Gawa 14:1-28

14  Natan diad Iconio et nanuulop iran linmoob ed sinagoga na saray Judio tan alay abig so impansalita ra kanian dakdakel a Judio tan Griego so nagmaliw a mananisia.  Balet saray Judio ya ag-anisia so anugsog tan angimpluensya ed saray totoo na saray nasyon a mamusol ed saray agagi.  Kanian nansiansia ni ra diman tan makmakpel iran nansalita diad panamegley na autoridad nen Jehova, a nantasi ed salita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan to, ya inabuloyan to ran manggawa na saray tanda tan pakelaw.  Balet naapag so karaklan a walad syudad, a say arum et dinmapag ed saray Judio balet say arum et diad saray apostol.  Natan, si Pablo tan Bernabe so ginetman maltratoen tan tupaken na saray totoo na saray nasyon tan saray Judio pati saray manuley da.  Sanen akabatan da iya, batik ira ed saray syudad na Licaonia, Listra tan Derbe tan diad pasen a walad kaliberliber;  tan intultuloy dan inyabawag diman so maong a balita.  Natan diad Listra et walay akayurong a lakin agmakagalaw so sali to, ya agnin balot akaakar manlapu la nen nianak.  Sikatoy ondedengel ed si Pablo legan a mansasalita. Sanen sikatoy ninengneng nen Pablo tan atebek ton walay pananisia ton onabig, 10  inkuan to ed maksil a boses: “Alagey kay maptek.” Et sikatoy linmugtot tan ginmapon nanakar. 11  Tan sanen anengneng na saray totoo so ginawa nen Pablo, inyeyag da diad salitan Licaonia: “Saray dirios et nagmaliw a singa totoo tan linmeksab ira ed sikatayo!” 12  Tan si Bernabe et tinawag dan Zeus,* balet si Pablo et Hermes,* lapud sikato so mansasalitan unona. 13  Tan say saserdote nen Zeus, a say templo to et walad arap na syudad, so angiyakar na saray kalakian a baka tan saray koronan rosas diad saray puerta tan pirawat toy mangiyapay na saray bagat a kaiba iray totoo. 14  Balet, sanen nadngel itan na saray apostol a si Bernabe tan si Pablo, pinilat da iray latop dan kawes tan linma ran tampol ed pegley na totoo, a kinmelyaw ira 15  a kuan da: “Lalaki, akin et gagawaen yo iraya? Totoo kami met a walaan na saray kakapuyan a singa sikayo, tan iyaabawag mi ed sikayo so maong a balita, ta pian ibeneg yo irayan maapan bengatla tan dayewen yo so mabilay a Dios, a nanggawa na tawen tan say dalin tan say dayat tan amin a bengatlan walad saratan. 16  Diad apalabas iran kailalakan et inabuloyan to so amin a nasyon a gawaen day labay da, 17  anggaman diad tua et agto inabuloyan ya anggapoy mamaneknek a sikatoy nanggawa na maong, a mangiiter ed sikayo na uran manlapud tawen tan mabunga iran panaon, tan mamepenek a maong ed kapusoan yo diad panamegley na naakan tan maabig a panliliket.” 18  Tan anggano onia iray imbaga ra, nairapan iran mamatunda ed saray totoo a mangiyapay na bagat ed sikara. 19  Balet sinmabi iray Judio manlapud Antioquia tan Iconio tan tinangguyor da iray totoo, tan tinutupak day Pablo tan inggayugoy da diad paway na syudad, ya inisip dan sikatoy inatey la. 20  Anggaman ontan, sanen sikatoy pinaliberan na saray disipulo, sikatoy inmalagey tan linmoob ed syudad. Tan diad tinmumbok ya agew et sikatoy tinmaynan a kaiba nen Bernabe tan linma ra ed Derbe. 21  Tan kayari ran inyabawag so maong a balita diad satan a syudad tan angibangat na dakel a totoo pian magmaliw iran disipulo, pinmawil ira ed Listra tan diad Iconio tan diad Antioquia, 22  a pinabiskeg da iray disipulo tan pinaseseg da ran mansiansia ed pananisia, ya inkuan da: “Nepeg itayon ondalan ed dakel ya irap pian makaloob itayo ed panarian na Dios.” 23  Niarum ni, anuro ra na mamasiken diad kada kongregasyon, tan kayari ran nampikasi tan nanayunal, inmatalek da ra ed si Jehova ya anisiaan da. 24  Tan nanliber ira ed Pisidia tan sinmabi ra ed Pamfilia, 25  tan kayari ran impulong so salita diad Perga, linma ra ed Atalia. 26  Tan manlapu diman et nambarko ra ya amaarap ed Antioquia, a ditan et nimatalek ed sikara so agnaparaan a kaabigan na Dios parad kimey a sigpot da lan agawaan. 27  Sanen akasabi la ra tan tinipon day kongregasyon, insalaysay da so dakel a bengatlan ginawa na Dios diad panamegley da, ya inlukas to la ed saray nasyon so puerta a mangitonton ed pananisia. 28  Kanian aliwan dagdaiset a panaon so impiulop da ed saray disipulo.

Paimanod leksab

Gaw 14:12 * Odino, “Jupiter.”
Gaw 14:12 * Odino, “Mercurio.”