Gawa 19:1-41

19  Diad saman, sanen si Apolos et walad Corinto, dinmalan si Pablo ed nipalandey iran pasen tan akasabi ed Efeso, tan aromog toy pigaran disipulo,  tan inkuan to ed sikara: “Akaawat kayoy masanton espiritu sanen nagmaliw kayon mananisia?” Inkuan da ed sikato: “Andi, anggapo nin balot so nadngel mi nipaakar ed masanton espiritu.”  Et inkuan to: “Anto sirin a bautismo so impakabautismoan yo?” Inkuan da: “Bautismo nen Juan.”  Inkuan nen Pablo: “Nambautismo si Juan ed panamegley na bautismo a simbolo na panagbabawi, ya imbaga to ed totoo a panisiaan da imay onsabi kayari to, salanti, si Jesus.”  Sanen nadngel da iya, nampabautismo ra diad ngaran nen Katawan a Jesus.  Tan sanen intapew nen Pablo iray lima to ed sikara, linmeksab ed sikara so masanton espiritu, tan nansalita ray nanduruman lenguahe tan nampropesiya ra.  Ami-amin et labindua iran lalaki.  Diad loob na taloy bulan et sikatoy oonla ed sinagoga, a makmakpel a mansasalita, tan manpapaliwawa tan uusaren toy pananangguyor nipaakar ed panarian na Dios.  Balet sanen walaray manpapaawet ni tan agmanisia, a papaugesen da ed arap na karaklan so Say Dalan, tinaynan to ra tan inyarawi to ed sikara iray disipulo, tan inagew-agew a nampaliwawa diad auditoryum na eskuelaan nen Tirano. 10  Agawa iya ed loob na duay taon, kanian say salita na Katawan et nadngel na amin a manaayam ed distrito na Asia, saray Judio tan saray Griego. 11  Tan say Dios et nantultuloy a nanggawa na nikadkaduma iran gawa na pakayari diad panamegley nen Pablo, 12  kanian anggan saray inusar ton panyo tan tapis et inyakar da ed saray totoon mansasakit, tan naandi iray sakit da, tan pinmaway iray mauges ya espiritu. 13  Balet arum ed saramay manliliberliber a Judio a manpapapaway na saray demonyo et sinali ra met ya usaren so ngaran nen Katawan a Jesus diad saramay walaan na mauges iran espiritu, ya ibabaga ran: “Iganggan ta kayo diad panamegley nen Jesus ya ipupulong nen Pablo.” 14  Natan et gagawaen iya na pitoran anak a lalaki nen Seva, a Judion manunan saserdote. 15  Balet inmebat ed sikara so mauges ya espiritu: “Kabat koy Jesus tan kabat ko met si Pablo; balet siopa kayo?” 16  Et samay toon walaay mauges ya espiritu et nilukso to ra, tan sansakey to ran dinegkem, tan adaeg to ra, kanian sikaray lakseb tan asugat-sugat a pinmaway ed saman ya abung. 17  Akabatan iya na amin a Judio tan Griego a manaayam ed Efeso; tan ataktakot iran amin, tan nantultuloy a nigalgalang so ngaran na Katawan a Jesus. 18  Tan dakel ed saramay nagmaliw a mananisia so dinmadago tan impapatua tan impapaamta da iray gagawaen da. 19  On, dakel ed saramay nanggawa na panagmahiko so anipon ed saray libro ra tan pinoolan da iratan diad arap na amin. Tan sanen kinuenta ray bili na saratan ya amin, mankantidad iratan na limamplon libo a pilak. 20  Kanian diad makapanyarin paraan et nantultuloy a binmulaslas tan tinmalona so salita nen Jehova. 21  Natan sanen asumpal la iraya, nandesisyon* si Pablo ya onla ed Jerusalem kayari ton liberen so Macedonia tan Acaya, a kuan to: “Sano makasabi ak diman, kaukolan ko met a nengnengen so Roma.” 22  Kanian imbaki to ed Macedonia so duara ed saramay nanlingkor ed sikato, si Timoteo tan Erasto, balet sikatoy tinmilak nin agano diad distrito na Asia. 23  Diad saman a mismon panaon et walay agawan baleg a gulo nipaakar ed Say Dalan. 