Onlad karga

Onlad saray karga

 KAPITULO 4

Siopa Iramay “Mabilay a Pinalsan Walaay Apatiran Lupa”?

Siopa Iramay “Mabilay a Pinalsan Walaay Apatiran Lupa”?

EZEQUIEL 1:15

TOPIC: Saray mabilay a pinalsa tan no antoy naaralan tayod sikara

1, 2. Akin et manguusar si Jehova no maminsan na saray visual aid no ipapaamta to ray katuaan ed saray lingkor tod dalin?

IMADYIN mo pay sakey a pamilya ya manaaral na Biblia. Pian natulongan na ama iray angkekelag nin ananak to ya natalosan so katuaan ya walad Biblia, angipanengneng na pigaran litrato. Epektibo so ama ed pambabangat to ta manliket iray ugugaw tan maligligsa ran mankokomento. Angusar na litrato imbes ya ipaliwawa to labat, kanian atulongan to ray anak to ya natalosan iray bangat nipaakar ed si Jehova, ta no andi et mairap dan natalosan.

2 Mipadpara, angusar si Jehova na saray visual aid pian tulongan iray totoon anak to ya natalosan iray agnanengneng ya walad tawen, ta no andi et mairap dan natalosan. Singa bilang, impanengneng nen Jehova ed si Ezequiel so sakey a pasingawey a napnoy makapadinayew iran visual aid pian ipaliwawa iray aralem ya katuaan nipaakar ed sarili To. Diad komatlon kapitulo na sayan publikasyon, naamtaan tayoy sakey a parte na satan. Aralen tayo natan so sakey nin espisipikon parte na satan ya makapakelkelaw a pasingawey tan no panon ya say pakatalos ed kabaliksan to et ontulong ed sikatayon lalon onapit ed si Jehova.

 “Naimanok a . . . Walay Singa Apatiran Mabilay a Pinalsa”

3. (a) Base ed Ezequiel 1:4, 5, antoy anengneng nen Ezequiel ed pasingawey? (Nengnengen so litrato ed gapo na kapitulo.) (b) Antoy naimanom ed impangisulat nen Ezequiel ed anengneng to?

3 Basaen so Ezequiel 1:4, 5. Indeskribe nen Ezequiel ya kada sakey ed saramay “singa apatiran mabilay a pinalsa” et walaay itsura na anghel, too, tan ayep. Imanoen so impangisulat nen Ezequiel ed anengneng to, ya imbaga ton “singa” mabilay iran pinalsa so anengneng to. No babasaen mo so interon pasingawey ed kapitulo 1 na Ezequiel, naimanom ya aminpigan inusar na propeta iray salitan “singa” tan “kaparpara.” (Eze. 1:13, 24, 26) Malinew ya amoria nen Ezequiel ya saramay anengneng to et kaparpara odino mangirerepresenta labat ed saray bengatlan tua ya walad tawen ya agtayo nanengneng.

4. (a) Antoy epekto na pasingawey ed si Ezequiel? (b) Antoy seguradon amta nen Ezequiel nipaakar ed saray kerubin?

4 Seguradon mankelkelaw si Ezequiel ed saray anengneng tan nadngel to ed pasingawey. Say itsura na apatiran mabilay a pinalsa et “singa mandarlang a ngalab.” Say kapeles na iyaalis da et “singa kirmat.” Say ungol na saray payak da et singa “manag-agus a danudanum” tan no onaalis ira et singa “ungol na sakey ya armada.” (Eze. 1:13, 14, 24-28; nengnengen so kahon ya “Nenengnengen Ko Iramay Mabilay a Pinalsa.”) Diad sananey a pasingawey, imbaga nen Ezequiel ya sarayan apatiran mabilay a pinalsa et “kerubin,” odino makapanyarin anghel. (Eze. 10:2) Lapud binmaleg ed pamilya na saray saserdote si Ezequiel, seguradon amta to ya saray kerubin et asingger ed kawalaan na Dios, tan sikara so mismon manlilingkor ed Sikato.​—1 Awa. 28:18; Sal. 18:10.

“Balang Sakey et Walaan na Apatiran Lupa”

5. (a) Panon ya say agnaparaan ya biskeg tan gloria nen Jehova et napatnagan ed saray kerubin ya walaay apatiran lupa? (b) Akin et ipapanonot na sayan parte na pasingawey so kabaliksan na ngaran na Dios? (Nengnengen so paimanod leksab.)

