Gawa 2:1-47

2  Kaleganan na agew na piesta na Pentecostes,* nandaragup iran amin diad saksakey a pasen,  tan biglan sinmabi so sakey ya ungol manlapud tawen a singa maksil a siplog na dagem, tan manungol ed loob na interon abung ya akayurongan da.  Tan akanengneng ira na diladila a singa apoy tan niyutob iraya, tan walay sakey a dinmapo ed kada sakey ed sikara,  tan napno ran amin na masanton espiritu tan nansalita ra na nanduruman lenguahe, unong ya inter na espiritu a salitaen da.  Diad saman et walaray mapagalang a lalakin Judio a manaayam ed Jerusalem, a nanlalapud balang nasyon ed interon mundo.  Kanian, sanen agawa iyan ungol, nantitipon so dakel a totoo tan nikelawan ira lapud nadngel na kada sakey a say dilin lenguahe to so sasalitaen na saray disipulo.  On, nikelawan iran maong tan inkuan da: “Nengneng yo, agta amin irayay mansasalita et taga Galilea?  Akin balet a say narerengel na kada sakey ed sikatayo et say mismon lenguahe tayo manlapu la ed inkianak tayo?  Saray taga Partia tan taga Media tan taga Elam, tan saray manaayam ed Mesopotamia, tan Judea tan Capadocia, Ponto tan ed distrito na Asia, 10  tan Frigia tan Pamfilia, Ehipto tan saray pasen ed Libya a paarap ed Cirene, tan saray dinmayo a nanlapud Roma, a saraya et Judio tan proselita,* 11  saray taga Creta tan taga Arabia, nadngel mi ran mansasalita ed saray lenguahe tayo nipaakar ed makapadinayew iran gawa na Dios.” 12  On, amin da et nikelawan tan awetwet, ya inkuan da ed sakey tan sakey: “Anto kasi so kabaliksan na sayan bengatla?” 13  Ingen, binalaw ira na arum a totoo, ya inkuan da: “Abuek ira na masamit ya alak.” 14  Balet inmalagey si Pedro a kaiba so labinsakey tan inkasil toy boses to tan oniay imbaga to ed sikara: “Lalakin taga Judea tan amin yon manaayam ed Jerusalem, amtaen yo iya tan dengel yo iray ibagak. 15  Ag-abuek irayan totoo, a singa iisipen yo, ta komatlo ni labat ya oras* ed agew. 16  Balet ta oniay nikuan nensaman ed panamegley nen propeta Joel, 17  ‘“Tan diad kaunoran iran agew,” kuan na Dios, “ikalbok so espirituk ed amin a klase na totoo,* tan manpropesiya iray ananak yon lalaki tan ananak yon bibii tan makanengneng na saray pasingawey iray kalangweran yon lalaki tan mankugip iray mamasiken; 18  tan diad saratan ya agew et ikalbok met so espirituk diad saray ariripen kon lalaki tan ariripen kon bibii, tan manpropesiya ira. 19  Tan mangipanengneng ak na saray pakelaw ed tawen tan saray tanda diad dalin, dala tan apoy tan makapal ya asewek; 20  say agew et magmaliw ya ambilunget tan say bulan et magmaliw a dala antis ya onsabi so baleg tan nikadkaduman agew nen Jehova. 21  Tan balang sakey ya ontatawag ed ngaran nen Jehova et nilaban.”’ 22  “Lalaki na Israel, dengel yo irayan salita: Si Jesus a Nazareno, a sakey a toon imparungtal na Dios ed sikayo diad panamegley na makapanyari iran gawa tan saray pakelaw tan saray tanda a ginawa na Dios ed limog yo diad panamegley to, unong ya amta yo la, 23  sayan too, a niyawat unong ed linawa tan pakapikabat lan unona na Dios, et impasak yo ed sakey a kiew diad panamegley na saray makasalanan a totoo tan pinatey yo. 24  Balet sikatoy pinaoli na Dios diad impangukbar to ed saray balor na patey, lapud agnayari a sikatoy mantultuloy a baloren na satan. 25  Ta inkuan nen David nipaakar ed sikato, ‘Naynay a sankanengneng ko si Jehova diad arapan ko; lapud sikatoy walad nikawanan ko pian agak balot natenyeg. 