24  Ta walay sakey a lakin manngaran na Demetrio, sakey a panday na pilak, tan diad panggagawa to na saray pilak ya altar nen Artemis et dakel so nanaalmoan na saray marunong a komikimey; 25  tan tinipon to ra tan saramay mankikimey ed saratan tan inkuan to: “Lalaki, amta yo ya onaasenso tayo lapud sayan anapan. 26  Tan anengneng tan arengel yo met no panon a tinangguyor na sayan Pablo so dakdakel a totoo, ya aliwa labat a diad Efeso noagta diad intero lawarin distrito na Asia, tan impaarap to ra ed sananey a pananisia, ya imbaga to ya aliwan dirios iramay ginawa na saray lima. 27  Sakey ni, ompan balawen na totoo so anapan tayo, tan ipasen met lan anggapoy kakanaan so templo na makapanyarin diosa a si Artemis, tan ngalngali la naandi so karakpan to a pandinayewan ed interon distrito na Asia tan ed mundo. 28  Sanen nadngel iya na saray lalaki, sinmanok iran maong tan inyeeyag da: “Makapanyari si Artemis na saray taga Efeso!” 29  Kanian agulo so interon syudad, tan nankakasakey iran linmoob ed teatro, a puersaan dan inala si Gayo tan Aristarco, a taga Macedonia, a kakaiba nen Pablo a manbiabiahe. 30  Balet, labay nen Pablo so onloob ed kawalaan na totoo, ingen ta sikatoy ag-inabuloyan na saray disipulo. 31  Anggan say arum ed saray manag-organisa na saray piesta tan pagalaw, a makaaro ed sikato, so angipasabi na mensahe ed sikato tan akikasi ra ya agto komon ipepeligro so bilay to diad teatro. 32  Diad tua, nanduruma so iyeeyag na totoo; ta agulo la iramay nantitipon, tan karaklan ed sikara et agda amta no akin a nantitipon ira diman. 33  Kanian nankakasakey ira ya angipaway ed si Alejandro manlapud totoo, a sikatoy intulak na saray Judio ed arapan; tan sininyasan ira nen Alejandro ta labay toy mandepensa diad arap na totoo. 34  Balet sanen abidbir da a sikatoy sakey a Judio, inmeyag iran amin, a saksakey so ikekelyaw da ed ngalngalin duay oras: “Makapanyari si Artemis na saray taga Efeso!” 35  Sanen apareen a siansia na sekretaryo na syudad iray totoo, inkuan to: “Lalakin taga Efeso, siopa ed katooan so agmakaamta a say syudad na saray taga Efeso so manag-asikaso na templo nen makapanyarin Artemis tan say imahen a naplag manlapud tawen? 36  Agnasuppiat irayan bengatla, kanian mas maabig no mansiansia kayon kalmado tan agkayo bengatbengat ya onkikiwas. 37  Ta inyakar yo dia irayan lalaki ya agmantatakew ed templo tan agmet mansasalita na mauges ed diosa tayo. 38  Sirin, no walay kaso ya iyarap nen Demetrio tan saray kaiba ton marunong a komikimey sumpad siopaman, walaray agew na korte tan walaray prokonsul;* paulyanan yo ran mangiyarap ed saray akusasyon da ed balang sakey. 39  Balet, no wala ni so aanapen yo nilikud ed satan, nepeg a desisyonan la itan ed sakey a pantitipon unong ed totontonen. 40  Ta ompan sikatayo la ingen so naakusaan a manrerebelde ed gobierno lapud agawa ed sayan agew, ya anggapoy anggan sakey a nikatunongan tayo no akin a manggugulo irayan totoo.” 41  Tan sanen nibaga to la iraya, pinasempet to iray totoon nantitipon.

Paimanod leksab

Gaw 19:21 * Odino, “ginetma nen Pablo ed espiritu.”
Gaw 19:38 * Nengnengen so paimano ed leksab na Gaw 13:7.