indeskribe na arum bilang karwahe. Walay apatiran balbaleg ya dalig na satan, tan kaabay na saray dalig so apatiran nikadkaduman espiritun pinalsa, ya naamtaan tayo lanlamang ya saraya et kerubin. (Eze. 10:1) Diad tagey na saray kerubin et walay baleg ya datal ya singa yelo tan diad tapew na satan so kawalaan na maglorian trono na Dios, tan akayurong a mismo ditan si Jehova! Antoy irerepresenta na satan ya karwahe? Saksakey labat so nayarin irepresenta na satan: say walad tawen a kabiangan na maglorian organisasyon nen Jehova. Akin et ontan so konklusyon tayo? Nengnengen tayoy taloran rason.

9. Panon ya say relasyon nen Jehova ed saray pinalsa tod tawen et mipara ed sakey ya luluganan?

 9 Say relasyon nen Jehova ed saray pinalsa tod tawen. Imanoen ya diad sayan pasingawey, say trono nen Jehova et walad tagey na saray kerubin. Diad arum ya parte na Salitay Dios, parehon deneskribe odino inrepresenta si Jehova ya akayurong ed trono ya walad tagey odino walad baetan na saray kerubin. (Basaen so 2 Arari 19:15; Exo. 25:22; Sal. 80:1) Siempre, aliwan literal ya sikatoy akayurong diad tagey na saray kerubin, ta agto kaukolan so paawit ed sarayan mabiskeg ya espiritun pinalsa tan agto met kaukolan so onlugan ed literal ya karwahe. Balet susuportaan na saray kerubin so soberanya to, tan bilang Soberano et sarag to ran ibaki ed anggan iner a pasen ed uniberso pian gawaen so linawa to. Bilang ministro odino lingkor nen Jehova, uunoren na saray kerubin tan amin ya masanton anghel iray desisyon to. (Sal. 104:4) Kanian singa “akalugan” si Jehova ed sikara, ta sikatoy mangiiter na direksion bilang manuley da, ya singa ra kabiangan na balbaleg tan saksakey ya luganan.

10. Antoy mangipapanengneng ya aliwa labat ya apatiran kerubin so sakopen na karwahe na Dios?

10 Aliwan samay apatiran kerubin labat so irerepresenta na luluganan. Apatiran kerubin so anengneng nen Ezequiel. Satan ya bilang et mabetbet ya uusaren ed Biblia pian ipasabi so ideyan inkapantay odino inkakompleto, ya sakopen toy amin tan anggapoy nipuera. Kanian dugaruga ya say apatiran kerubin et irerepresenta toy amin ya matoor ya espiritun ananak nen Jehova. Imanoen  met ya saray dalig tan anggan saray mismon kerubin et napnoy mata, ya ipapasabi toy ideya ya aliwa labat ya apatira noagta dakel ya espiritun pinalsa so alerton akabantay. Tan ipapanengneng na deskripsion nen Ezequiel ed luluganan ya talagan balbaleg itan, kanian singa melmelag ya nengnengen iramay makapadinayew ya kerubin. (Eze. 1:18, 22; 10:12) Ontan met, say walad tawen ya kabiangan na organisasyon nen Jehova et talagan balbaleg, tan aliwa labat ya apatiran kerubin so sakopen na satan.

Mankelkelaw si Ezequiel ed pasingawey nipaakar ed karwahe nen Jehova ed tawen (Nengnengen so parapo 8-10)

11. Anton miparan pasingawey so anengneng nen Daniel, tan antoy nibaga tayo lapud satan?

11 Walay piparaan na pasingawey ya anengneng nen Daniel nipaakar ed tawen. Diad Babilonia la nambilay si propeta Daniel manlapu nen sikatoy inawit diman, tan akanengneng met na pasingawey nipaakar ed tawen. Diad satan met ya pasingawey, walay dalig na trono nen Jehova. Nidanet ed pasingawey ya anengneng nen Daniel so agaylan kabaleg ya espiritun pamilya nen Jehova ed tawen. Anengneng nen Daniel so “sanlibon libolibo . . . tan samplon libo ya asamploran nilibo” ya espiritun ananak nen Jehova ya akaalagey ed arapan To. Wala rad Korte ed tawen, ya mapatnag ya walay niganan pasen na kada sakey ed sikara. (Dan. 7:9, 10, 13-18) Nibaga tayo sirin ya samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel et irerepresenta to met irayan nantitipon ya espiritun pinalsa.