26  Lapud saya et nagmaliw a magayaga so pusok tan nanliket a maong so dilak. Sakey ni, manbilay ak a walaan na ilalo; 27  ta agmo paulyanan so kamarerwak ed Hades,* tan agmo abuloyan a nabulok so laman na say matoor ed sika. 28  Impaamtam ed siak iray dalan a mamaarap ed bilay, panoen mo ak na gayaga lapud panangabobon mo.’ 29  “Agagi, abuloyan yo ak pan makapansalita a makmakpel ed sikayo nipaakar ed si David ya ulo na pamilya, a sikatoy inatey tan imponpon tan anggad sayan agew et walad sikatayo so lubok to. 30  Kanian, lapud sikatoy sakey a propeta tan amta to a sinambaan na Dios ed sikato a payurongen to ed trono to so sakey ed saray ilalak to, 31  amta to la so nipaakar ed kioli na Kristo tan nansalita nipaakar ed satan, a sikatoy agpinaulyanan na Dios diad Hades tan ag-abulok so laman to. 32  Sayan Jesus et pinaoli na Dios, a saya so atasian min amin. 33  Kanian, lapud sikatoy nitandoro la ed nikawanan na Dios tan inawat to lay insipan a masanton espiritu manlapud Ama, saya so inkalbo to ed sikatayo unong ya anengneng tan nadngel yo. 34  Diad tua et agsinmegep ed tawen si David, balet sikaton mismo so angibagan, ‘Inkuan nen Jehova ed Katawan ko: “Yurong ka ed nikawanan ko, 35  anggad iyan ko iray kakabusol mo bilang toonan na saray salim.”’ 36  Kanian nepeg ya amtaen na interon sankaabungan na Israel a sikatoy ginawa na Dios bilang Katawan tan Kristo, sayan Jesus ya impasak yo.” 37  Et sanen nadngel da iya, agonigon so puso ra, tan inkuan da ed si Pedro tan ed arum niran apostol: “Agagi, antoy gawaen mi?” 38  Inkuan nen Pedro ed sikara: “Magbabawi kayo, tan manpabautismo so kada sakey ed sikayo diad ngaran nen Jesu-Kristo pian naperdona iray kasalanan yo, tan makaawat kayo na masanton espiritu bilang regalo. 39  Ta say sipan et parad sikayo tan ed ananak yo tan ed amin a walad arawi, unong ed karakel a pilien nen Jehova a Dios tayo.” 40  Tan diad dakel niran salita et sikatoy sigpot a nantasi tan binilin to ra, a kuan to: “Paliisan yoy nalanor ed kaderal na sayan pikewet a kailalakan.” 41  Kanian abautismoan iramay impapuson angawat ed salita to, tan diad saman ya agew et niarum so ngalngalin talonlibo a kamarerwa. 42  Tan intultuloy dan inaral iray ibabangat na saray apostol tan innabang da so amin a bengatla ed sakey tan sakey, tan sankakaiba ra diad saray panangan tan diad saray panagpikasi. 43  On, tinmakot so balang kamarerwa, tan dakel a pakelaw tan tanda so agawa ed panamegley na saray apostol. 44  Amin iramay nagmaliw a mananisia et nantitipon tan innabang da ed balang sakey so amin a bengatla, 45  tan inlako da iray bengatlan walad sikara tan saray kayarian da tan inyutob da ed amin so nanlakoan da, no walay siopaman a mankaukolan. 46  Tan kada agew et naynay a wala ra ed templo a nankakasakey, tan mandurungo ra diad kaabungan da tan angan ira a malikeliket tan walaan ira na malinis a puso, 47  ya idadayew da so Dios tan naliliketan ed sikara so amin a totoo. Tan diad inagew-agew et nantultuloy met ya inyarum nen Jehova ed sikara iramay nilalaban.

Paimanod leksab

Gaw 2:1 * Say kabaliksan na Pentecostes ed Griego et “Komalimamplo.” Seselebraan iyan piesta diad koma-50 ya agew manlapud Nisan 16.
Gaw 2:10 * Odino, “saramay akombertin magmaliw a Judio.”
Gaw 2:15 * Alas-9 na kabuasan, no igapo ed imbutay na agew.
Gaw 2:17 * Literal, “diad amin a laman.” Griego, e·pí pá·san sár·ka.
Gaw 2:27 * Nengnengen so Apendise 8.