Gawa 13:1-52

13  Natan diad Antioquia et walaray propeta tan managbangat ed kongregasyon, si Bernabe ontan met si Simeon a tatawagen a Negro, tan si Lucio a taga Cirene, tan si Manaen a nanaral a kaiba nen Herodes a manuley na distrito, tan si Saulo.  Sanen manlilingkor ira ed si Jehova tan manaayunal* ira, inkuan na masanton espiritu: “Ibiig yo si Bernabe tan si Saulo parad siak nipaakar ed kimey ya anawagan ko ed sikara.”  Insan sikaray nanayunal tan nampikasi tan intapew da iray lima ra ed sikara tan pinaonla da la ra.  Kanian sarayan lalaki, ya imbaki na masanton espiritu, so linma ed Seleucia, tan manlapu diman et nambarko ran amaarap ed Ciprus.  Kasabi ra ed Salamis, impulong da so salita na Dios diad saray sinagoga na saray Judio. Kaiba ra met si Juan bilang managlingkor.  Sanen aliber da lay interon isla angga ed Pafos, aromog day sakey a lakin managparles, sakey a palson propeta, sakey a Judion manngaran na Bar-Jesus,  tan sikatoy kaiba na prokonsul* a si Sergio Paulo, sakey a lakin mautek. Impatawag toy Bernabe tan Saulo lapud pirpirawat toy ondengel ed salita na Dios.  Balet si Elimas* a managparles (diad tua et ontan so impangipatalos ed ngaran to), so sinmumpa ed sikara, ta labay ton iyarawi ed pananisia so prokonsul.  Sikatoy ninengneng a maong nen Saulo, a tinawag met a Pablo, ya apano na masanton espiritu, 10  tan inkuan to: “O sikan too a napno na amin a klase na panagsaol tan amin a klase na kaugsan, anak na Diablo, tan kabusol na amin a bengatlan matunong, agmo ta tundaan a pikeweten iray maptek a dalan nen Jehova? 11  Kanian natan, nia! idapo nen Jehova ed sika so lima to, tan nabulag ka tan agmo nanengneng so sinag na agew ed loob na sakey a panaon.” Et tampol a sinmakbong ed sikato so makapal a kelpa tan kabilungetan, tan mankarkarapkap a nananap na totoon mangitabin ed sikato. 12  Tan sanen anengneng na prokonsul so agawa, sikatoy nagmaliw a mananisia lapud nikelawan ed bangat nen Jehova. 13  Saray lalaki, a pati si Pablo, so nambarko manlapud Pafos tan akasabi ra ed Perga diad Pamfilia. Balet sinmian si Juan ed sikara tan pinmawil ed Jerusalem. 14  Ingen, sikaray nantultuloy, a manlapud Perga et akasabi ra ed Antioquia diad Pisidia, tan sanen linmoob ira ed sinagoga diad agew na sabaton, sikaray yinmurong. 15  Kayari na impanbasa ed Ganggan tan sulsulat na saray Propeta diad arap na totoo, saray manangasikaso na sinagoga so angibaki diad sikara, ya inkuan da: “Agagi, no walaan kayoy antokaman a salitan makapaseseg ed saray totoo, ibaga yo.” 16  Kanian inmalagey si Pablo, tan sininyasan to ra, a kuan to: “Lalaki, sikayoran Israelita tan sikayo met ya ontatakot ed Dios, dengel kayo. 17  Say Dios na sayan baley ya Israel so amili ed inmuunan atateng tayo, tan intandoro to ra sanen manaayam ira ed dalin na Ehipto bilang sangkaili tan impaway to ra ditan diad panamegley na mabiskeg a pakapanyari.* 18  Tan diad loob na ngalngali apataplon taon et inanosan toy kagagawa ra diad kalawakan. 19  Kayari ton dineral so pitoran nasyon ed dalin na Canaan, inapag to ed sikara so dalin unong ed tawir da: 20  agawa itan ya amin kaleganan na ngalngali apat a lasus tan limamplon taon. “Tan kayari na saraya et inikdan to ra na saray ukom angga ed si propetan Samuel. 21  Balet manlapu la ed saman et kinmerew ira na sakey ya ari, kanian inter na Dios ed sikara si Saul ya anak nen Kis, sakey a lakin nanlapud tribu nen Benjamin, diad loob na apataplon taon. 22  Tan kayari ton inekal si Saul, tinuro toy David bilang ari ra, a sikatoy tinasian to, a kuan to, ‘Aromog koy David ya anak nen Jesse, sakey a lakin makapaliket ed pusok, a manggawa ed amin a panlabayan ko.’ 23  Manlapud ilalak na sayan too, inter na Dios ed Israel so sakey a manangilaban, si Jesus, unong ed sipan to, 24  kayarin impulong nen Juan ed amin a totoo na Israel so bautismo bilang simbolo na panagbabawi (sakbay na insabi na sayan Sakey). 25  Balet legan a susumpalen nen Juan so ministeryo to, ibabaga to, ‘Siopa ak unong ed iisipen yo? Aliwan siak iman. Balet, nia! walay sakey ya onsabin katumbokan ko ya agak makanepegan a mangukbar ed sandalyas to.’ 26  “Agagi, sikayoran ananak na kapolian nen Abraham tan saramay arum ni ed limog yo ya ontatakot ed Dios, sayan salita na kilalaban et nipasabi la ed sikatayo. 