12. Akin et proteksion ed sikatayo so panaral ed saray teksto ya pakabasaan na saray pasingawey ya singa samay anengneng nen Ezequiel?

12 Amta nen Jehova ya proteksion ed sikatayo ran totoo no ipokus tayoy nonot tayo ed saray espiritual a bengatla, ya satan et tinawag nen apostol Pablo ya “saray bengatlan agnanengneng.” Akin? Walaan tayoy pisikal ya laman, kanian walay tendensia tayon manpokus ed “saray bengatlan nanengneng,” saray pampapagaan tayod pisikal, ya temporaryo labat. (Basaen so 2 Corinto 4:18.) Mabetbet ya uusaren nen Satanas itan ya tendensia tayo tan iimpluensyaan to tayon manpokus ed pilalek na laman. Pian ag-itayo naimpluensyaan, maaron inter nen Jehova so Biblia ya pakabasaan na saray pasingawey a singa samay anengneng nen Ezequiel, ya mangipanonot ed sikatayo ed makapadinayew tan agaylan kabaleg ya pamilya nen Jehova ed tawen!

“Ontetelek Iran Dalig!”

13, 14. (a) Panon ya indeskribe nen Ezequiel iray dalig ya anengneng to? (b) Akin et duga labat ya nandalig so karwahe nen Jehova?

13 Diad unona, nampokus si Ezequiel ed apatiran kerubin, tan diad Kapitulo 4 na sayan publikasyon, nanengneng tayo no antoy naaralan tayo nipaakar ed si Jehova diad saratan ya pinalsa tan say makapadinayew ya itsura da. Balet diad abay na saratan ya kerubin, walay apatiran dalig ya anengneng nen Ezequiel. Mapatnag ya wala iratan ed apatiran suyok na singa baleg ya kuadrado. (Basaen so Ezequiel 1:16-18.) Say inkagawa na saratan et onkikidyam a singa marakdakep ya crisolito, sakey ya mablin bato ya kolor duyaw odino duyawan ya birdi ya nayarin malinew odino transparent.

 14 Diad sayan pasingawey nen Ezequiel, nidanet iray detalye na saray dalig na karwahe. Imadyin moy trono ya nandalig! Nikadkaduma, awa? Kaslakan, iisipen tayo ya say sakey a trono et aka-permanente ed sakey a lugar tan duga met labat, ta saray manuley ed dalin et limitado so sakop da. Balet duma so inkasoberano nen Jehova ed pananguley na too. Singa naamtaan lanlamang nen Ezequiel, anggapoy limitasyon na sakop na uley nen Jehova. (Neh. 9:6) Talagan say autoridad na Soberano ya Dios et makasabi ed anggan iner!

15. Antoy naimano nen Ezequiel ed inkagawa tan kabaleg na saray dalig?

15 Mandinayew si Ezequiel ed kabaleg na saray dalig. Insulat to: “Atagtagey so gilig-gilig da kanian makapataktakot iratan.” Nayarin naimadyin tayoy Ezequiel ya ontatangay pian nanengneng iray balbaleg tan mankidyam ya gilig-gilig odino rim na dalig ya onsabid tawen so katagey da. Insan inyarum to iyan makapakelaw ya detalye na saray dalig: “Napno na saray mata so gilig-gilig na saratan ya apat.” Pero say talagan mas makapakelaw et say inkagawa na saray dalig. Imbaga to: “Say inkagawa ra et singa sakey a dalig ya akabenlag ed sakey met a dalig.” Antoy labay ya ibaga na satan?

16, 17. (a) Antoy itsura na kada dalig na samay karwahe? (b) Antoy naamtaan tayo nipaakar ed kainomay ya imaneobra na saray dalig na karwahe nen Jehova?

16 Mapatnag ya kada sakey ed saray dalig ya anengneng nen Ezequiel et duaran dalig ya naniba, ya say sakey a dalig et akabenlag ed samay sakey tan parehon akaalagey. Atan so rason no akin ya oniay imbaga nen Ezequiel: “Sano onaandar iratan et nayarian day onarap ed anggan iner ed apatiran direksion, ya ag-ira onliko.” Antoy naamtaan tayod sarayan dalig nipaakar ed luluganan ya anengneng nen Ezequiel?