5 Basaen so Ezequiel 1:6, 10. Naimano met nen Ezequiel ya kada kerubin et walay apatiran lupa to—lupa na too, leon, baka, tan agila. Nen anengneng nen Ezequiel irayan apatiran lupa, seguradon atalotalosan to so agnaparaan ya biskeg tan gloria nen Jehova. Akin? On ta irerepresenta na kada lupa iray pinalsa ya makapadinayew, mabiskeg, tan walaay pakayari. Say leon et makapadinayew ya maatap ya ayep, say baka et mabisbiskeg ya ayep ed uma, say agila et manok ya walaay pakayari, tan say too et obra maestra na Dios ed amin ya pinalsa Tod dalin, say tinuro To ya manuley ed arum nin pinalsa ed dalin. (Sal. 8:4-6) Balet diad sayan pasingawey, anengneng nen Ezequiel ya sarayan apatiran mabisbiskeg ya mangirerepresenta ed saray pinalsa, ya singa ipapaimano na apatiran lupa na kada kerubin, et walad leksab na trono nen Jehova, say Sankatagyan a Soberano. Talagan dugaruga iya pian iyilustra ya sarag nen Jehova ya usaren iray pinalsa to pian sumpalen so gagala to! * Singa imbaga na salmista nipaakar ed si Jehova, “Say katagyan to et palumbasan toy dalin tan tawen.”​—Sal. 148:13.

Antoy ipapanengneng na apatiran mabilay a pinalsa ya walaay apatiran lupa nipaakar ed biskeg, gloria, tan saray kualidad nen Jehova? (Nengnengen so parapo 5, 13)

6. Antoy nayarin akatulong ed si Ezequiel ya natalosan no anto ni irerepresenta na apatiran lupa?

6 Kalabas na panaon tan nen adalepdep la nen Ezequiel so anengneng to, nayarin anonotan to ya saray lingkor na Dios ya nambilay antis to et angusar met na saray ayep pian mangikompara. Singa  bilang, inkompara nen Jacob so anak ton si Juda ed sakey a leon tan say anak ton si Benjamin ed sakey a lobo. (Gen. 49:9, 27) Akin? Lapud nanengneng ed leon tan lobo iray kualidad ya napatnagan ed sarayan lalaki. Kanian lapud sarayan alimbawa ya walad saray impuyan ya insulat nen Moises, nayarin inisip nen Ezequiel ya saray lupa na kerubin et mangirerepresenta met ed marakdakep iran kualidad. Anto iratan ya kualidad?

Saray Kualidad nen Jehova tan na Pamilya To ed Tawen

7, 8. Anto ran kualidad so mabetbet ya irerepresenta na apatiran lupa na saray kerubin?

7 Diad saray angisulat na Biblia ya nambilay antis nen Ezequiel, anto ran kualidad so angikomparaan da ed leon, agila, tan baka? Imanoen irayan teksto ed Biblia: “Say makpel a too a walaan na puson singa leon.” (2 Sam. 17:10; Pro. 28:1) “Ontitikyab a patagey so agila,” tan “saray mata to et akanengneng ed arawi.” (Job 39:27, 29) “Say biskeg na kalakian a baka et mamapawala na dakel ya ani.” (Pro. 14:4) Base ed saratan ya teksto, mabetbet ya ibabaga ed saray publikasyon tayo ya say lupa na leon et mangirerepresenta ed makpel ya inkahustisya; say lupa na agila et karunongan ya nanengneng toy arawi nin pansumpalan; say lupa na baka et biskeg o pakayari ya agnaparaan.

8 Say “lupa na too” balet ey? (Eze. 10:14) Seguradon ontukoy itan ed kualidad ya agnirepresenta na anggan anton ayep, noagta say too labat ya pinalsa unong ed indengan na Dios. (Gen. 1:27) Satan ya kualidad, ya diad dalin et wala labat ed saray totoo, et nidanet ed sarayan ganggan na Dios: “Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom” tan ‘arom so kaparam ya too a singa ed sikan dili.’ (Deu. 6:5; Lev. 19:18) No uunoren tayo irayan ganggan diad pangipapanengneng tayoy agmakasarilin panangaro, aaligen tayoy mismon panangaro nen Jehova. Insulat nen apostol Juan: “Mangaaro itayo, lapud say Dios so inmunan angaro ed sikatayo.” (1 Juan 4:8, 19) Kanian say “lupa na too” et irerepresenta toy panangaro.

9. Siopay akan-kualidad ed irerepresenta na saray lupa na saray kerubin?

9 Siopay akan-kualidad ed saraya? Lapud say akan-lupa et saray kerubin, kualidad iraya sirin na amin ya irerepresenta na saramay kerubin ed pasingawey—saray matoor ya espiritun pinalsa ya kaibad pamilya nen Jehova ed tawen. (Apo. 5:11) Ontan met, lapud si Jehova so Lapuan na bilay na saray kerubin, sikato met sirin so Lapuan na saratan ya kualidad da. (Sal. 36:9) Kanian irerepresenta na saray lupa na saray kerubin iray kualidad nen Jehova ya mismo. (Job 37:23; Sal. 99:4; Pro. 2:6; Miq. 7:18) Anto ray pigaran paraan ya ipapanengneng nen Jehova irayan marakdakep a kualidad?

