Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 13

“Ideskribem so Templo”

“Ideskribem so Templo”

EZEQUIEL 43:10

TOPIC: Say kabaliksan na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed makapadinayew ya templo

1-3. (a) Akin et nayarin aligliwa si Ezequiel ed anengneng ton pasingawey nipaakar ed saray marakdakep ya bilding diad sakey a templo? (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.) (b) Antoy konsideraen tayo ed sayan kapitulo?

IMADYIN mo pay Ezequiel ya mantaon na 50. Apalabas lay 25 taon manlapu nen inawit irad Babilonia. Abayag lan aderal so templo ed Jerusalem. No bilang ta labay nen Ezequiel so manlingkor ya saserdote ed Jerusalem, singa imposible la itan. Amta nen Ezequiel ya manga 56 taon ni so palabasen antis iran ibulos ed Babilonia, kanian agto la iilaloan ya nanengneng to nin nipawil so totoo nen Jehova diad dalin da, tan lalo la may pangipaalagey lamet ed templo. (Jer. 25:11) Kasin naeermenan no iisipen to itan?

2 Talagan maar-aro si Jehova ta diad saman et inter tod si Ezequiel so sankadetalyadoan ya pasingawey, ya seguradon angiter na ligliwa tan ilalo ed sayan matoor a laki! Diad panamegley na satan a pasingawey, inyakar so propeta ed dalin na Israel tan impasen ed atagtagey a palandey. Diad saman ya atagtagey a pasen, anengneng toy “sakey a laki a say itsura to et singa gansa.” Satan a laki ya sakey ya anghel et impanengneng to ray marakdakep ya bilding diad sakey a templo. (Basaen so Ezequiel 40:1-4.) Singa tudtua so anengneng nen Ezequiel! Seguradon parad sikato et makapabiskeg na pananisia, makapadinayew, tan ompan makapakelaw ni ingen so naeksperiensya to. Anggano wala ray pamilyar ya detalye ed templo  ya anengneng to, baleg so pidumaan na satan ed samay amta ton templo ed Jerusalem.

3 Say sampot ya siameran kapitulo na libro na Ezequiel et nipaakar ed sayan makapainteres ya pasingawey. Pantongtongan tayo natan no panoy pangipasen tayod saya legan tayon aaralen tan tatalosan iyan pasingawey. Kayari na satan, konsideraen tayo no kasin say anengneng nen Ezequiel et saman lanlamang imay baleg ya espiritual a templo ya impaliwawa nen apostol Pablo kayari na nilasus a taon. Insan tayo aralen no antoy epekto na pasingawey ed si Ezequiel tan ed saray kapara ton Judio ya inawit ed Babilonia.

Kaukolan so Pananguman

4. Antoy pakatalos tayo nensaman ed pasingawey nipaakar ed templo ya anengneng nen Ezequiel, balet antoy kaukolan natan?

4 Diad apalabas, nabasa ed saray publikasyon tayo ya anengneng nen Ezequiel so baleg ya espiritual a templo, samay binitla nen apostol Pablo ed impuyan a sulat to ed saray Hebreo. * No ibase ed satan, sarag tayon ikdan na simboliko odino antitipikon kabaliksan so dakel ya detalye na templon anengneng nen Ezequiel diad pangusar tayod eksplinasyon nen apostol Pablo nipaakar ed tabernakulo. Balet, kayari na kaaruman ya impanaral tan impandalepdep tekep na pikakasi, ompapaway ya kaukolan tayo so mas simplin eksplinasyon na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed templo.

5, 6. (a) Panon ya impanengneng nen apostol Pablo so inkamapaabeba nen impaliwawa to so tabernakulo? (b) Antoy imbaga nen Pablo nipaakar ed arum a detalye na tabernakulo, tan panon tayon niyaplika iyan prinsipyo ed pakatalos tayod pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed templo?

5 Mapatnag ya duga labat ya agtayo mananap na propetiko odino simbolikon kabaliksan na amin a detalye na samay templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey. Akin ey? Nengnengen tayoy sakey ya alimbawa. Nen impaliwawa nen Pablo so tabernakulo tan say espiritual a templo, binitla to iray detalye na tabernakulo, a singa say balitok a panagkargaan na insenso, say sakob na kaban, tan say balitok a banga a nankargay mana. Kasin inikdan toy kabaliksan iraman ya detalye? Mapatnag ya sikatoy agpinakiwas na masanton espiritu ya gawaen itan. Imbes, insulat nen Pablo: “Aliwa nin natan so panaon pian detalyadon ibaga ed sikayo irayan bengatla.” (Heb. 9:4, 5) Labay nen Pablo so paigiya ed masanton espiritu tan mapaabeban manalagar ed si Jehova.​—Heb. 9:8.