17 Say ontan kabaleg a dalig et arawrawin tampol so nabatik to anggan maminsay telek labat. Diad tua, ipapanengneng na pasingawey ya singa kirmat so kapeles na iyaandar na satan ya luluganan! (Eze. 1:14) Ontan met, ipapanengneng na sarayan nikadkaduman dalig ya main-inomay ya imaneobra ed anggan anton direksion. Ontan so labay ya aligen na saray engineer balet anggad kugip da labat. Sayan luluganan et sarag toy manguman na direksion ya ag-ontantan tan ag-onliko! Balet aliwa itan ya palpalaran. Ipapanengneng na saray dakdakel ya mata ed dalig na sayan luluganan ya amta toy amin ya nagagawa ed kaliberliber to, diad amin ya direksion.

Balbaleg iray dalig tan mapmaples so andar da (Nengnengen so parapo 17)

18. Antoy naaralan tayod makapadinayew ya kabaleg na saray dalig tan say karakel na mata ra?

18 Anto sirin so ibabangat nen Jehova ed si Ezequiel​—tan ed amin ya totoon matoor ed Dios—​nipaakar ed walad tawen ya kabiangan na organisasyon To? Isipen pa iray akonsidera tayo la. Balibali tan makapadinayew itan, a singa ipapanengneng na mankidyam tan balbaleg iran dalig. Amta na satan so amin ya nagagawa, a singa ipapanengneng na dakdakel ya mata ed saray dalig. On, nanenengneng na saray mismon mata nen Jehova so amin.  (Pro. 15:3; Jer. 23:24) Sakey ni, minilyon so lingkor ton anghel ya sarag ton ibaki ed anggan iner ya pasen ed uniberso, tan sarag dan obserbaan a maong iray nagagawa insan da ibaga ed Soberanon Dios da.​—Basaen so Hebreo 1:13, 14.

Ipapanengneng na desinyo na saray dalig ya main-inomay iratan ya imaneobra (Nengnengen so parapo 17, 19)

19. Antoy naaralan tayo nipaakar ed si Jehova tan say walad tawen ya kabiangan na organisasyon to ed kapeles tan kainomay ya imaneobra na karwahe to?

19 Ontan met, naaralan tayo ya say karwahe et mapmaples tan main-inomay ya imaneobra. Isip mo pay pandumaan na walad tawen ya kabiangan na organisasyon nen Jehova tan saray gobierno, institusyon, tan organisasyon na too! Palaran ira kanian amayamay so lingo ra. Agda nayarian so onadapta ed manguuman iran situasyon kanian nabubuyak ira. Balet ipapatnag na karwahe nen Jehova ya sikato so mangokontrol ed satan tan sikatoy makatunongan tan mainomay ya onadapta. Singa ipapanengneng na ngaran to, sarag toy magmaliw ya antokaman ya nakaukolan pian nasumpal so gagala to. (Exo. 3:13, 14) Singa bilang, main-inomay toy magmaliw ya mabiskeg a sundalo ya milaban parad saray totoo to, balet main-inomay to met so magmaliw ya mapangasin Manamerdona na kasalanan ya mangaasikaso tan ontutulong ed saray magbabawi.​—Sal. 30:5; Isa. 66:13.

20. Akin et nepeg labat ya mandinayew tayo ed karwahe nen Jehova?

20 Natan, lapud samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel et nayarin nitepet tayod sarili tayo, ‘Talaga kasin pandinayewan ko so karwahe nen Jehova?’ Tandaan tayo ya say irerepresenta na karwahe et talagan tua. Agtayo komon iisipen ya agnanenengneng nen Jehova, na Anak to, tan na amin ya anghel iray problema ya pakakadismayaan tayo. Tan agtayo met pampapagaan ya naatrasado so Dios ya mangiter ed saray pankaukolan tayo odino agsarag na organisasyon to so onadapta ed manguuman iran situasyon ed mundo. Maabig no tandaan tayo ya say organisasyon nen Jehova et aktibo tan maples ya onkikiwas. Diad tua, walay nadngel nen Ezequiel ya maksil a boses manlapud tawen: “Ontetelek iran dalig!”—nayarin sakey iyan ganggan pian onandar iray dalig. (Eze. 10:13) Agta mandinayew tayo no nodnonoten tayo so paraan na pangimamaneobra nen Jehova ed organisasyon to? Balet say talagan pandinayewan tayo et si Jehova ya mismo.

Samay Mangokontrol

21, 22. Ipaliwawa no antoy manusuporta ed saray parte na karwahe pian ag-itan nabuyak.