27  Ta sayan Sakey et agkabat na saray manaayam diad Jerusalem tan saray manuley da, balet, sanen manguukom ira, sinumpal da iray bengatlan sinalita na saray Propeta, a babasaen a maksil ed kada Sabaton, 28  tan anggano anggapoy aromog dan sengegan pian sikatoy pateyen da, kinerew da ed si Pilato a sikatoy pateyen. 29  Natan, sanen asumpal da lay amin a bengatlan nisulat nipaakar ed sikato, sikatoy inleksab da ed kiew tan imponpon da ed sakey a pakanodnonotan a lubok. 30  Balet sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey; 31  tan diad dakel ya agew et sikatoy nampanengneng ed saramay kaiba ton tinmatdang ed Jerusalem manlapud Galilea, a sikara natan so mantatasi ed totoo nipaakar ed sikato. 32  “Kanian, iyaabawag mi ed sikayo so maong a balita nipaakar ed sipan ed inmuunan atateng tayo, 33  a sigpot a sinumpal na Dios ed sikatayoran ananak da, a pinaoli toy Jesus, unong a nisulat diad komaduan salmo, ‘Sika so ana’ko, nagmaliw ak ya Amam ed sayan agew.’ 34  Tan sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey, ya aglan balot ompawil ed kabulok, tan oniay impasakbay na Dios, ‘Ipatnag ko ed sikayoran totoo so napanmatalkan iran maaron-kaabigan ed si David.’ 35  Kanian diad sananey a salmo et inkuan to met, ‘Agmo abuloyan a nabulok so laman na say matoor ed sika.’ 36  Diad tua et sinumpal nen David diad dilin kailalakan to so malinlinew a linawa na Dios tan naugip ed patey tan imponpon a kaiba na inmuunan atateng to tan abulok so laman to. 37  Balet, samay pinaoli na Dios et ag-abulok so laman to. 38  “Kanian, amtaen yo komon, agagi, a diad panamegley nen Jesus et nipupulong ed sikayo so pakaperdona na saray kasalanan; 39  tan saramay manisia et niyabawag ya andi-kasalanan diad panamegley to. Balet, agkayo niyabawag ya andi-kasalanan diad panamegley na ganggan nen Moises. 40  Seguroen yo sirin ya agnagawa ed sikayo imay nikuan ed sulsulat na saray Propeta, 41  ‘Nengneng yo itan, sikayoran managbalaw, tan pankelawan yo itan, tan nabalang kayo, ta diad saray agew yo et manggagawa ak na sakey a kimey ya agyon balot panisiaan anggano detalyado nin isalaysay itan ed sikayo.’” 42  Natan sanen ompapaway la ray totoo, akikasi ra a salitaen to lamet iraya ed sikara diad ontumbok a sabaton. 43  Kanian sanen nansisian la iray nantitipon diad sinagoga, dakel ed saray Judio tan saray proselita* a nandayew ed Dios so tinmumbok ed si Pablo tan Bernabe, a diad pitotongtong da et pinaseseg da ra a mansiansia ran makanepegan ed agnaparaan a kaabigan na Dios. 44  Diad tinmumbok a sabaton et nandaragup so intero lawarin syudad pian ondengel ed salita nen Jehova. 45  Sanen anengneng na saray Judio iray totoo, nanimon iran maong tan pinauges da iray imbaga nen Pablo. 46  Kanian makmakpel a nansalitay Pablo tan Bernabe, a kuan da: “Kaukolan a salitaen mi nin unona ed sikayo so salita na Dios. Balet lapud agyo aawaten itan tan agyo ipapasen a makanepegan kayo ed bilay ya andi-anggaan, onla kami ed saray nasyon. 47  Diad tua, oniay ingganggan ed sikami nen Jehova, ‘Tinuro ta ka bilang liwawa ed saray nasyon, pian sika so onkanan kilabanan anggad sankasampotan na dalin.’” 48  Sanen nadngel iya na saray totoo na nasyones, nanliket ira tan inggloria ray salita nen Jehova, tan nagmaliw a mananisia iramay amin a walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan. 49  Ontan met, say salita nen Jehova et nantultuloy a nipasabi ed saman ya interon pasen. 50  Balet sinugsogan na saray Judio iray galgalangen a bibiin nandayew ed Dios tan saray manunaan a lalaki ed syudad, tan pinasegsegang day Pablo tan Bernabe tan imbantak da ra ed paway na syudad. 51  Et impagpag dan dua iray dabok na saray sali* ra sumpad sikara tan linma ra ed Iconio. 52  Tan saray disipulo et nantultuloy a napno na gayaga tan masanton espiritu.

Paimanod leksab

Gaw 13:2 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 6:16.
Gaw 13:7 * Sakey a gobernador na probinsya parad Senado na Roma.
Gaw 13:8 * Saya lanlamang imay Bar-Jesus diad bersikulo 6.
Gaw 13:17 * Literal, “diad panamegley na akatagey a taklay.”
Gaw 13:43 * Odino, “saramay akombertin magmaliw a Judio.”
Gaw 13:51 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 10:14.