Onlad karga

Onlad saray karga

 KAHON 10C

Sakey a Makatulong Pian Nasarag Tayo Ray Problema

Sakey a Makatulong Pian Nasarag Tayo Ray Problema

NAPABISKEG itayo no dalepdepen tayoy naaralan tayo ed sayan makapadinayew ya pasingawey a nabasad Ezequiel 37:1-14, tan sarag tayo iyan iyaplika ed mismon kipapasen tayo. Anto iyan naaralan tayo?

No maminsan, ompan say pakalikna tayo et grabe la ray desdes tan subok kanian nakekesawan tayo la tan singa agtayo la nasarag. Balet diad ontan iran situasyon, napabiskeg itayo no dalepdepen tayo ray malinlinew ya deskripsion nen Ezequiel ed pasingawey nipaakar ed panangipawil. Akin? Naaralan tayo ed sayan propesiya ya say Dios et walaan na pakayarin mangiter na bilay ed saray amagaan ya pukepukel kanian seguradon niiter to met ed sikatayo so biskeg ya kakkaukolan tayo pian nasarag tayo ray problema—anggan saramay diad pakanengneng na too et imposiblin nasolusyonan.​—Basaen so Salmo 18:29; Fil. 4:13.

Nayarin nanonotan tayo ya nilasus taon antis na panaon nen Ezequiel, imbaga nen propeta Moises ya aglabat walaan na pakayari si Jehova noagta labalabay to met ya usaren so biskeg to parad totoo to. Oniay insulat nen Moises: “Say Dios et sakey a salimbengan manlapu la nensaman, saray andi-anggaan a taklay to et walad silong mo.” (Deu. 33:27) On, makaseguro tayo ya no onkerew tayoy tulong ed si Jehova diad panaon na kaermenan, bembenan to tayo tan tulongan to tayon makaalagey pian nasarag iray problema.​—Eze. 37:10.