Gawa 10:1-48

10  Natan diad Cesarea et walay sakey a lakin manngaran na Cornelio, sakey ya opisyal na armadan tatawagen a tropan Italyano,  sakey a debosyonadon too tan ontatakot ed Dios a pati say interon sankaabungan to, tan saray totoo et iikdan toy dakel a regalo lapud panangasi tan naynay a mikakasi ed Dios.  Nen ngalngali la komasiam ya oras* na agew, malinlinew ya anengneng to ed pasingawey so sakey ya anghel na Dios a linma ed sikato tan inkuan to: “Cornelio!”  Ninmengneng ed sikato iyan laki, tan diad takot to et inkuan to: “Anto’man, Katawan?” Inkuan to ed sikato: “Saray pikakasim tan saray regalom lapud panangasi et sinmabi ed Dios bilang sakey a pakanodnonotan.  Kanian mangibaki ka natan na lalaki diad Joppe tan patawag moy Simon a manngaran met na Pedro.  Sayan too et sasangkailien na sananey nin Simon, a managkurti na katat, a say abung to et walad gilig na dayat.”  Kasipot na anghel ya akitongtong ed sikato, tinawag toy duara ed saray lingkor to ed abung tan sakey a debosyonadon sundalo manlapud saramay naynay a manlilingkor ed sikato,  tan insalaysay to ed sikara so amin a bengatla tan imbaki to ra ed Joppe.  Diad tinmumbok ya agew, sanen manbiabiahe ra tan asingger la ra ed syudad, si Pedro et sinmegep ed toktok na abung diad komanem ya oras* pian manpikasi. 10  Balet sikatoy narnarasan tan labay to lay mangan. Legan iran manpaparaan, sikatoy akanengneng na pasingawey 11  tan anengneng ton alukasan so tawen tan onleleksab diad dalin so sakey a klase na pananginan a singa abalbaleg ya ules a lienzo ya akabitin so apatiran suyok na saya; 12  tan wadtan so amin a klase na pinalsan apatiray-sali tan saray kurongkurong ed dalin tan saray ontitikyab a manok. 13  Tan walay nadngel ton boses: “Alagey ka, Pedro, mamakger ka tan mangan ka!” 14  Balet inkuan nen Pedro: “Andi, Katawan, ta agak nin balot angan na antokaman a marutak tan agmalinis.” 15  Tan nadngel to lamet so boses diad komaduan pankanawnawa: “Agmo la tatawagen a marutak iray nilinisan la na Dios.” 16  Nadngel to lamet iya diad komatlon pankanawnawa, tan say pananginan et tampol a tinmagey ed tawen. 17  Natan sanen nawewetwet si Pedro no anto kasi kabaliksan na pasingawey ya anengneng to, nia! saray lalakin imbaki nen Cornelio et mantetepet no dinan so abung nen Simon tan wadman ira ed puerta. 18  Tan tinmawag ira tan tinepet da no walay sangkaili diman a manngaran na Simon a tatawagen met a Pedro. 19  Legan a nononoten nen Pedro so nipaakar ed pasingawey, inkuan na espiritu: “Nia! Aanapen ka na taloran lalaki. 20  Balet, alagey ka, lasur ka tan mila ka ed sikara, ya agkan balot manduaruwa, ta imbakik ira.” 21  Kanian linmasur si Pedro tan inkuan to ed saramay lalaki: “Siak imay aanapen yo. Antoy nilaan yo dia?” 22  Inkuan da: “Si Cornelio, ya opisyal na armada, a sakey a toon matunong tan ontatakot ed Dios tan maong so ibabaga na interon nasyon na saray Judio nipaakar ed sikato, so binilin na Dios diad panamegley na sakey a masanton anghel pian ipatawag to ka ed abung to tan ondengel ed saray ibagam.” 23  Kanian sikaray pinaloob to tan sinangkaili to. Diad tinmumbok ya agew et sikatoy akila ed sikara, tan akila met ed sikato so pigara ed saray agagin taga Joppe. 24  Kayari na sakey agew et sikatoy akasabi ed Cesarea. On, tatalaranan la ra nen Cornelio tan tinipon to iray kakanayon to tan maapit a kakaaro to. 25  Kaloob nen Pedro, sikatoy inabet nen Cornelio, a dinmakmomo diad salian to tan angigalang ed sikato. 