Gawa 7:1-60

7  Balet inkuan na atagey a saserdote: “Tua irayan bengatla?”  Inkuan to: “Agagi tan kaamaan, dengel kayo. Say Dios na gloria et nampanengneng ed inmunan ateng tayon si Abraham sanen sikatoy walad Mesopotamia, antis a nanayam diad Haran,  tan inkuan to ed sikato, ‘Taynan mo so dalin mo tan saray kakanayon mo tan la ka ed dalin ya ipanengneng ko ed sika.’  Et sikatoy tinmaynan ed dalin na saray Caldeo tan nanayam diad Haran. Tan manlapu diman, kayari na impatey na ama to, sikatoy ingganggan na Dios ya ontaynan ed ayaman to pian onla ed sayan dalin a panaayaman yo natan.  Ingen ta anggapo dia so antokaman ya impatawir to ed sikato, anggapo, anggano sankarangan;* balet insipan to ed sikato a nakayarian to iya, insan dia ed bini to, sanen anggapo ni so ilalak to.  Kanian inkuan na Dios a saray ilalak to et manayam a sangkaili diad sananey a dalin tan aripenen tan pairapen da ra ed loob na apat a lasus a taon.  ‘Tan ukomen ko itan a nasyon a mangaripen ed sikara,’ kuan na Dios, ‘tan kayari na sarayan bengatla et ompaway ira tan mandayew ira ed siak diad sayan pasen.’  “Sikatoy angiter met ed sikato na sakey a sipanan nipaakar ed panagsegat; kanian sikatoy nagmaliw ya ama nen Isaac tan sinegat to ed komawalon agew, ontan met nen Isaac ed si Jacob, tan nen Jacob ed saray labinduan ulo na pamilya.  Tan nanimon iray ulo na pamilya ed si Jose tan sikatoy inlako ra ed Ehipto. Balet say Dios et walad sikato, 10  tan inliktar to ed amin a kairapan to tan inikdan toy kaabigay-linawa tan karunongan ed imaton na Faraon ya ari na Ehipto. Tan sikatoy tinuro nen Faraon pian manguley ed Ehipto tan ed interon sankaabungan to. 11  Balet sinmabi so eras diad interon Ehipto tan Canaan, sakey a baleg a kairapan; tan say inmuunan atateng tayo et agmakaromog na antokaman a naakan. 12  Balet nadngelan nen Jacob a walaray naakan ed Ehipto tan diad unonan pankanawnawa et imbaki to iray inmuunan atateng tayo. 13  Tan diad mikaduan pankanawnawa, nampakabat si Jose ed saray agagi to; tan naamtaan nen Faraon so nipaakar ed pamilya nen Jose. 14  Kanian impatawag nen Jose so ama ton Jacob tan say amin a kakanayon to manlapud satan a pasen, a say bilang da et pitomplo tan lima a kamarerwa. 15  Si Jacob et linma ed Ehipto. Tan sikatoy inatey; ontan met iray inmuunan atateng tayo, 16  tan sikaray inyalis ed Siquem tan imponpon da ra ed lubok a sinaliw nen Abraham ed saray ilalak nen Hamor ed Siquem diad panamegley na pilak a kuarta. 17  “Sanen asingger lay panaon na pakasumpal na sipan ya impaamta na Dios ed si Abraham, saray Israelita et dinmakerakel diad Ehipto, 18  anggad sanen sananey lay ari ed Ehipto, ya agto kabat si Jose. 19  Saya so masilib ya angusar ed pakauley to sumpad kapolian tayo tan maruksan pinasoot to iray kaamaan a paulyanan da iray ananak dan kapangiyanak, ta pian ag-iratan nabilay. 20  Diad saman a mismon panaon et nianak si Moises, tan sikatoy malimlimgas ed pakanengneng na Dios. Tan sikatoy taloy bulan a kinomisan diad abung nen ama to. 21  Balet sanen pinaulyanan, sikatoy inala na biin anak nen Faraon tan pinabaleg to a singa anak ton dili. 22  Kanian si Moises et nibangat ed amin a karunongan na saray Ehipsio. Diad tua et sikatoy makapanyari ed salita tan gawa to. 23  “Natan sanen mantaon la na apataplo, ninonot ton usisaen so kipapasen na saray agagi to, saray anak na Israel. 24  Tan sanen anengneng ton duduksaen na Ehipsio so sakey ed sikara, pinatey to imay Ehipsio pian iyagel tan ibawian to iyan papairapen. 25  Abaloan ton natalosan na agagi to ya ilaban ira na Dios diad panamegley to, balet ta agda atalosan itan. 26  Tan diad tinmumbok ya agew et dinago to ra sanen mankokolkol ira, tan binano to ra, a kuan to, ‘Lalaki, sanagi kayo. Akin et duduksaen yoy sakey tan sakey?’ 27  Balet sikatoy impulisay na samay manduduksa ed kapara to, a kuan to, ‘Siopay anuro ed sika a manuley tan mangukom ed sikami? 28  Labay mo ak met a pateyen a singa ed impamatey mo ed samay Ehipsio karuman?’ 29  Lapud sayan imbaga to et batik si Moises tan akiayam bilang sangkaili diad dalin na Midian, a diman et nagmaliw ya ama na duaran anak a lalaki. 30  “Tan kayari na apataplon taon, nampanengneng ed sikato so sakey ya anghel diad kalawakan na Palandey Sinai, diad mandarlang ya apoy ed sakey a melag a kiew a masabit. 31  Et sanen anengneng nen Moises itan, sikatoy nikelawan. Balet sanen sikatoy onaasingger pian manusisa, nadngel toy boses nen Jehova, 32  ‘Siak so Dios na inmuunan atateng mo, say Dios nen Abraham tan Isaac tan Jacob.’ Ginmiwgiw a maong si Moises kanian antakot lan manusisa ni. 33  Inkuan nen Jehova ed sikato, ‘Ekal mo iray sandalyas mo, ta say pasen ya akaalageyan mo et masanton dalin. 34  Anengneng kon mismo so panduduksa ed saray totook a walad Ehipto, tan nadngel koy ey-ey da tan linmeksab ak pian iliktar ko ra. Et natan, gala, ibaki ta ka ed Ehipto.’ 35  Sayan Moises, ya impulisay da, a kuan dan, ‘Siopay anuro ed sika a manuley tan mangukom?’ so imbaki na Dios a manuley tan mangiliktar ed panamegley na lima na anghel a nampanengneng ed sikato diad melag a kiew a masabit. 36  Sayan too so angipaway ed sikara kayari ton ginawa iray pakelaw tan tanda diad Ehipto tan diad Ambalangan Dayat tan diad kalawakan ed loob na apataplon taon. 37  “Saya imay Moises ya angikuan ed saray anak na Israel, ‘Manlapud limog na saray agagi yo, say Dios et manuro na sakey a propeta a singa siak parad sikayo.’ 38  Sikato imay linma ed pegley na kongregasyon diad kalawakan a kaiba imay anghel ya akitongtong ed sikato diad Palandey Sinai tan kaiba iray inmuunan atateng tayo, tan inawat to so mabilay iran sagradon mensahe pian iter ed sikayo. 39  Sikatoy ag-inunor na inmuunan atateng tayo, noagta impulisay da tan diad kapusoan da et pinmawil ira ed Ehipto, 40  tan inkuan da ed si Aaron, ‘Igawaan mo kami na dirios a mangiwanwan ed sikami. Lapud agmi amta no anto lay agawa ed sayan Moises, ya angipaway ed sikami ed dalin na Ehipto.’ 41  Kanian diad saraman ya agew et nanggawa ray sakey a kilaw a baka tan nambagat ira ed sayan idolo tan nanliket ira ed saray gawa na saray lima ra. 42  Kanian binmeneg so Dios tan pinaulyanan to ran mandayew ed bulan, agew, tan bibitewen ed tawen, unong a nisulat ed libro na saray propeta, ‘O abung na Israel, agta aliwan siak so angiyapayan yo na pinartin ayayep tan bagbagat ed loob na apataplon taon ed kalawakan? 43  Balet say inawit yo et say tolda nen Moloc tan say bitewen na dios a si Refan, saray imahen a ginawa yo pian dayewen yo. Lapud saya et ibantak ta kayo ed lampas ni na Babilonia.’ 44  “Saray inmuunan atateng tayo et walaan na tolda* na pantasi diad kalawakan, a saya so impagawa to ed si Moises unong ed pangaligan ya impanengneng to ed sikato. 45  Tan saray inmuunan atateng tayo ya anawir ed satan et kaiba ray Josue ya angiloob met ed satan diad dalin a kinayarian na saray nasyon, a pinataynan na Dios diad arapan na inmuunan atateng tayo. Satan so nansiansia ditan anggad saray agew nen David. 46  Makapaliket ed Dios si David tan kinerew toy pribilehyon manggawa na sakey ya abung parad Dios nen Jacob. 47  Balet, si Solomon so angipaalagey ed abung a parad sikato. 48  Ingen ta say Sankatageyan et agmanaayam ed saray abung a ginawa na saray lima na too; unong ya imbaga na propeta, 49  ‘Say tawen so tronok, tan say dalin so toonan na salik. Anton klase na abung so ipaalagey yo parad siak? kuan nen Jehova. Odino anto so pasen a pampainawaan ko? 50  Agta sarayan amin et ginawa na limak?’ 51  “Anaawet so ulo yo, tan ag-asegat so kapusoan tan kalayagan yo. Naynay yon susumlangen so masanton espiritu; gagawaen yo met so ginawa na inmuunan atateng yo. 52  Siopa ed saray propeta so agpinasegsegang na inmuunan atateng yo? On, pinatey da iramay angipasakbay ed isabi na samay Sakey a matunong, a saya so inyawat tan pinatey yo, 53  sikayo ya angawat ed Ganggan ya impasabi na saray anghel balet ta agyo inunor.” 54  Et sanen nadngel da iraya, sinmanok ira tan manngilet ira ed sikato. 55  Balet sikato, a napno na masanton espiritu, so tinmangay ed tawen tan anengneng toy gloria na Dios tan si Jesus ya akaalagey ed nikawanan na Dios, 56  tan inkuan to: “Nia! Nanenengneng ko so katawenan ya alukasan tan say Anak na too ya akaalagey ed nikawanan na Dios.” 57  Lapud saya et inmeeyag ira tan pinepetan da iray layag da tan sikatoy inambon da. 58  Tan sanen nipaway da la ed syudad, sikatoy tinutupak da. Tan saramay nantestigo et inyan da iray ilalatop dan kawes diad salian na sakey a malangwer a laki a manngaray Saulo. 59  Tan tinutupak day Esteban legan ya ontatawag, a kuan to: “Katawan a Jesus, awat moy espirituk.” 60  Insan, sikatoy tinmalimukor tan kinmelyaw ed maksil a boses: “Jehova, agmo sisingilen ed sikara iyan kasalanan.” Tan kayari ton imbaga iya, sikatoy naugip ed patey.

Paimanod leksab

Gaw 7:5 * Literal, “singa karukey na dapan.”
Gaw 7:44 * Odino, “tabernakulo.”