6 Parehon prinsipyo so nayari tayon iyaplika ed samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel nipaakar ed templo. Dakdakel met so detalye na satan. Kanian maabig no mapaabeba tayon alagaren si Jehova ya mamalinew ed satan no talagan kaukolan ni kaaruman ya pamalinew. (Basaen so Miqueas 7:7.) Balet, kasin isipen tayo ya anggapo lay liwawa ya inter na espiritu nen Jehova ed sayan pasingawey? Siempre, andi!

Kasin Say Baleg ya Espiritual a Templo so Anengneng nen Ezequiel?

7, 8. (a) Antoy inuman ed pakatalos tayo? (b) Antoy pandumaan na pasingawey nipaakar ed templo tan say espiritual a templo ya indeskribe nen Pablo?

7 Singa nibaga la, dakel ya taon ya nipaliwawa ed saray publikasyon tayo ya say anengneng nen Ezequiel et say baleg ya espiritual  a templo nen Jehova, samay binitla nen Pablo ed impuyan a sulat to ed saray Hebreo. Balet, base ed kaaruman ya impanaral, nibaga tayon agnayarin samay baleg ya espiritual a templo so anengneng nen Ezequiel. Akin ey?

8 Unona, say templo ya anengneng nen Ezequiel et ag-ontukoy ed pinuyanan ya eksplinasyon nen Pablo. Imanoen iya: Impalinew nen apostol Pablo ya say tabernakulo ed panaon nen Moises et mangirerepresenta ed bengatlan mas baleg. Satan ya tabernakulo, pati saray templo ya impaalagey nen Solomon tan Zerubabel, et walaan na parehon desinyo, ya walay kuarto ditan a tatawagen ya “Sankasantosan.” Tinawag nen Pablo itan a kuarto ya “sakey a masanton pasen a ginawa na too,” ya impaliwawa ton satan et “mangirerepresenta labat ed samay tua,” tan aliwan satan imay talagan tua. Anto may talagan tua? Impaliwawa nen Pablo: Say “mismon tawen.” (Heb. 9:3, 24) Kasin satan may anengneng nen Ezequiel​—say tawen? Andi. Anggapoy pakapatnagan ed samay pasingawey ya say anengneng nen Ezequiel et saray walad tawen.​—Ikompara so Daniel 7:9, 10, 13, 14.

9, 10. No nipaakar ed saray bagat, antoy pandumaan na samay templo ya anengneng nen Ezequiel ed pasingawey tan say baleg ya espiritual a templo ya indeskribe nen Pablo?

9 Say sakey ya mas makakombinsin prueba ya midumaan so pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ed samay insulat nen Pablo et nipaakar ed saray bagat. Nadngel nen Ezequiel so dakel ya instruksion parad saray totoo, pangulo, tan saserdote nipaakar ed panangiyapay na saray bagat. Nepeg iran mangibagat parad sarili dan kasalanan. Nepeg da met so mangibagat na saray apay a pandurungoan, ya nayarin saniiba dan kanen diad saray kuarton pananganan ed templo. (Eze. 43:18, 19; 44:11, 15, 27; 45:15-20, 22-25) Kasin saratan ya dakel a bagat et iyaapay ed baleg ya espiritual a templo?

Say templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey et aliwan say baleg ya espiritual a templo

10 Malinew tan simpli so ebat. Impaliwawa nen Pablo: “Sanen sinmabi si Kristo bilang atagey a saserdote nipaakar ed saray maabig a bengatlan nagagawa la, sikatoy linmoob diad mas baleg tan mas perpekton tabernakulo ya agginawa na too, salanti, agkabiangan na saray pinalsa diad dalin. Sikatoy pinsanan a linmoob ed masanton pasen, a say awit to et aliwan dala na saray kanding tan kilaw a kalakian a baka noagta say mismon dala to, tan diad panamegley to et agamoran tayoy andi-anggaan a kililiktar.” (Heb. 9:11, 12) Kanian diad baleg ya espiritual a templo, saksakey labat so imbagat tan pinsanan itan. Satan imay dondon bagat, tan inyapay itan a mismo na Sankaabigan ya Atagey a Saserdote, si Jesu-Kristo. Malinew sirin ya say templon anengneng nen Ezequiel ed pasingawey, ya pangiyaapayan na dakel a bagat ya kanding tan baka, et aliwan samay baleg ya espiritual a templo.