26  Balet sikatoy pinaalagey nen Pedro, a kuan to: “Alagey ka; sakey ak met a too.” 27  Tan legan a mantotongtong ira, sikatoy linmoob tan anengneng toy dakel a totoon nantitipon, 28  tan inkuan to ed sikara: “Amta yon aliwan manepeg ed sakey a Judio so miulop odino onasingger ed sakey a toon sananey so rasa to; balet impanengneng ed siak na Dios ya agko nepeg a tawagen a marutak odino agmalinis so siopaman a too. 29  Kanian linma ak dia ya anggapon balot so panduaruwak sanen impatawag yo ak. Tepeten ko sirin no akin ya impatawag yo ak.” 30  Lapud saya et inkuan nen Cornelio: “Apat agew lay apalabas manlapud sayan oras, manpipikasi ak diad abung ko ed komasiam ya oras,* sanen walay inmalagey ed arapan ko a lakin masmasnag so kawes to 31  tan inkuan to, ‘Cornelio, dinengel na Dios so pikakasim tan anonotan to iray regalom lapud panangasi. 32  Mangibaki ka sirin diad Joppe tan patawag moy Simon, a manngaran met na Pedro. Sayan too et sasangkailien nen Simon, a managkurti na katat, a say abung to et walad gilig na dayat.’ 33  Kanian angibaki ak a tampol ed sika, et maong ta linma ka dia. Kanian diad imaton na Dios et wadia kamin amin natan pian dengelen mi ed sika so amin a papaibaga nen Jehova.” 34  Diad saya et nansalita si Pedro: “Petepeteg ya atebek ko a say Dios et agmanangidumaduma, 35  noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagawa na inkatunong. 36  Impasabi toy salita ed ananak na Israel pian niyabawag ed sikara so maong a balita na kareenan diad panamegley nen Jesu-Kristo, salanti, si Jesus so Katawan na amin. 37  Amta yo so pantotongtongan ed interon Judea, a ginmapo ed Galilea kayarin impulong nen Juan so nipaakar ed bautismo, 38  salanti, nipaakar ed si Jesus a taga Nazaret, no panon a sikatoy nilanaan na Dios na masanton espiritu tan pakayari, tan nanliber diad dalin, a nanggaway maong tan pinaabig ton amin iramay papairapen na Diablo; agawaan ton amin iya lapud walad sikato so Dios. 39  Tan atasian mi so amin a ginawa to diad dalin na saray Judio tan diad Jerusalem; balet sikatoy pinatey da, ya impasak da ed sakey a kiew. 40  Sikatoy pinaoli na Dios diad komatlon agew tan inabuloyan ton manpanengneng 41  ed saray tasi a tinuro la nensaman na Dios, aliwan diad amin a totoo, noagta diad sikami a kaiba ton angan tan inminum kayari na inkioli to manlapud inaatey. 42  Ontan met, ingganggan to kamin manpulong ed totoo tan sigpot a mantasi a sikato imay tinuro na Dios a magmaliw ya ukom ed saray mabilay tan inaatey. 43  Sikato so tinasian na amin a propeta, ta pian balang sakey a manisia ed sikato et naperdona iray kasalanan to diad panamegley na ngaran to.” 44  Sanen sasalitaen ni nen Pedro iraya, linmeksab so masanton espiritu ed saramay amin ya onderengel ed salita. 45  Tan nikelkelawan iray matoor ya agagin akila ed si Pedro a kabiangan na saramay asegat, lapud nikalbo met ed saray totoo na nasyones so masanton espiritu, a regalo na Dios. 46  Ta sikaray nadngel dan mansasalita na nanduruman lenguahe tan mangitatandoro ed Dios. Lapud saya et inkuan nen Pedro: 47  “Wala ta’y makasbel pian agnabautismoan ed danum irayan akaawat na masanton espiritu a singa sikatayo?” 48  Diad saman et ingganggan to ra a manpabautismo diad ngaran nen Jesu-Kristo. Insan kinerew da a sikatoy mansiansia ni diman a pigay agew.

Paimanod leksab

Gaw 10:3 * Alas-3 na ngarem, no igapo ed imbutay na agew.
Gaw 10:9 * Alas-12 na kaagwan, no igapo ed imbutay na agew.
Gaw 10:30 * Nengnengen so paimano ed leksab na bersikulo 3.