Gawa 1:1-26

1  Say unonan salaysay ya insulat ko ed sika, O Teofilo, et nipaakar ed amin a bengatlan ginawa tan imbangat nen Jesus,  anggad agew a sikatoy inala na Dios, kayari ton inter so ganggan ed saray pinili ton apostol diad panamegley na masanton espiritu.  Diad panamegley na dakel a makakombinsin paneknek et sikatoy nampanengneng met a mabilay ed sikara kayari na impanirap to, a sikatoy anengneng da ed loob na apataplon agew tan imbabaga to iray bengatlan nipaakar ed panarian na Dios.  Sanen akitipon ed sikara, binilin to ra: “Agkayo ontataynan ed Jerusalem, noagta alagar yo imay insipan na Ama, a nadngel yo ed siak;  ta si Juan et peteg a nambautismo ed panamegley na danum, balet nabautismoan kayo ed masanton espiritu kayari na pigaran agew manlapud natan.”  Sanen nantitipon ira, sikatoy tinepetan da: “Katawan, ipawil mo ta so panarian na Israel diad sayan panaon?”  Inkuan to ed sikara: “Agyo nakaukolan ya amtaen iray panaon odino tiempo ya inyan na Ama ed dilin pakauley to;  balet makaawat kayo na pakayari sano onsabi ed sikayo so masanton espiritu, tan mantasi kayo nipaakar ed siak diad Jerusalem tan ed interon Judea tan Samaria tan diad sankaarawian a pasen na dalin.”  Tan kayari ton imbaga iraya, sikatoy ontatagey legan ya onnenengneng ira, tan sinmanib ed sikato so sakey a lurem kanian agda la anengneng. 10  Tan sanen akatangay ira ed tawen legan a sikatoy ontatagey, nia! walay duaran lalaki ya akakawes na amputi ya inmalagey ed abay da, 11  tan inkuan da: “Lalakin taga Galilea, akin et ontatangay kayo ed tawen? Sayan Jesus ya inawat ed tawen et onsabi lanlamang a singa ed impakanengneng yon insegep to ed tawen.” 12  Insan pinmawil ira ed Jerusalem manlapud palandey a tatawagey Palandey na saray Olibo, ya asingger labat ed Jerusalem, say distansian niyabuloy ya akaren no agew na sabaton.* 13  Kanian, sanen akasabi ra, sinmegep ira ed sakey a kuarto ed tagey a panaayaman da, si Pedro ontan met ed si Juan tan Santiago tan Andres, si Felipe tan Tomas, si Bartolome tan Mateo, si Santiago ya anak nen Alfeo tan si Simon a maseseg, tan si Judas ya anak nen Santiago. 14  Sarayan amin et nankakasakey tan nantultuloy a nampikasi, a kaiba day pigaran bibii tan si Maria ya ina nen Jesus tan saray agagi to. 15  Kaleganan na sarayan agew, inmalagey si Pedro ed pegley na saray agagi tan inkuan to (say karakel na totoon nantitipon et sanlasus tan duamplo): 16  “Agagi, kaukolan a nasumpal so kasulatan, a sinalita la na masanton espiritu diad panamegley nen David nipaakar ed si Judas, ya angitonton ed saramay angerel ed si Jesus, 17  lapud sikatoy kaiba tayo nensaman tan nanlingkor a singa sikatayo diad sayan ministeryo. 18  (Kanian, sayan mismon too et analiw na sakey ya uma ed panamegley na saray upa parad agmatunong a gawa, tan sanen naplag ya unaay ulo to et tinmerak so eges to tan pinmapaway so amin a pait to. 19  Akabatan met itan na amin a manaayam ed Jerusalem, kanian diad lenguahe ra, say impanawag ed satan ya uma et Akeldama, salanti, Uma na Dala.) 20  Ta nisulat itan ed libro na saray Salmo, ‘Agla komon napanayaman so pasen a panaayaman to, tan anggapo komon so manayam ditan,’ tan, ‘Alaen komon na sananey so betang to bilang manangasikaso.’ 21  Kaukolan sirin a sikatoy salatan na sakey ed saray lalakin akitipon ed sikatayo kaleganan na saramay panaon a ginawa nen Katawan a Jesus iray kimey to diad limog tayo, 22  manlapud samay agew a binautismoan nen Juan si Jesus anggad samay agew a sikatoy inawat ed tawen manlapud sikatayo. Nakaukolan a satan a too et kaiba tayon akatasi ed inkioli to.” 23  Kanian angiyarap ira na duara, si Jose a tinawag a Barsabas, a kabkabat met a Justo, tan si Matias. 24  Tan nampikasi ra, a kuan da: “O Jehova, a makaamta ed kapusoan na amin, ipanengneng mo ed sikami no siopa ed sayan duaran lalaki so pinilim, 25  a mangawat ed sayan ministeryo tan inka-apostol, ya impulisay nen Judas pian onla ed dalan ton dili.” 26  Kanian nampapalaranan* da ra, tan say apili et si Matias; tan sikato so niarum ed labinsakey ya apostol.

Paimanod leksab

Gaw 1:12 * Saya et ngalngali duanlibo a kasiko (890 metros; 2,920 piye).
Gaw 1:26 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 27:35.