11. Diad panaon nen Ezequiel, akin et aliwa nin panaon pian ipaamta na Dios iray katuaan nipaakar ed baleg ya espiritual a templo?

11 Saya so komaduan rason no akin ya agnayarin samay baleg ya espiritual a templo so anengneng nen Ezequiel: Aliwa nin panaon pian ipaamta na Dios iratan ya katuaan. Tandaan ya say pasingawey ya  anengneng nen Ezequiel et manunan parad saray Judion inawit ed Babilonia. Wala ni rad silong na Mosaikon Ganggan. No nibulos la ra, ompawil irad Jerusalem pian unoren itan a Ganggan nipaakar ed dugan panagdayew diad pangipaalagey da lamet ed templo tan say altar to. Insan da ituloy so pangiyapay ditan na saray bagat. Diad tua et ngalngali anem a lasus taon da nin ginawa itan. Isip mo pay epekto na satan ed saray Judio no samay espiritual a templo so anengneng nen Ezequiel ed pasingawey​—sakey a templo ya ibagat na atagey a saserdote so mismon bilay to, insan ontunda lay amin ya panagbagat! Anto kasi natalosan dad satan a pasingawey? Agkasi onkapuy so determinasyon dan onuren so Mosaikon Ganggan? Balet singa amta tayo la, lanang ya ipapaamta nen Jehova iray katuaan dia labat ed dugan panaon tan no akaparaan la iray totoo to.

12-14. Antoy koneksion na templo ya anengneng nen Ezequiel tan say eksplinasyon nen Pablo ed espiritual a templo? (Nengnengen so kahon ya “Nandumaan a Templo, Nandumaan a Leksion.”)

12 Anto sirin so koneksion na samay templo ya anengneng nen Ezequiel tan samay eksplinasyon nen Pablo ed espiritual a templo? Tandaan ya ag-imbase nen Pablo so eksplinasyon to ed templo ya anengneng nen Ezequiel, noagta imbase to itan ed tabernakulo ed panaon nen Moises. Tua, wala ray detalyin binitla nen Pablo ya wala met ed saray templon impaalagey nen Solomon tan Zerubabel tan wala met iratan ed templo ya anengneng nen Ezequiel. Pero,  mandumaan so angipokusan nen Ezequiel tan Pablo ed saray sulat da. * Anggaman aliwan parehon bengatla so indeskribe da, mankonektaan iratan. Panon?

13 Nayari tayon isipen so koneksion na saratan ya duaran salaysay ed Biblia ed onian paraan: Diad si Pablo, naaralan tayo so uksoyan nen Jehova parad panagdayew, balet diad si Ezequiel, naaralan tayo so estandarte nen Jehova parad panagdayew. Pian naaralan tayo so nipaakar ed uksoyan nen Jehova parad dugan panagdayew, impaamta nen Pablo so kabaliksan na saray detalye na espiritual a templo a singa say atagey a saserdote, saray bagat, say altar, tan say Sankasantosan. Balet pian idanet so atagey ya estandarte nen Jehova parad dugan panagdayew, naamtaan tayod templon anengneng nen Ezequiel so detalyadon deskripsion ya mangipurek ed nonot tan puso tayo ed dakel a naaralan tayo nipaakar ed saray estandarte nen Jehova.

14 Anto sirin so epekto ed sikatayo na sayan pananguman ed pakatalos tayo? Agto labay ya ibagan aliwa lan importante natan so pasingawey ya anengneng nen Ezequiel. Pian naamtaan tayo no panon tayon nagunggonaan ed sayan pasingawey, aralen tayo no panon ya nayarin agunggonaan iray matoor a Judio ed panaon nen Ezequiel tan ed saray sinmublay ya henerasyon.

 Akin et Importante Iyan Pasingawey ed Saray Judion Walad Babilonia?

15. (a) Anton mensahe so idadanet na samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel? (b) Antoy pandumaan na Ezequiel kapitulo 8 tan Ezequiel kapitulo 40 anggad 48?

