Roma 8:1-39

  • Kabuhi kag kahilwayan paagi sa espiritu (1-11)

  • Ang espiritu nagapamatuod sang pag-adoptar (12-17)

  • Tinuga nagahulat sang kahilwayan sang mga anak sang Dios (18-25)

  • ‘Ang espiritu nagapangabay para sa aton’ (26, 27)

  • Gintangdo sang Dios (28-30)

  • Kadalag-an paagi sa gugma sang Dios (31-39)

8  Gani, ang mga nahiusa kay Cristo Jesus wala ginapakamalaut.  Kay ang kasuguan sang balaan nga espiritu nga nagahatag sa imo sing kabuhi bilang sumulunod ni Cristo Jesus naghilway na sa imo+ sa kasuguan sang sala kag sang kamatayon.  Ang wala mahimo sang Kasuguan+ bangod sang pagkadihimpit sang tawo,+ ginhimo sang Dios paagi sa pagpadala sang iya Anak+ nga kaanggid sa makasasala nga tawo+ agod dulaon ang sala. Gani ginapakamalaut niya ang pagkamakasasala sang unod,  agod matuman naton ang matarong nga ginapatuman sang Kasuguan+ paagi sa pagkabuhi, indi suno sa unod kundi suno sa espiritu.+  Kay ang mga tawo nga nagakabuhi suno sa unod nagahunahuna sang mga butang sang unod,+ apang ang mga tawo nga nagakabuhi suno sa espiritu, nagahunahuna sang mga butang sang espiritu.+  Kay ang paghunahuna suno sa unod nagakahulugan sing kamatayon,+ apang ang paghunahuna suno sa espiritu nagakahulugan sing kabuhi kag paghidait;+  bangod ang paghunahuna suno sa unod nagakahulugan sing pagpakig-away sa Dios,+ kay wala ini nagapasakop sa kasuguan sang Dios, kag indi gid ini magpasakop.  Gani ang mga nagakabuhi suno sa unod indi makapahamuot sa Dios.  Apang nagakabuhi kamo, indi suno sa unod kundi suno sa espiritu,+ kon ang espiritu sang Dios yara gid sa inyo. Apang indi iya sang Cristo ang bisan sin-o nga wala sing espiritu sang Cristo. 10  Apang kon kamo nahiusa sa Cristo,+ bisan pa patay ang inyo lawas bangod sa sala, ang espiritu nagahatag sing kabuhi bangod ginpakamatarong na kamo. 11  Gani kon yara sa inyo ang espiritu sang Dios nga gingamit niya sa pagbanhaw kay Cristo Jesus,+ gamiton man sang Dios ang iya espiritu agod hatagan sing kabuhi ang inyo mamalatyon nga lawas.+ 12  Gani, mga kauturan, indi kita obligado nga magkabuhi suno sa unod kag himuon ang mga kailigbon sini;+ 13  kay kon nagakabuhi kamo suno sa unod, pat-od nga mapatay kamo; apang kon untatan na ninyo ang malain nga mga buhat sang lawas+ paagi sa bulig sang espiritu, magakabuhi kamo.+ 14  Kay ang tanan nga ginatuytuyan sang espiritu sang Dios mga anak gid sang Dios.+ 15  Kay ang espiritu sang Dios wala nagahimo sa aton nga mangin mga ulipon kag mahadlok kita liwat, kundi paagi sa sini nga espiritu ginaadoptar kita subong mga anak, kag ini nga espiritu nagapahulag sa aton sa pagsinggit: “Abba,* Amay!”+ 16  Ang espiritu mismo nagahatag sing pamatuod sa aton espiritu+ nga kita mga anak sang Dios.+ 17  Gani, kon kita mga anak, mga manunubli man kita—mga manunubli gid sang Dios, apang kaupod nga mga manunubli+ sang Cristo—kon mag-antos kita kaupod niya+ agod himayaon man kita kaupod niya.+ 18  Kay ginakabig ko nga ang mga pag-antos naton karon balewala kon ipaanggid sa tion nga ipakita sang Dios ang mahimayaon nga padya nga mabaton naton.+ 19  Kay ang mga tinuga sang Dios malangkagon nga nagahulat sang tion nga ipahayag ang mga anak sang Dios.+ 20  Kay ang kabuhi sang mga tinuga nangin wala sing pulos,+ indi bangod sa ila kabubut-on, kundi bangod sa kabubut-on sang Dios, apang naghatag man sia sing paglaum 21  nga ang mga tinuga hilwayon+ man sa pagkaulipon sa lawas nga nagakadunot kag mabaton nila ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. 22  Kay nahibaluan naton nga ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan tubtob karon. 23  Indi lamang ina, kundi kita man nga nakabaton sing una nga bahin sang padya, nga amo ang balaan nga espiritu, nagaugayong man sa aton tagipusuon+ samtang hanuot nga ginahulat naton ang pag-adoptar sa aton sang Dios subong mga anak,+ nga mahilway kita sa aton undanon nga lawas paagi sa gawad. 24  Sang ginluwas kita sang Dios sa sala, nabaton naton ini nga paglaum; apang kon ang ginalauman sang isa ka tawo nakita na niya, ginalauman pa bala niya ini? 25  Apang kon ginalauman naton+ ang wala pa naton makita,+ padayon nga ginahulat naton ini nga may pagbatas.+ 26  Dugang pa, bangod sang aton kaluyahon,+ may mga tion nga dapat kita mangamuyo apang wala kita makahibalo kon ano ang aton ipangamuyo. Sa sini nga mga tion, bisan pa indi naton mapabutyag ang aton kaugalingon, ang espiritu sang Dios nagapangabay para sa aton. 27  Apang ang Dios nga nagausisa sang aton tagipusuon+ nakahibalo kon ano ang ginapangabay sang espiritu para sa mga balaan, bangod nagapangabay ini suno sa kabubut-on sang Dios. 28  Nahibaluan naton nga ginhimo sang Dios ang tanan niya nga binuhatan nga magbuligay para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa Dios, ang mga gintawag suno sa iya katuyuan;+ 29  bangod ang mga una nga ginkilala niya gintangdo na niya nga mangin kaangay sang iya Anak,+ agod nga ang iya Anak amo ang mangin panganay+ sa madamo nga mag-ulutod.+ 30  Dugang pa, ang mga gintangdo na niya+ amo man ang mga gintawag niya;+ kag ang mga gintawag niya amo man ang mga ginpakamatarong niya.+ Kag ang mga ginpakamatarong niya amo man ang mga ginhimaya niya.+ 31  Kon amo, ano ang aton isiling tuhoy sini? Kon ang Dios dampig sa aton, sin-o ang makadaug sa aton?+ 32  Kon wala niya ginpunggan bisan gani ang iya Anak nga mag-antos, kundi ginhatag niya sia para sa aton tanan,+ indi bala nga ihatag man sa aton sang Dios kag sang iya Anak ang tanan nga iban pa nga butang? 33  Sin-o ang magasumbong sa mga pinili sang Dios?+ Ang Dios amo ang nagpakamatarong sa ila.+ 34  Sin-o ang magapamatbat batok sa ila? Kay si Cristo Jesus amo ang isa nga napatay kag ginbanhaw, yara sia sa tuo sang Dios+ kag nagapangabay man para sa aton.+ 35  Ano ang makapugong sa Cristo sa paghigugma sa aton?+ Ang kapipit-an bala ukon kasisit-an ukon paghingabot ukon gutom ukon pagkahubo ukon katalagman ukon espada?+ 36  Subong sang nasulat na: “Tungod sa imo ginapatay kami adlaw-adlaw; daw mga karnero kami nga ilihawon.”+ 37  Apang, nadaug naton ini tanan nga butang+ paagi sa isa nga naghigugma sa aton. 38  Kay kumbinsido ako nga bisan ang kamatayon ukon ang kabuhi ukon ang mga anghel ukon ang mga panguluhan ukon ang mga butang karon ukon ang mga butang nga maabot ukon ang mga kagamhanan+ 39  ukon ang kataason ukon ang kadalumon ukon ang iban pa nga tinuga indi makapugong nga mabaton naton ang gugma sang Dios nga ginapakita man ni Cristo Jesus nga aton Ginuo.

Footnote

Hebreo ukon Aramaiko nga tinaga nga nagakahulugan “O Amay!”