Oseas 14:1-9

  • Kerew ya ompawil ed si Jehova (1-3)

    • Pangiyapay na panangidayew na saray bibil (2)

  • Pamaabig ed ag-inkamatoor na Israel (4-9)

14  “Pawil kad si Jehova a Dios mo, O Israel,+Ta atumba ka lapud kasalanan mo.   Pawil kayod si Jehova tan ibalikas yo irayan salita,Ibaga yod sikato, ‘Perdonam komon so kasalanan mi+ tan awat mo no antoy maabig a manlapud sikami,Tan iyapay mi so panangidayew na saray bibil mi+ a singa pangiyaapay mi na saray kilaw a kalakian a baka.*   Agkami iliktar na Asirya.+ Agkami onlugan ed saray kabayo,+Tan agmi la ibagan: “O Dios mi!” ed samay ginawa na saray lima mi,Ta sika so mangipatnag na panangasi ed ugaw ya ulilad ama.’+   Paabigen ko rad agda inkamatoor.+ Mabulbulos ko ran aroen,+Ta naandi lay sanok kod sikato.+   Magmaliw ak a singa linaew parad Israel;Sikatoy ombuskag a singa rosas,Tan paaralemen to iray lamot to a singa saray kiew na Lebanon.   Ondakel iray sanga to,Magmaliw a singa kiew ya olibo so kagalangan to,Tan singa saray kiew na Lebanon so balingit to.   Manayam ira lamet ed sirom na anino to. Mantanem ira na bukel tan ombuna ran singa sengeg na ubas.+ Magmaliw a singa alak na Lebanon so inkabantog* to.   Ibaga na Efraim, ‘Anto ni pibabalik ed saray idolo?’+ Onebat ak tan sikatoy bantayan ko.+ Singa ak sakey a mabunan kiew ya enebro. Naromog ed siak iray bunga yo.”   Siopay marunong? Natalosan to komon irayan bengatla. Siopay makabat? Naamtaan to komon iraya. Ta maptek iray dalan nen Jehova,+Tan manakar ditan iray matunong;Balet natumba ditan iray makasalanan.

Paimanod leksab

Literal, “iyapay mi bilang kasalat iray kilaw a kalakian a baka na saray bibil mi.”
Literal, “pakanodnonotan.”