Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 20A

Say Impangapag ed Dalin

Say Impangapag ed Dalin

Say deskripsion na eksakton sukat ed saray ketegan et mangipapaseguro ed si Ezequiel tan saray kaiba ton Judio ya seguradon nipawil so pinabli dan dalin. Anto ray naaralan tayo natan ed sayan pasingawey? Konsideraen tayo so duaran aspekto na sayan pasingawey:

Awalaan iray seguradon pasen tan mabmablin betang

Amin ya pinmawil ya Judio et seguradon akaawat na tawir diad nipawil ya Insipan a Dalin. Ontan met natan, amin ya lingkor nen Jehova et walaan na pasen ed espiritual a dalin, say espiritual a paraiso. Anggano melag labat so nagagawaan tayo ed organisasyon, seguradon walaan itayo na pasen tan mabmablin betang ed espiritual a dalin. Amin ya lingkor nen Jehova et pareparehon mabmabli ed sikato.

Nampapara so apag da

Diad samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, amin ya manaayam ed nipawil ya Insipan a Dalin et pareparehon makala na dakdakel a produkto anggan anton teritorya so kawalaan da. Ontan met natan, parepareho itayon inikdan nen Jehova na pribilehyon manayam ed espiritual a paraiso tan makaawat na saray bendisyon to.