Onlad karga

Onlad saray karga

Sulat na Mananguley ya Ulop

Sulat na Mananguley ya Ulop

Pinabli Mi Ran Mangaaro ed si Jehova:

Nen 1971, saramay inmatendi ed Distriton Asemblea ya “Divine Name” et malikeliket ya angawat na balo iran publikasyon. Imbaga ra ya saraman et “agdan balot inilaloan.” Oniay inkuan na sakey a brother nipaakar ed sakey ed saraman ya balon publikasyon: “Natan kami labat awalaan na onian balibalin publikasyon ya pakanengnengan ed saray nagawad arapen!” Antoy tutukoyen to? Say libron “The Nations Shall Know That I Am Jehovah”​—How? Balet akin ya eksayted ira ed saman ya libro? Lapud karga na saman iray sankabaloan ya eksplinasyon na saray propesiyan nabasad libro na Biblia ya Ezequiel—saray propesiyan makaapekto ed arapen na amin a totoo.

Diad saray sinmublay a taon kayarin in-release so libron ‘Know Jehovah,’ mapmaples ya dinmakel iray totoo na Dios​—manlapud 1.5 milyon ya anggad masulok ya 8 milyon. (Isa. 60:22) Sarayan minilyon ya lingkor nen Jehova et mansasalita na masulok ya 900 a nanduruman lenguahe. (Zac. 8:23) Dakel so agnin balot awalaan na pankanawnawan aralen so sakey a libro ya detalyadon mangipapaliwawa ed saray impuyan a propesiya nen propeta Ezequiel.

Niarum ni, diad sinmublay iran dekada manlapu lad 1971, mas apalinew so pakatalos tayo ed dakel ni ran katuaan ya walad Biblia legan ya say liwawa et tuloytuloy ya onliliwawa. (Pro. 4:18) Nen 1985, nalilinewan tayo la no panon ya saray ‘arum a karnero’ et niyabawag a matunong bilang kakaaro na Dios. (Juan 10:16; Roma 5:18; Sant. 2:23) Insan nen 1995, atalosan tayo diad unonan pankanawnawa ya say unor a pangukom ed saray “karnero” tan “kanding” et nagawa diad onsabin “baleg a kairapan.” (Mat. 24:21; 25:31, 32) Amin irayan pananguman et walaan na epekto ed pakatalos tayod libro na Ezequiel.

“Anak na too, nengneng mo tan dengel mon maong, tan imanoen mo so amin ya ipanengneng kod sika, ta satan so rason no akin a niyakar ka dia.”​—EZEQUIEL 40:4

Diad agano ni ran taon, say liwawa et tuloytuloy nin onliliwawa. Imanoen iray naaralan tayo ed saray pigaran ilustrasyon nen Jesus. Dakel ed saratan ya naaralan tayo et nagmaliw lan malinlinew ed isip tan puso tayo. Pigarad saratan ya ilustrasyon et ontutukoy ed saray asingsingger lan nagawa legan na baleg a kairapan ya mapmaples ya onsasabi. Ontan met, apalinew so pakatalos tayo ed saray propesiyan nabasa ed libro na Ezequiel. Kaibad saraya iray propesiya ya nipaakar ed Gog na Magog (kapitulo 38 tan 39), say kimey na laki ya de-awit na panagkargaay tinta na sekretaryo (kapitulo 9), tan say lawak a napno na amagaan a pukepukel tan say simbolikon impankasakey na duaran bislak (kapitulo 37). Lapud sarayan amin ya alinewan tayo, kaukolan met so pananguman ed saramay nabasad libron ‘Know Jehovah.’

Kanian agla pankelawan ya dakel ed saray totoo nen Jehova so mantetepet, “Kapigan tayo kasi nawalaan na libron mangiter na sankabaloan ya eksplinasyon ed saray propesiya nen Ezequiel?” Say libron Say Dugan Panagdayew ed si Jehova—Nipawil a Siansia! so ebat ed satan ya tepet. Legan yon babasaen so 22 ya kapitulo tan dadalepdepen iray balibalin ilustrasyon ed sayan libro, seguradon pandinayewan yoy amin ya malaknab ya impan-research nen ipaparaan iya. Inaral min maong tekep na pikakasi no akin ya impaisulat nen Jehova iyan makapadinayew ya libro na Biblia ya Ezequiel. Inusisa min maong iray tepet a singa say: Anto ran leksion so naaralan ed libro na Ezequiel ya makatulong ed saray nambilay ed panaon to  tan anggan diad panaon tayo? Anto ran propesiya so nagawa ni labat ed arapen? Kasin wala ray tipiko tan antitipikon kabaliksan na saray propesiya nen Ezequiel? Say ebat ed sarayan tepet so mangiter na sankalinewan ya pakatalos ed sayan libro na Biblia ya abayag tayo lan papablien.

No basaen yoy libro na Ezequiel manlapud gapo ya anggad sampot, seguradon pandinayewan yo so walad tawen ya kabiangan na organisasyon nen Jehova. Seguradon pandinayewan yo met iray atagtagey ya estandarte nen Jehova ya inletneg to parad saray walad tawen tan saray wadiad dalin ya labay dan naabobonan so panagdayew da. Natulongan kayo na libron Dugan Panagdayew ya mas apresyaen iray ginawa la nen Jehova parad totoo to tan saray gawaen to ni labat parad sikara diad arapen. Nanengneng yod sayan libro ya maminpigan nidanet so duaran tema. Unona, pian napaliket tayoy Jehova, kaukolan ya kabaten tayo tan bidbiren tayo ya sikato so Soberano ed Uniberso. Komadua, nepeg tayon dayewen si Jehova ed paraan ya abobonan to, tan unoren tayo iray atagtagey ya estandarte to.

Pirawat mi ya napabiskeg na sayan publikasyon so determinasyon yon dayewen si Jehova diad paraan ya napagalangan so makapadinayew tan masanton ngaran to. Ontan met, komon ta napaseseg kayo ya talaranan so panaon sano amin ya nasyon et naamtaan day Jehova.​—Eze. 36:23; 38:23.

Komon ta bendisyonan a maong na maaron Ama tayo, si Jehova, so pansasagpot yon natalosan so libro ya pinuyanan ton isulat nen propeta Ezequiel.

Saray agagi yo,

Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova