Gawa 20:1-38

20  Natan sanen tinmunda lay gulo, impatawag nen Pablo iray disipulo, tan sanen apaseseg to la ra tan akapampatanir la, sikatoy linman nambiahe ed Macedonia.  Kayari ton niliber iraman a pasen tan pinaseseg iray disipulo diman diad panamegley na dakel ya imbalikas to, sikatoy linma ed Gresya.  Tan sanen taloy bulan to la diman, ninonot toy ompawil a diad Macedonia so dalanen to, lapud walay ginetma na saray Judio sumpad sikato sanen ngalngali la onlugan ed barko a paonla ed Sirya.  Sikatoy inibaan nen Sopatro ya anak nen Pirro a taga Berea, si Aristarco tan Segundo a taga Tesalonica, tan si Gayo a taga Derbe, tan si Timoteo, tan si Tiquico tan Trofimo a nanlapud distrito na Asia.  Saraya so inmuna la tan inalagar da kami diad Troas,  balet nambarko kami manlapud Filipos kayari na saray agew na agpinalebag iran tinapay, tan kayari na limay agew et akasabi kami ed sikara diad Troas, tan pitoy agew mi diman.  Diad unonan agew na simba, sanen nantitipon kami pian mangan, nampaliwawa ed sikara si Pablo, ta sikatoy onla la diad ontumbok ya agew; tan dinukeyan toy paliwawa to anggad pegley-labi.  Kanian dakel so silew diad kuarto ed tagey a nantitiponan mi.  Akayurong diad bintana so sakey a malangwer a lakin manngaran na Eutico, tan akaugip legan a manpapaliwawa si Pablo, tan lapud ayepyep la et sikatoy naplag manlapud komatlon grado tan sikatoy inatey lan binakloy da. 10  Balet inmepas si Pablo, tan sikatoy dinago to a nilakap tan inkuan to: “Agkayo la maingal, ta walad sikato so kamarerwa* to.” 11  Natan et sikatoy sinmegep tan inggapo toy panangan tan angalay naakan, tan kayari na abayag ya impitongtong to, anggad palbangon, sikatoy tinmaynan la. 12  Kanian inawit dan mabilay so malangwer a laki tan aligliwa ran maong. 13  Natan et inmuna kami la ed barko tan amaarap kami ed Asos, a diman so nononoten min pangiluganan ed si Pablo, ta nononoten toy manakar la kayari ton imbaga a manbana kami la diman. 14  Kanian sanen nabotan to kami ed Asos, sikatoy inlugan mi tan amaarap kami ed Mitilene; 15  tan diad tinmumbok ya agew et nambarko kami manlapu diman, tan akasabi kami ed petek na Kios, balet diad tinmumbok ya agew et tinmunda kamin agano diad Samos, tan diad tinmumbok ya agew et sinmabi kami ed Mileto. 16  Ta nandesisyon si Pablo a labsanan so Efeso, pian agla manbayag diad distrito na Asia, lapud sikatoy manaapuran makasabi ed Jerusalem diad agew na piesta na Pentecostes no nayarian to. 17  Balet, manlapud Mileto et sikatoy angibaki diad Efeso pian patawag to iray mamasiken na kongregasyon. 18  Sanen sinmabi ra, inkuan to ed sikara: “Amta yo a manlapud unonan agew ya indakat ko ed distrito na Asia, akaiba yo ak ed amin a panaon, 19  a nampaaripen ak ed Katawan tekep na sigpot a kapaabebaan na nonot tan saray lua tan subsubok ya agawa ed siak lapud saray mauges a getma na saray Judio; 20  tan agko met insiblet so pangibaga ed sikayo na dinanman ed saray bengatlan makagunggona odino say pangibangat ed sikayo diad arap na karaklan tan diad kabkaabungan. 21  Balet sigpot a nantasi ak ed saray Judio tan ed saray Griego nipaakar ed panagbabawi ed arap na Dios tan pananisia ed Katawan tayon Jesus. 22  Et natan, nia! onla ak ed Jerusalem, ta pinakiwas ak na espiritu, anggano agko amta iray nagawa ed siak diman, 23  noag say amtak labat et naynay a mantatasi ed siak so masanton espiritu diad kada syudad, ya ibabaga na saya a manaalagar ed siak iray balor tan ir-irap. 24  Anggaman ontan, agko ipapasen a makanakana ed siak so kamarerwak, a singa mabmabli itan, nasumpal ko labat so babatiken ko tan say ministeryon inawat ko ed Katawan a Jesus, a sigpot kon ipulong* so maong a balita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan na Dios. 25  “Tan natan, amtak a sikayon amin ya angipulongan koy panarian et agyo ak la nanengneng. 26  Kanian tinawag ta kayo pian tasian yo ed sayan agew a malinis ak ed dala na amin a totoo, 27  ta agko insiblet ya ibaga ed sikayo so amin a gagala na Dios. 28  Imano yoy inkasikayon dili tan say interon pulok, a lapud saraya et tinuro kayo na masanton espiritu bilang saray manangasikaso, pian pastolan yo so kongregasyon na Dios, a sinaliw to ed panamegley na dala na mismon Anak to. 29  Amtak a sano anggapo ak la et onloob ed pegley yo iray masesebeg a lobo tan agda kasian so pulok, 30  tan diad limog yo et walaray lalakin ontalindeg tan mansalita na pikewet iran bengatla pian tangguyoren iray disipulo ya ontumbok ed sikara. 31  “Kanian mansiansia kayon aliing, tan nodnonot yo a diad loob na taloy taon, labi tan agew, agak tinmundan nambilin ed kada sakey tekep na saray lua. 32  Tan natan et imatalek ta kayo ed Dios tan ed salita na agnaparaan a kaabigan to, a saya so mamabiskeg ed sikayo tan mangiter ed sikayo na tawir a parad amin a pinasanto. 33  Agko inibegan so pilak odino balitok odino kawes na siopaman a too. 34  Amta yon mismo a sarayan totoo so angasikaso ed saray pankaukolan ko tan saramay kaibak. 35  Impanengneng ko ed sikayo ed amin a bengatla a diad pansasagpot yo sirin et nepeg yon tulongan iramay makapuy, tan nepeg yon tandaan iray salita na Katawan a Jesus, sanen inkuan ton: ‘Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.’” 36  Tan sanen nibaga to la iraya, tinmalimukor iran amin tan nampikasi ra. 37  Diad tua, amin da et manakis, tan nilalakap day Pablo tan inangoban da, 38  lapud naermenan iran maong ed samay imbaga ton agda la nanengneng. Kanian sikatoy impatnubang da la ed barko.

Paimanod leksab

Gaw 20:10 * Odino, “bilay.” Nengnengen so Apendise 7.
Gaw 20:24 * Literal, “tasian.”