Ukom 10:1-18

  • Ukom Tola tan Jair (1-5)

  • Nanrebelde so Israel insan nagbabawi (6-16)

  • Akaparaan a miguerrad Israel iray Ammonita (17, 18)

10  Kayari impatey nen Abimelec, tinmalindeg si Tola ya anak nen Pua, ya anak nen Dodo, sakey a laki ed Isacar, pian iliktar so Israel.+ Sikatoy nanayam ed Samir diad mapalandey a rehyon na Efraim.  Sikatoy angukom ed Israel diad loob na 23 taon. Insan sikatoy inatey tan niponpon ed Samir.  Kayari to et tinmalindeg si Jair a Gileadita tan sikatoy angukom ed Israel ed loob na 22 taon.  Sikatoy awalaan na 30 ananak a lalaki, a 30 asno so luluganan da, tan walaan ira na 30 syudad, a tatawagen iratan a Havot-jair+ anggad sayan agew; saratan et walad dalin na Gilead.  Kayari na satan et inatey si Jair tan imponpon ed Kamon.  Ginawa lamet na saray Israelita so mauges ed pakanengneng nen Jehova,+ tan nanlingkor ira ed saray Baal,+ saray imahen nen Astoret, saray dirios na Aram,* dirios na Sidon, dirios na Moab,+ dirios na saray Ammonita,+ tan dirios na saray Filisteo.+ Tinaynan day Jehova tan ag-ira nanlingkor ed sikato.  Diad saman et dinmalang so sanok nen Jehova ed Israel, tan inlako to rad saray Filisteo tan saray Ammonita.+  Kanian diad saman a taon et inmedmer tan pinairap dan maong iray Israelita—18 taon a pinairap da so amin ya Israelita ed pagpag na Jordan a kawalaan na dalin na saray Amoreo diad Gilead.  Ombabaliw met ed Jordan iray Ammonita pian milaban ed Juda, Benjamin, tan ed sankaabungan nen Efraim; tan agonigon a maong so Israel. 10  Insan kinmerew na tulong ed si Jehova iray Israelita,+ ya inkuan da: “Nankasalanan kamid sika, lapud tinaynan mi ka, say Dios mi, tan nanlingkor kami ed saray Baal.”+ 11  Balet inkuan nen Jehova ed saray Israelita: “Agta inliktar ta kayod Ehipto,+ tan ed saray Amoreo,+ Ammonita, Filisteo,+ 12  saray taga Sidon, Amalek, tan Midian, sanen pinairap da kayo? Sanen tinmawag kayod siak, inliktar ta kayod lima ra. 13  Balet tinaynan yo ak tan nanlingkor kayod arum a dirios.+ Kanian agta kayo la iliktar lamet.+ 14  La kayo tan kerew kayoy tulong ed saray dirios a pinili yo.+ Sikara so mangiliktar ed sikayo ed panaon na pakakagonigon yo.”+ 15  Balet inkuan na saray Israelita ed si Jehova: “Nankasalanan kami. Gawam ed sikami so antokaman a labay mo. Balet ipangasim, iliktar mo kami ed sayan agew.” 16  Tan inekal dad limog da iray sananey a dirios tan nanlingkor irad si Jehova,+ kanian agto la nitepel so* paniirap na Israel.+ 17  Agnambayag et nantitipon iray Ammonita+ tan nankampo rad Gilead. Kanian nantitipon iray Israelita tan nankampo rad Mizpa. 18  Inkuan na saray totoo tan saray prinsipe na Gilead ed balang sakey: “Siopay mangidaulo ed pilaban ed saray Ammonita?+ Sikato so magmaliw a pangulo na amin a manaayam ed Gilead.”

Paimanod leksab

Odino “Sirya.”
Odino “tan agla makaanos so kamarerwa to lapud.”