Gawa 11:1-30

11  Natan et nadngelan na saray apostol tan saray agagi ed Judea ya inawat met la na saray totoo na nasyones so salita na Dios.  Kanian sanen tinmatdang si Pedro diad Jerusalem, saray manusuporta ed panagsegat et akisangsangan ed sikato,  ya inkuan dan sikatoy linmoob ed abung na saray totoon ag-asegat tan angan a kaiba ra.  Diad saya et impaliwawa nen Pedro ed sikara iray detalye, a kuan to:  “Wadman ak ed syudad na Joppe a manpipikasi, tan anengneng ko ed pasingawey ya onleleksab manlapud tawen so sakey a klase na pananginan a singa abalbaleg ya ules a lienzo ya akabitin iray apatiran suyok na satan, tan sinmabi itan ed siak.  Sanen nenengnengen kon maong itan, walaray naimanok tan anengneng ko iray pinalsan apatiray-sali diad dalin tan saray atap ya ayayep tan saray kurongkurong a bengatla tan saray ontitikyab a manok.  Nadngel ko met so sakey a boses ya angikuan ed siak, ‘Alagey ka, Pedro, mamakger ka tan mangan ka!’  Balet inkuan ko, ‘Andi, Katawan, lapud agak nin balot angan na marutak odino agmalinis a bengatla.’  Diad komaduan pankanawnawa et inkuan na boses a nanlapud tawen, ‘Agmo la tatawagen a marutak iray nilinisan la na Dios.’ 10  Agawa iya anggad komatlon pankanawnawa, tan amin a bengatla et ingguyor a papawil ed tawen. 11  Ontan met, nia! diad saman a bekta et walay taloran lalaki ya akaalagey diad abung a kawalaan mi, a sikaray imbaki ed siak manlapud Cesarea. 12  Kanian imbaga ed siak na espiritu a mila ak ed sikara, ya agak balot manduaruwa. Balet akila met ed siak irayan anemiran agagi, tan linma kami ed abung na saman a too. 13  “Insalaysay to ed sikami no panon ton anengneng so anghel ya inmalagey ed abung to ya angikuan, ‘Mangibaki ka na lalaki diad Joppe tan patawag moy Simon a manngaran met na Pedro, 14  tan ibaga to ed sika iray bengatla a kilabanan mo tan say interon sankaabungan mo.’ 15  Balet sanen nansalita ak la, linmeksab ed sikara so masanton espiritu a singa met ed agawa ed sikatayo diad gapo. 16  Diad saya et anonotan ko imay salita na Katawan, ya ibabaga to nensaman, ‘Si Juan et nambautismo ed panamegley na danum, balet nabautismoan kayo ed masanton espiritu.’ 17  Sirin, no inter na Dios ed sikara so ontan met a regalon andi-bayar a singa ginawa to met ed sikatayo ya anisia ed Katawan a Jesu-Kristo, siopa ak pian amperen koy Dios?” 18  Sanen nadngel da iraya, inmabobon ira, tan inggloria ra so Dios, a kuan da: “No ontan sirin et inabuloyan met la na Dios a makapambabawi iray totoo na nasyones ta pian nagamoran da so bilay.” 19  Kanian saramay nitaytayak lapud agawan kairapan nisengeg ed si Esteban et akasabi anggad Fenicia tan Ciprus tan Antioquia, balet anggapoy arum a pangipupulongan da na salita noag saray Judio labat. 20  Balet, walaray arum ed sikara a lalakin taga Ciprus tan Cirene a linma ed Antioquia tan akitongtong ira ed saray totoon mansasalitay Griego, ya inyaabawag da so maong a balita nipaakar ed Katawan a Jesus. 21  Niarum ni, si Jehova et walad sikara, tan dakdakel so nagmaliw a mananisia tan tinmumbok ed Katawan. 22  Nadngelan na kongregasyon ed Jerusalem so salaysay nipaakar ed sikara, tan imbaki ra si Bernabe angga ed Antioquia. 23  Sanen sikatoy sinmabi tan anengneng ton impatnag na Dios so agnaparaan a kaabigan, sikatoy nanliket tan pinaseseg to ran amin a manmatoor ira ed Katawan tekep na impapuson gagala; 24  ta sikatoy maong a too tan napnoy masanton espiritu tan pananisia. Tan dakdakel a totoo so anisia ed Katawan. 25  Kanian sikatoy linma ed Tarso pian seetan ton anapen si Saulo 26  tan sanen aromog to, sikatoy inawit to ed Antioquia. Kanian, diad interon sakey taon et akitipon ira diad kongregasyon tan imbangat da so dakdakel a totoo, tan diad Antioquia so sankaunaan ya atawag a Kristiano iray disipulo diad panangiwanwan na Dios. 27  Diad saraman ya agew, linma ed Antioquia iray propeta a nanlapud Jerusalem. 28  Sakey ed sikara a manngaran na Agabo so inmalagey tan impakabat to ed panamegley na espiritu a walay baleg ya eras a magano lan nagawa ed interon dalin; a saya so peteg ya agawa diad panaon nen Claudio. 29  Kanian nandesisyon so arum ed saray disipulo a mangipawit ira na tulong ed saray agagin manaayam diad Judea, kada sakey ed sikara unong ed nasarag to, 30  tan ontan so ginawa ra, ya impaitulor da itan ed si Bernabe tan Saulo diad saray mamasiken.

Paimanod leksab