Ukom 14:1-20

  • Kinmerew na Filisteon asawa si Ukom Samson (1-4)

  • Amatey na leon si Samson ed panamegley na espiritu nen Jehova (5-9)

  • Pabitla nen Samson legan na bansal (10-19)

  • Niiter ed arum a laki so asawa nen Samson (20)

14  Insan linmad Timna si Samson tan walay anengneng ton sakey a Filisteon bii* diad Timna.  Kanian sikatoy linma pian ibaga tod ama tan ina to: “Walay anengneng kon Filisteon bii diad Timna, tan labay kon sikatoy alaen yo pian magmaliw ya asawak.”  Balet inkuan ed sikato nen ama tan ina to: “Anggapo tay naromog mon bii ed saray kanayon mo tan ed amin a kabaleyan tayo?+ Kaukolan mo ni kasin mangasaway bii ed saray ag-asegat a Filisteo?” Balet siansia nin inkuan nen Samson ed ama to: “Basta sikatoy ala yo parad siak, ta sikato so agustoan ko.”*  Ag-amta na ama tan ina to a nanlapu itan ed si Jehova, ta Sikatoy manaanap na pankanawnawan onsumpad saray Filisteo, lapud diad saman a panaon et uuleyan na saray Filisteo so Israel.+  Kanian linmay Samson ed Timna a kaibay ama tan ina to. Sanen sikatoy akasabi ed saray kaubasan na Timna, walay asabat ton managlem a leon.*  Diad saman et sikatoy pinabiskeg na espiritu nen Jehova,+ kanian biningkas to itan diad panamegley labat na saray lima to a singa impamingkas na sakey ed kilaw a kanding. Balet agto imbagad ama tan ina to so ginawa to.  Insan sikatoy linma tan akitongtong ed samay bii, tan sikato nin siansia so nagugustoan nen Samson.+  Diad saginonor, sanen sikatoy pinmawil pian isempet to imay bii,+ sinamar ton ninengneng imay inatey a leon, tan walay amungkog a bayaong tan dilo ed samay inatey a leon.  Kanian inala to so dilo tan kinan to legan a manaakar. Sanen amawil ed si ama tan ina to, inikdan to ray daiset a kanen da. Balet agto imbagad sikara a diad laman na inatey a leon so angalaan toy dilo. 10  Linmay ama to ed kawalaan na samay bii, tan nampaponsia diman si Samson, ta ontan so gagawaen na saray nobyo. 11  Sanen sikatoy anengneng da, angala ran tampol na 30 lalakin katulongan na nobyo pian sikatoy ibaan da. 12  Insan inkuan nen Samson ed sikara: “Abuloyan yo ak pan manpabitla ed sikayo. No nibaga yod siak so ebat legan na pitoy agew a ponsia, ikdan ta kayo na 30 kawes a linen tan 30 kawes a pampalesan. 13  Balet no agyo nabitla, sikayo so mangiter ed siak na 30 kawes a linen tan 30 kawes a pampalesan.” Diad saman et inkuan dad sikato: “Ibagam so pabitlam; labay min narengel.” 14  Kanian inkuan tod sikara: “Manlapud manag-akan et walay pinmaway a naakan,Tan manlapud mabiskeg et walay pinmaway a masamit.”+ Taloy agew ya agda naebatan so pabitla. 15  Diad komapat ya agew et imbaga rad asawa nen Samson: “Palikdom si asawam+ pian ibaga tod sikami so ebat na pabitla. Ta no andi et poolan mi ka tan say sankaabungan nen amam. Inimbitaan yo kami ta dia pian alaen iray kayarian mi?” 16  Kanian inmakis so asawa nen Samson ed arapan to tan inkuan to: “Kabusol mo ak; agmo ak inaro.+ Pinabitlaan mo iray kabaleyan ko, balet agmo imbagad siak so ebat.” Diad saman et inkuan tod sikato: “Agko anggan imbaga ed dilin amak tan inak! Akin et ibagak ed sika?” 17  Balet sikatoy nanakis ed arapan to ed saray nakekeraan ya agew na pitoy agew a ponsia. Diad komapiton agew et imbagan siansia nen Samson ed sikato, ta dinesdes to. Insan to imbagad saray kabaleyan to so ebat ed samay pabitla.+ 18  Kanian diad komapiton agew et inkuan ed sikato na saray lalaki ed syudad antis na iselek na agew:* “Antoy mas masamit nen say dilo,Tan antoy mas mabiskeg nen say leon?”+ Oniay ebat tod sikara: “No agyo impanbaka so malangwer a bakak,+Agyo naebatan so pabitlak.” 19  Insan sikatoy pinabiskeg na espiritu nen Jehova,+ tan sikatoy linmad Askelon+ tan pinatey toy 30 lalaki diman tan inala toy kawes da tan inter tod saramay akaebat ed pabitla.+ Ampetang so ulo to legan a sikatoy pasempet ed abung nen ama to. 20  Insan say asawa nen Samson+ et niiter ed sakey ed saray lalakin katulongan na nobyo ya angiba ed sikato.+

Paimanod leksab

Literal, “sakey a bii ed saray bibiin ananak na Filisteo.”
Literal, “sikato so duga ed saray matak.”
Odino “mabiskeg tan malangwer a leon.”
Odino posiblin, “antis a sikatoy onloob ed kuarto.”