21 Natan et ninmengneng si Ezequiel ed samay walad tagey na saray dalig, tan anengneng to so “singa sakey a datal a mankidyam a singa makapadinayew a kristal.” (Eze. 1:22) Diad tagey na kauloan na saray kerubin et mankidyam so singa yelo ya datal. Balet ompan dakel so tepet na saray marunong ed makina nipaakar ed sayan luluganan. Singa bilang, ompan isipen da: ‘Antoy manusuporta ed datal pian mansiansiad tagey na saray dalig? Tan panon ya onggagana iray dalig anta anggapoy axle odino ehe ya mankonekta ed saraya?’ Tandaan ya sayan luluganan et simboliko, irerepresenta to so nagagawa ed tawen, kanian ag-onaplika ed  saya iray pisikal a ley. Imanoen met irayan importantin salita: “Say espiritu ya onkikiwas ed saray mabilay a pinalsa et wala met ed saray dalig.” (Eze. 1:20, 21) Anton espiritu so onkikiwas ed saratan ya kerubin tan dalig?

22 Seguradon saya may masanton espiritu nen Jehova, say sankabiskegan ya puersa ed uniberso. Sayan aktibon puersa so rason no akin ya agnabubuyak so luluganan. Saya met so mamapaandar tan mangigigiya pian parepareho tan manbabansag so galaw na satan. Legan tayon sankanonot itan, imanoen tayo so onsublay ya ninengneng nen Ezequiel, samay mangokontrol ed karwahe.

Ipapanonot ed sikatayo na maliwliwawan rainbow ya akapaliber ed trono nen Jehova ya manlilingkor tayod Dios na kareenan

23. Anto ray salitan inusar nen Ezequiel nen indeskribe toy Jehova, tan akin?

23 Basaen so Ezequiel 1:26-28. Diad deskripsion nen Ezequiel ed sayan pasingawey, aminpiga ton inusar iray salitan “itsura,” “singa,” tan “kaparpara.” Balet diad sarayan bersikulo, mas mabetbet ton inusar iratan. Nairapan ya maong si Ezequiel ya ideskribe so anengneng to tan ngalngali la naupotan na salita. Anengneng toy “singa baton safiro, tan kaparpara itan na sakey a trono.” Imadyin mo pay sakey a tronon inukit ed balbaleg ya baton safiro ya asul so kolor to! Tan walay akayurong ditan, sakey a Persona ya “say itsura to et singa too.”

24, 25. (a) Antoy ipapanonot ed sikatayo na rainbow ya akapaliber ed trono nen Jehova? (b) Antoy epekto na ontan iran pasingawey ed saramay lalakin walaay pananisia?

 24 Agnanengneng so eksakton itsura na samay akayurong ed trono, si Jehova, ta singa walay apoy ya onliliwawa manlapud awak to a patagey tan manlapud awak to a paleksab. Naiimadyin tayo si propetan Ezequiel ya nalalaram tan sasaniban toy mata to legan ton pipiliten ya nengnengen imay makapadinayew ya walad trono. Insan walay naimano nen Ezequiel ya marakdakep ed samay pasingawey: “Maliwliwawa ed kaliberliber to a singa kaliwawa na sakey a bunlalakaw ed lurem sano agew a mauran.” Seguro naliliketan ka no makakanengneng kay bunlalakaw odino rainbow. Ipapanonot na satan so gloria na Manamalsa tayo! Ipapanonot met na satan ya makolor tan marendeen ya arko ed tawen so sipanan parad kareenan ya ginawa nen Jehova kayari na Delap. (Gen. 9:11-16) Anggano Makapanyarin-amin si Jehova, sikatoy Dios na kareenan. (Heb. 13:20) Walad puso to so kareenan tan mikakareenan met ed amin ya matoor a mandadayew ed sikato.

Nairapan ya maong si Ezequiel ya ideskribe so anengneng to tan ngalngali la naupotan na salita (Nengnengen so parapo 24)

25 Antoy epekto ed si Ezequiel na impakanengneng tod pasingawey na gloria nen Jehova a Dios? Insulat nen Ezequiel so agawa: “Sanen anengneng ko itan, dinmakmomo ak.” Agaylay pandinayew to tan tinmakot ed Dios kanian insubsob tod dalin so lupa to. Ontan met so reaksion na arum ya propeta nen akaawat iray pasingawey manlapud si Jehova; seguradon alikna ran abebbeba ira, ompan kinmapuy ni ra ingen. (Isa. 6:1-5; Dan. 10:8, 9; Apo. 1:12-17) Balet apabiskeg met lanlamang irayan lalaki lapud saray impaamta nen Jehova ed sikara. Seguradon apabiskeg met si Ezequiel. Anto sirin so nepeg ya epektod sikatayo no babasaen tayoy onia ran salaysay ed Kasulatan?

