Gawa 24:1-27

24  Kayari limay agew, say atagey a saserdoten si Ananias, a kaibay pigaran mamasiken tan sakey a managsalita ed publiko, a manngaray Tertulo, so linma tan angiter na impormasyon ed gobernador sumpad si Pablo.  Sanen tinawag lay Tertulo pian mansalita, inakusaan toy Pablo ed arap nen Felix: “Lapud panggagayagaan mi so baleg a kareenan diad panamegley mo tan nagagawa iray panagreporma diad sayan nasyon lapud masakbay a panagplanom,  aawaten mi iraya diad amin a panaon tan diad amin met a pasen tekep na balbaleg a pisasalamat, Kagalgalang a Felix.  Balet pian agta ka la naabala, mikasi ak ed sika a diad kamaongan mo et dengel mo kamin magano.  Ta nalmoan mi a sayan too et sakey a salot tan susugsogan toy amin a Judio diad amin a pasen pian manrebelde ra ed gobierno tan idadaulo toy sekta na saray Nazareno,  a sasalien to met a pabandayen so templo kanian sikatoy inerel mi. 7*  ——  Diad panusisam et naamtaan mon mismo ed sikato irayan amin a pangaakusaan mi ed sikato.”  Diad saman et akibiang met la iray Judio ya angataki, ya impilit dan tua irayan bengatla. 10  Tan inmebat si Pablo, sanen sikatoy tinangeran na gobernador pian mansalita: “Kabkabat ko a pigay taon ka lan ukom ed sayan nasyon, kanian akaparaan ak a mangidepensa ed inkasiak, 11  ta wala ka ed kipapasen pian naamtaan mo a labinduan agew ni labat so linmabas manlapu nen tinmatdang ak ed Jerusalem pian mandayew; 12  tan agda ak anengneng ed templo a misusuppiatan ed siopaman odino manitipon na sakey a grupon managgulo, balanglan diad saray sinagoga odino diad interon syudad. 13  Tan agda met napaneknekan ed sika iray pangaakusaan da ed siak natan. 14  Balet ipatuak iya ed sika, a manlilingkor ak ed Dios na inmuunan atateng ko unong ed say dalan a tatawagen dan ‘sekta,’ ta papanisiaan ko so amin a walad Ganggan tan nisulat ed saray Propeta; 15  tan walay ilalok ed Dios, a sayan ilalo et aawaten met na sarayan totoo, a wala so kioli na saray matunong tan saray agmatunong. 16  Kanian naynay ak a mansasagpot pian malinis so konsiensiak ya anggapoy kasalanan ko ed Dios tan ed totoo. 17  Kanian kayari na dakel a taon et sinmabi ak pian awiten ed nasyon ko iray regalo lapud panangasi, tan iter iray apay ed Dios. 18  Legan a gagawaen ko irayan bengatla, anengneng da ak ya alinisan diad templo unong ed ganggan, balet agak kaiba ed sakey a grupo na totoo odino ed sakey a gulo. Balet walaray Judio a nanlapud distrito na Asia, 19  a nepeg a wadia komon ed arap mo tan akusaen da ak no walay antokaman ya isumpa ra ed siak. 20  Odino, abuloyan iray totoon wadia ya ibaga ran mismo no antoy nalmoan dan kasalanan ko legan ya akaalagey ak ed arap na Sanhedrin, 21  balet sayan salita labat so inkelyaw ko legan ya akaalagey ak ed pegley da, ‘Siak so uukomen natan ed arap yo lapud kioli na saray inaatey!’” 22  Balet lapud kabkabisado nen Felix iray bengatlan nipaakar ed sayan Dalan, impanalagar to ni iray totoo tan inkuan to: “Sano onsabi lay Lisias a komandante na militar, insan ko la desisyonan irayan bengatla nipaakar ed sikayo.” 23  Tan ingganggan toy opisyal na armada a nepeg ya asikasoen tan ag-eeletan so pambantay ed sayan too, tan agto sebelan so siopaman ed saray agagi to a manserbi ed sikato. 24  Kayari na pigaran agew, sinmabi si Felix a kaiba toy asawa ton si Drusila, a sakey a Judio, tan impatawag toy Pablo tan dinmengel ed sikato nipaakar ed pananisia ed Kristo Jesus. 25  Balet sanen intongtong toy nipaakar ed inkatunong tan panangontrol ed dili tan say onsabin panangukom, tinmakot si Felix tan inkuan to: “Nayarian mo lay onalis, balet patawag ta ka lamet sano walay pankanawnawak.” 26  Ingen ta sikatoy maniilalo met ya ikdan nen Pablo na kuarta. Kanian sikatoy mabetbet a patatawag to tan mitotongtong ed sikato. 27  Balet kalabas na duay taon, si Felix so sinalatan nen Porcio Festo; tan lapud pinirawat nen Felix a naawat so pabor na saray Judio, pinaulyanan to lay Pablo ya apriso.

Paimanod leksab

Gaw 24:7 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.