15 Pian naamtaan tayoy ebat na Biblia ed satan a tepet, konsideraen tayo so pigaran mikonektaan a tepet ya ontulong ed sikatayon naalay interon ideya. Unona, anto so manunan mensahe na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel? Diad simplin panangibaga, nipaakar itan ed pangipawil ed dugan panagdayew! Seguradon malinew itan ed si Ezequiel. Diad saman et asumpal to lan insulat imay nabasa natan ed Ezequiel kapitulo 8, ya malinlinew ya inyilustra nen Jehova so mauges ya kipapasen diad templo ed Jerusalem. Tan seguradon aliketan si Ezequiel ta midumaan a maong iray detalye na insulat to ya nabasa tayo natan ed kapitulo 40 anggad 48. Diad saratan ya kapitulo, alinisan la so dugan panagdayew tan gagawaen la itan ed manepeg a paraan—say perpekton alimbawa na panagdayew ed si Jehova ya base ed Mosaikon Ganggan.

16. Panon ya ipapaseguro na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ya nagawa imay impasakbay nen Isaias sanlasus taon ed apalabas?

16 Pian nipawil ed manepeg a kipapasen so panagdayew ed si Jehova, kaukolan ya niyatagey itan. Masulok a sanlasus taon ed apalabas, pinuyanan si propeta Isaias pian isulat to: “Diad kasampotan a parte na saray agew, say palandey a kawalaan na abung nen Jehova et niletneg a malet ed tagey na saray toktok na kapalandeyan, tan magmaliw itan a mas atagey nen saray pukdol.” (Isa. 2:2) Malinew ya anengneng lad saman nen Isaias ya nipawil so dugan panagdayew ed si Jehova tan niyatagey itan, a singa walad sankatageyan a palandey. Natan, kawalaan nen Ezequiel ed samay pasingawey ya anengneng to? Sikatoy wala “ed atagtagey a palandey” ya nenengnengen toy abung nen Jehova! (Eze. 40:2) Kanian ipapaseguro na pasingawey ya anengneng to ya ipawil na Dios so dugan panagdayew.

Say templon anengneng nen Ezequiel et walad atagtagey ya pasen (Nengnengen so parapo 16)

17. Sumaryoen so Ezequiel kapitulo 40 anggad 48.

17 Konsideraen tayoy sumaryo na samay anengneng tan nadngel nen Ezequiel ya nabasad Ezequiel kapitulo 40 anggad 48. Babantayan toy sakey ya anghel a manusukat ed saray puerta, padir, sular, tan santuaryo na templo. (Eze. 40–42) Insan walay makapaliket ya agawa: Say maglorian insabi nen Jehova ed templo! Sinimbawa nen Jehova iray benger a totoo to, pati saray saserdote, tan saray pangulo. (Eze. 43:1-12; 44:10-31; 45:9-12) Walay anengneng nen Ezequiel ya sakey ya ilog ya onaagus manlapud santuaryo, tan mangiiter itan na bilay tan bendisyon legan ya mamapaarap ed Inatey a Dayat. (Eze. 47:1-12) Insan anengneng ton inapag so dalin ed eksakton sukat, tan nipuesto ed bandad sentro na dalin so dugan panagdayew. (Eze. 45:1-8; 47:13–48:35) Anton mensahe so ipapasabi na saya? Malinew ya papaseguroan nen Jehova iray totoo to ya nipawil tan niyatagey so dugan panagdayew. Sikatoy wadman ed abung ya pandadayewan ed sikato kanian nabendisyonan itan, tan manlapud satan ya templo et ipaagus toy bendisyon pian onabig, manbilay, tan nawalaay kareenan so nipawil a dalin da.

Say templon anengneng nen Ezequiel et makapadinayew ya ilustrasyon ed no panon ya ipawil nen Jehova so dugan panagdayew (Nengnengen so parapo 17)