10, 11. Anto ray pigaran paraan ya nagugunggonaan tayo ed pangipapanengneng nen Jehova ed apatiran manunan kualidad to?

10 Hustisya. “Aaroen nen Jehova so hustisya” kanian “anggapoy lalabien to.” (Sal. 37:28; Deu. 10:17) Lapud satan, amin tayo et sarag tayoy magmaliw tan mansiansian lingkor to, tan makaawat  tayoy bendisyon ya anggapoy anggaan, antokaman so kipapasen na bilay odino nanlapuan tayo. Karunongan. Lapud si Jehova et “makabat so puso to,” inter toy libron napnoy “makanan karunongan.” (Job 9:4; Pro. 2:7) No iyaplika tayo ray makabat ya simbawa na Biblia, nasarag tayoy inagew-agew iran subok tan magmaliw ya maliket so bilay tayo. Pakapanyari. Lapud ‘balbaleg so pakapanyari’ nen Jehova a Dios, uusaren toy masanton espiritu to pian ikdan to tayo na ‘pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too.’ Kanian ombiskeg itayo pian nasarag tayo ray ansakisakit tan graben subok.​—Nah. 1:3; 2 Cor. 4:7; Sal. 46:1.

11 Panangaro. Lapud si Jehova et Dios ya “abalbaleg so matoor a panangaro to,” agton balot paulyanan iray matoor ya mandadayew ed sikato. (Sal. 103:8; 2 Sam. 22:26) Kanian no bilang et maermen tayo ta daiset lay nagawaan tayo ed panaglingkor ed si Jehova lapud sakit odino itatatken, makatulong ed sikatayo no naamtaan tayon aglingwanan nen Jehova iray ginawa tayod apalabas lapud panangaro tayod sikato. (Heb. 6:10) Malinew ya natan ni labat et nagugunggonaan tayo la ed ipapanengneng nen Jehova ya hustisya, karunongan, pakapanyari, tan panangaro. Tan diad arapen et tuloytuloy tayo nin nagunggonaan ed sarayan apatiran manunan kualidad to.

12. Antoy nepeg tayon tandaan nipaakar ed abilidad tayon talosan iray kualidad nen Jehova?

12 Siempre nepeg tayon tandaan ya bilang totoo, say natalosan tayo ed saray kualidad nen Jehova et ‘melag labat a kabiangan na saray kimey to.’ (Job 26:14) “Say pakatalos ed Makapanyarin-amin et agtayo narandan” ta “say pakapanyari to et agnausisa.” (Job 37:23; Sal. 145:3) Kanian amta tayo ya saray kualidad nen Jehova et agnabilang odino agnayarin ikategorya. (Basaen so Roma 11:33, 34.) Diad tua, ipapaamtan mismo na samay pasingawey ya anengneng nen Ezequiel ya saray kualidad na Dios et agsarag ya bilangen tan anggapoy limitasyon. (Sal. 139:17, 18) Anton detalye ed pasingawey so mangipapanengneng ed satan ya importantin katuaan?

“Apatiran Lupa . . . Apatiran Payak”

13, 14. Antoy irerepresenta na apatiran lupa na saray kerubin, tan akin et ontan so nibaga tayo?

13 Anengneng nen Ezequiel ed pasingawey ya aliwan saksakey noagta apatira so lupa na kada kerubin. Antoy ipapanengneng na satan? Tandaan ya diad Salita na Dios, say apatira et maslak ya mangirerepresenta ed inkakompleto odino malaklaknab tan nasakopan toy amin. (Isa. 11:12; Mat. 24:31; Apo. 7:1) Diad sayan pasingawey, aminpigan binitla nen Ezequiel so numeron apatira! (Eze. 1:5-18) Anto sirin so nibaga tayod saya? Lapud saray apatiran kerubin et irerepresenta day amin ya matoor ya espiritun pinalsa, no ontan sirin saray apatiran lupa na saray kerubin, no nengnengen ya saniiba, et irepresenta odino nasakopan toy amin ya kualidad nen Jehova. *

 14 Pian iyilustra no panon ya say kabaliksan na apatiran lupa na saray kerubin et nayarin aliwa labat ya apatiran kualidad so nasakopan to, ikompara tayo itan ed saray apatiran dalig ed sayan pasingawey. Kada dalig et makapadinayew, balet no nengnengen ya saniiba so apatiran dalig, aliwa labat iratan ya apatiran makapadinayew ya sansakey a dalig, noagta saratan so pundasyon ya mangaawit ed karwahe. Mipadpara, no nengnengen ya saniiba so apatiran lupa, aliwa labat iratan ya makapadinayew a sansakey a kualidad, noagta saratan so pundasyon na makapadinayew ya personalidad nen Jehova.