26. Panon ya apabiskeg si Ezequiel ed samay pasingawey?

26 No bilang manaalangan odino napapagaan si Ezequiel lapud situasyon na totoo na Dios dimad Babilonia, seguradon sikatoy apabiskeg na satan ya pasingawey. Malinew ya aliwan problema no saray matoor ya totoo na Dios et walad Jerusalem, Babilonia, odino anggan iner. Seguradon nasabi ira na makapadinayew ya karwahe nen Jehova! Wala tay nausar nen Satanas ya makatalo ed Dios ya mangokontrol ed ontan lan makapakelaw ya organisasyon ed tawen? (Basaen so Salmo 118:6.) Anengneng met nen Ezequiel ya say karwahe na Dios et asingger ed saray totoo. On ta saray dalig to et akadapo ed dalin! (Eze. 1:19) Talagan interesado sirin si Jehova ed saray matoor ya totoo to ya inawit ed Babilonia. Lanang iran asikasoen na maaron Ama ra tan sikatoy asingger ed sikara!

Say Kaimportantian na Karwahe ed Sika

27. Akin et importante ed sikatayo natan so pasingawey ya anengneng nen Ezequiel?

27 Kasin importante ed sikatayo natan so pasingawey ya anengneng nen Ezequiel? On! Tandaan ya mas grabe natan so panangataki nen Satanas ed dugan panagdayew ed si Jehova. Labalabay to tayon kombinsien ya bukbukor tayo tan arawrawi so Ama tayod  tawen tan say organisasyon to. Agmon balot aabuloyan ya naapektoan na sarayan tila so liknaan tan panagnonot mo! (Sal. 139:7-12) Singa si Ezequiel, talagan mandinayew tayo ed satan ya pasingawey. Nayarin agtayo onsubsob ed dalin ya singa sikato. Balet, seguradon mankelaw tan mandinayew tayo ed pakayari, kapeles, kainomay ya imaneobra, kainomay ya onadapta, inkarakep, tan kabaleg na walad tawen ya kabiangan na organisasyon nen Jehova!

28, 29. Antoy mangipanengneng ya maples ya onaandar so karwahe nen Jehova diad apalabas ya siglo?

28 Tandaan met ya walay walad dalin ya kabiangan na organisasyon nen Jehova. Tua, aliwan perpekto iray totoo ya kabiangan na walad dalin ya organisasyon to. Balet nonoten pa no anto lay agawaan nen Jehova diad dalin! Diad interon mundo, pinakiwas nen Jehova iray totoo ya gawaen so agdan balot nagawaan no diad sarili da labat. (Juan 14:12) No nengnengen tayoy libron Manuuley Lay Panarian na Dios!, nanonotan tayo so makapakelaw ya agawaan ed panagpulong a kimey diad apalabas ya siglo. Nanonotan tayo met so agawaan la na organisasyon nen Jehova diad pangibabangat ed saray tuan Kristiano, pati diad pangipapanalo ed saray kaso, tan anggan diad panguusar ed saray balon teknolohiya pian nasumpal so gagala na Dios!

29 No aralen tayo so amin ya agawaan pian nipawil so dugan panagdayew diad kaunoran iran agew na sayan mauges a mundo, lalo tayon nanengneng ya talagan maples ya onaandar so karwahe nen Jehova. Talagan baleg a pribilehyo so pagmaliw a kabiangan na ontan ya organisasyon tan manlingkor ed Soberano ya Dios!​—Sal. 84:10.

Say walad dalin ya kabiangan na organisasyon nen Jehova et mibabansag ed iyaandar na karwahe (Nengnengen so parapo 28, 29)

30. Antoy aralen tayo ed onsublay a kapitulo?

30 Balet, dakel ni so naaralan tayod pasingawey ya anengneng nen Ezequiel. Diad onsublay a kapitulo, aralen tayo iray apatiran nikadkaduman “mabilay a pinalsa,” odino saray kerubin. Antoy naaralan tayod sikara nipaakar ed maglorian Soberanon Dios a Jehova?

^ par. 1 Imbaga nen Ezequiel ya say anengneng to et singa mankirlap ya metal, impanlaokan ya balitok tan pilak.

^ par. 5 Saya so distansia no peteken so dalan, balet say dinalan na saray inawit ed Babilonia et nayarin doble so kaarawi to.