18. Kasin literal so kabaliksan na pasingawey nipaakar ed templo? Ipaliwawa.

 18 Komadua, kasin literal so kabaliksan na pasingawey? Andi. Nayarin atalosan a tampol nen Ezequiel tan saray Judion angibagaan toy pasingawey ya aliwan literal so kabaliksan na satan. Akin ey? Tandaan ya anengneng nen Ezequiel so templo diad “atagtagey a palandey.” Tua ya pareho itan ed deskripsion nen Isaias, balet ag-itan ontukoy ed samay literal a kawalaan na templo. Say templo ya impaalagey nen Solomon et walad Palandey Moria diad Jerusalem, tan ditan met ya pasen so pangipaalageyan lamet ed templo. Balet kasin “atagtagey a palandey” itan? Andi. Diad tua, say Palandey Moria et apaliberan na arum nin palandey ya kapara toy kaatagey odino mas atagey ni. Ontan met, say dalin ya nasasakopan na saray bilding ed templo ya anengneng nen Ezequiel et talagan balbaleg. Diad kaawang na satan ya apadiran a lugar, ag-itan onduga ed toktok na Palandey Moria. Ag-itan anggan onduga ed ketegan na syudad na Jerusalem ed panaon nen Solomon! Sakey ni, seguradon ag-iilaloan na saray Judion walad Babilonia ya walay literal ya ilog ed santuaryo na templo ya onaagus paarap ed Inatey a Dayat, tan tambalen na satan so agnapambilayan a danum. Niarum ni, lapud mapalandey so Insipan a Dalin, agnayarin mapmaptek so ketegan na saray tribu, ya singa indeskribe ed pasingawey. Kanian agtayo ipapasen ya literal so pasingawey.

19-21. Antoy labay nen Jehova ya epekto ed totoo to na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, tan akin et nayarin ontan so nalikna da?

19 Komatlo, antoy nepeg ya epekto na pasingawey ed saray kabaleyan nen Ezequiel? No isipen day atagey ya estandarte nen  Jehova parad dugan panagdayew, nalikna ra komon so kababaingan. Ingganggan nen Jehova si Ezequiel ya ‘ideskribe so templo ed sankaabungan na Israel.’ Nepeg ya detalyado so pangideskribe nen Ezequiel ed sayan templo, pian sarag na saray Israelita ya “aralen so plano na satan.” Akin et nepeg dan nodnonoten itan ya templo? Singa naaralan tayo la, aliwan pian ipaalagey itan. Imbes, singa imbaga nen Jehova, “pian nabaingan ira lapud saray kasalanan da.”​—Basaen so Ezequiel 43:10-12.

20 Akin et nayarin nakonsiensia iray mauyamon totoo ed sayan pasingawey tan nalikna day kababaingan? Imanoen so imbagad si Ezequiel: “Anak na too, imanoen mo, nengneng mo, tan dengel mon maong so amin ya ibagak ed sika nipaakar ed saray totontonen tan ganggan ed templo nen Jehova.” (Eze. 44:5) Aminpigapigan nadngel nen Ezequiel so nipaakar ed saray totontonen tan ganggan. (Eze. 43:11, 12; 44:24; 46:14) Ontan met, mabetbet ya apanonotan si Ezequiel nipaakar ed saray estandarte nen Jehova—kaiba lay estandarte to ed karukey na kasiko tan suston simbangan. (Eze. 40:5; 45:10-12; ikompara so Proverbio 16:11.) Diad tua, masulok a 50 beses ya inusar nen Ezequiel ed sayan pasingawey iray Hebreon salita ya nipatalos a “sukat,” “sinukat,” tan “asukat.”

21 Diad sarayan sukat, simbangan, ganggan, tan totontonen, antoy ipapasabi nen Jehova ed saray totoo to? Mapatnag ya ipapanonot tod sikara diad mapuersan salita iyan importantin katuaan: Si Jehova labat so makanepegan a mangiter na estandarte parad dugan panagdayew. Saramay ag-ontutumbok ed saratan ya estandarte et nabaingan! Balet, panon ya akaaral iray Judio ed sayan pasingawey? Diad ontumbok ya kapitulo, konsideraen tayo iray pigaran espisipikon alimbawa. Makatulong itan pian mas natalosan tayo no akin ya importante ed sikatayo natan itan ya makapadinayew a pasingawey.

Akin et nayarin nalikna na saray mauyamon totoo so kababaingan lapud pasingawey nipaakar ed templo? (Nengnengen so parapo 19-21)

^ par. 4 Say espiritual a templo et uksoyan nen Jehova parad dugan panagdayew base ed dondon bagat nen Jesu-Kristo. Natatalosan tayo ya ginmapo itan nen 29 C.E.

^ par. 12 Singa bilang, nampokus si Pablo ed atagey a saserdote tan ed betang to diad tinaon ya Agew na Pananakbong. (Heb. 2:17; 3:1; 4:14-16; 5:1-10; 7:1-17, 26-28; 8:1-6; 9:6-28) Balet diad pasingawey ya anengneng nen Ezequiel, ag-abitla so atagey a saserdote tan say Agew na Pananakbong.