Asingger si Jehova ed Amin a Matoor ya Lingkor To

15. Antoy makapaseseg ya naaralan nen Ezequiel diad unonan pasingawey ya anengneng to?

15 Diad sayan unonan pasingawey, walay importante tan makapaseseg ya naaralan nen Ezequiel nipaakar ed relasyon tod si Jehova. Anto itan? Nanengneng itan diad bandad gapo na libron insulat na propeta. Kayari ton imbaga ya sikatoy walad “dalin na saray Caldeo,” inyarum to iyan detalye nipaakar ed naeksperiensya to: “Diman et niwalad sikato so pakayari nen Jehova.” (Eze. 1:3) Imanoen ya imbaga nen Ezequiel ya naawat to so pasingawey, aliwan diad Jerusalem, noagta diman ed Babilonia. * Kanian, antoy ipapaamta na satan ed si Ezequiel? Saya: Anggano sakey ya  dayo ed Babilonia, ya arawid Jerusalem tan say templo, agnisian si Ezequiel ed si Jehova tan ed panagdayew ed Sikato. Lapud nampanengneng si Jehova ed si Ezequiel diad Babilonia, naamtaan to ya say dugan panagdayew ed Dios et ag-akadepende ed lugar odino kipapasen. Imbes, akadepende itan ed motibo na puso nen Ezequiel tan say pilalek ton manlingkor ed si Jehova.

16. (a) Antoy ipapaseguro ed sikatayo na pasingawey ya anengneng nen Ezequiel? (b) Antoy mamapakiwas ed sikan panlingkoran si Jehova ed interon puso?

16 Akin et makaligliwa ed sikatayo natan imay naaralan nen Ezequiel? Ipapaseguro ed sikatayo na satan ya no panlingkoran tayoy Jehova ed interon puso, sikatoy mansiansian asingger ed sikatayo anggan iner so panaayaman tayo, anggan panoy pakakaaburido tayo, odino anggan antoy kipapasen tayo. (Sal. 25:14; Gawa 17:27) Lapud agaylan kabaleg na matoor a panangaro nen Jehova ed kada sakey ed sikatayo ran lingkor to, maan-anos ed sikatayo. (Exo. 34:6) Kanian anggan iner so kawalaan tayo, sarag ya ipanengneng nen Jehova so matoor a panangaro to. (Sal. 100:5; Roma 8:35-39) Sakey ni, sayan makapadinayew ya pasingawey nipaakar ed inkasanto nen Jehova tan say agnaparaan ya pakapanyari to et mangipanonot ed sikatayo ya sikatoy makanepegan ya pangiteran na panagdayew tayo. (Apo. 4:9-11) Talagan misalsalamat tayo ta inusar nen Jehova iratan ya pasingawey pian natalosan tayo iray pigaran importantin katuaan nipaakar ed sikato tan saray kualidad to! No lalo tayon nanaaralan iray marakdakep ya kualidad nen Jehova, lalo tayo met ya onapit, mandayew, tan manlingkor ed sikato diad interon puso tan interon biskeg tayo.​—Luc. 10:27.

Anggan iner so kawalaan tayo, sarag ya ipanengneng nen Jehova so matoor a panangaro to (Nengnengen so parapo 16)

17. Anto ran tepet so konsideraen tayo ed onsublay iran kapitulo?

17 Balet makapaermen ta adutakan so dugan panagdayew ed panaon nen Ezequiel. Akin et ontan so nansumpalan? Antoy ginawa nen Jehova lapud satan? Tan akin et importante ed sikatayo natan iramay agawa nensaman? Konsideraen tayo iratan ya tepet diad onsublay iran kapitulo.

^ par. 5 Say deskripsion nen Ezequiel ed sarayan pinalsa et mangipapanonot ed ngaran na Dios a Jehova, ya natatalosan tayon mankabaliksan na “Pagmamaliwen To.” Singa ipapanengneng na sakey ya aspekto na ngaran to, sarag nen Jehova ya pagmaliwen iray pinalsa to a gawaen so antokaman a nakaukolan pian nasumpal so gagala to.​—Nengnengen so Apendise A4 diad Balon Mundo a Patalos.

^ par. 13 Diad apalabas iran taon, impaimano ed saray publikasyon tayo so manga 50 ya nanduruman kualidad nen Jehova.​—Nengnengen so Giya ed Pan-research diad subject ya “Jehova a Dios,” subheading ya “Saray Kualidad nen Jehova.”

^ par. 15 Imbaga na sakey a nankomento nipaakar ed Biblia ya say salitan “diman” et “ipapatnag toy pankelkelaw diad saman a bekta. . . . Say Dios et wadman ed Babilonia! Talagan makapaseseg!”