Gawa 28:1-31

28  Tan sanen akasabi kami lan maligen, naamtaan mi a say isla et tatawagey Malta.  Tan saray totoon dumay lenguahe ra et angipanengneng na nikadkaduma tan maomaong a pitotoo ed sikami, ta namparlang ira na apoy tan sikamin amin so inawat tan tinulongan da lapud onuuran tan ambetebetel ed saman.  Balet sanen nantipon si Pablo na dakel ya amagan sangasanga tan inyan to iratan ed apoy, pinmaway so sakey ya uleg lapud petang tan kinmetket ed lima to.  Sanen anengneng na saray totoon dumay lenguahe ra so maditan uleg ya akabitin ed lima to, inkuan da ed sakey tan sakey: “Segurado a sayan too et managpatey, ta anggano akaliktar ed dayat et ag-inyabuloy na hustisya a sikatoy manbilay ni.”  Balet, impagpag to ed apoy so maditan uleg tan anggapoy mauges ya agawa ed sikato.  Balet aalagaren da a sikatoy onlarag odino nabaktar tan ompatey. Kayari na abayag ya impanalagar da tan anengneng dan anggapon balot so mauges ya agawa ed sikato, inuman day nononoten da tan inkuan dan sikatoy sakey a dios.  Natan diad asingger ed saman a lugar, say manunaan a laki na isla, a manngaray Publio, so walaan na saray dalin; tan sinangkaili to kami tan inasikaso to kamin maong ed loob na taloy agew.  Balet diad saman et say ama nen Publio so akarukol a walaan na petang tan ansakit a maong so eges to,* tan linmoob si Pablo ed kawalaan to tan nampikasi, ya intapew to ed sikato iray lima to tan pinaabig to.  Kayari iyan agawa, linma met ed sikato so arum ed saray totoo diad isla a walaan na saray sakit pian napaabig ira. 10  Tan pinagalangan da kami met diad impangiter day dakel a regalo, tan pinabalonan da kami na saray nakaukolan mi sanen manbiahe kami la. 11  Kayari na taloy bulan, nambiahe kami ed panamegley na barkon nanlapud Alejandria ya amalabas na ambetel a panaon diad isla tan walaan itan na simbolo ya “Ananak nen Zeus.”* 12  Tan sanen dinmaong kami ed Siracusa, nansiansia kami diman a taloy agew, 13  a manlapud saman a pasen et linmiber kami tan akasabi kami ed Regio. Kayari sakey agew, sinmiplog so dagem manlapud abalaten tan diad komaduan agew et akasabi kami ed Puteoli. 14  Dia et walaray agagin aromog mi tan akikasi ra a mansiansia kami ed sikara a pitoy agew; kanian akakar kami ed Roma. 15  Tan sanen abalitaan na saray agagi diman so nipaakar ed sikami, linma ra anggad Tindaan nen Appio tan diad Taloran Taberna* pian minengnengan ed sikami, tan sanen anengneng ira nen Pablo, sikatoy akisalamat ed Dios tan apabiskeg. 16  Sanen akaloob kamin siansia diad Roma, si Pablo so naabuloyan a manayam a bukor diad abung ya inabangan to a kaibay sakey a sundalon manbabantay ed sikato. 17  Balet kayari na taloy agew, tinawag to iramay manunaan a lalaki na saray Judio. Sanen atipon la ra, inkuan to ed sikara: “Agagi, anggano anggapon balot so ginawak sumpad totoo odino saray kustombre na inmuunan atateng tayo, inyawat ak ed saray Romano bilang priso a nanlapud Jerusalem. 18  Tan kayari na impangusisa ra, labay da ak ya ibulos ta anggapoy sengegan na pamatey ed siak. 19  Balet sanen nantultuloy nin sinmumpa iray Judio ed saya, apasootan ak ya onapela ed Cesar, balet aliwan lapud akusaen koy nasyon ko. 20  Diad tua et saya so makasengeg ya akikasi ak pian napinengnengan tan nakatongtong ta kayo, ta akagulonggulong ak lapud samay sakey ya iilaloan na Israel.” 21  Inkuan da ed sikato: “Agkamin balot akaawat na sulat manlapud Judea nipaakar ed sika, tan anggapo met so imbalita odino mauges ya imbaga na saray sinmabin agagi nipaakar ed sika. 22  Balet iisipen mi a manepeg labat a narengel mi ed sika no anto iray nononoten mo, ta amta mi a sayan sekta et peteg a pansasalitaan na mauges diad amin a pasen.” 23  Natan et angiyuksoy ira na sakey agew a sikatoy nakaiba ra, tan amayamay iran linma ed sikato diad panaayaman to. Tan manlapud kabuasan anggad labi et sikatoy nampaliwawa ed sikara, a sigpot a nantasi nipaakar ed panarian na Dios tan inusar to ed sikara so pananangguyor nipaakar ed si Jesus manlapud ganggan nen Moises tan ed saray Propeta. 24  Tan walaray anisia ed saray imbaga to; balet say arum et agmanisia. 25  Lapud ag-ira makapanpapaknaan, tinmaynan la ra legan ya ibabaga iya nen Pablo: “Matukoy so sinalita na masanton espiritu ed inmuunan atateng yo diad panamegley nen propetan Isaias, 26  a kuan to, ‘Laen mo iyan totoo tan ibagam: “Diad idengel yo et makarengel kayo balet agyon balot natalosan; diad inengneng yo et onnengneng kayo balet agyon balot nanengneng. 27  Ta say kapusoan na sayan totoo et nagmaliw ya agmaawat, tan nadngel da diad kalayagan da balet ag-ira kinmiwas, tan inlikdem day kamataan da; ta pian ag-iran balot makanengneng diad kamataan da tan makarengel diad kalayagan da tan makatalos diad kapusoan da pian makapawil ira, tan paabigen ko ra.”’ 28  Kanian nipaamta komon ed sikayo a nipapasabi la ed saray nasyon so paraan na Dios a mangilaban ed totoo; seguradon ondengel ira ed saya.” 29*  —— 30  Kanian duay taon a sikatoy nanayam ed inabangan ton abung, tan maong so pangaawat to ed amin ya oonla ed sikato, 31  ya impulong to ed sikara so panarian na Dios tan makmakpel ton imbangat iray nipaakar ed Katawan a Jesu-Kristo, ya anggapoy makasbel.

Paimanod leksab

Gaw 28:8 * Literal, “disenterya.”
Gaw 28:11 * Saraya et sanagin lason a si Castor tan Pollux.
Gaw 28:15 * Saray pasen a pananganan tan panagpainawaan.
Gaw 28:29 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.