Roma 1:1-32

  • Mga panamyaw (1-7)

  • Pablo handum magkadto sa Roma (8-15)

  • Ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo (16, 17)

  • Wala ibalibad ang indi diosnon (18-32)

    • Kinaiya makita sa tinuga (20)

1  Ako si Pablo nga ulipon ni Cristo Jesus. Ginpili niya ako nga mangin apostol kag gintangdo nga magbantala sing maayong balita sang Dios,+  nga ginsaad sang una sang Dios paagi sa iya mga manalagna sa balaan nga Kasulatan.  Amo ini ang maayong balita tuhoy sa iya Anak nga natawo* subong kaliwat* ni David,+  apang napamatud-an nga anak sang Dios+ paagi sa gahom sang balaan nga espiritu sang ginbanhaw sia.+ Ining anak amo si Jesucristo nga aton Ginuo.  Paagi sa iya nakabaton kami sing wala tupong nga kaayo kag pagkaapostol,+ agod ang mga tawo sa tanan nga pungsod magtuo+ kag magtuman sa iya bilang pagpadungog sa iya ngalan.  Gintawag man kamo sang Dios halin sa mga pungsod agod mangin sumulunod ni Jesucristo.  Nagasulat ako para sa tanan nga hinigugma sang Dios sa Roma nga ginpili agod mangin mga balaan: Kabay pa nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Jesucristo tuhoy sa inyo tanan, bangod ang inyo pagtuo ginahambalan sa bug-os nga kalibutan.  Nagahimo ako sing sagrado nga pag-alagad sa Dios sing bug-os tagipusuon may kaangtanan sa maayong balita tuhoy sa iya Anak, kag ang Dios amo ang akon saksi nga wala untat nga ginasambit ko kamo pirme sa akon mga pangamuyo,+ 10  kag nagapakiluoy ako nga kon mahimo makakadto na ako sa inyo paagi sa kabubut-on sang Dios. 11  Kay handum ko gid nga makita kamo, agod mapaambit ko sa inyo ang espirituwal nga dulot nga makapalig-on sa inyo; 12  ukon agod makapalig-unay kita+ paagi sa inyo pagtuo kag sa akon man. 13  Apang luyag ko nga mahibaluan ninyo mga kauturan, nga madamo na nga beses nga luyag ko magkadto sa inyo agod makita ko ang maayo nga resulta sang akon pagbantala dira, pareho sang ginhimo ko sa iban nga mga pungsod, apang nasablagan ako tubtob karon. 14  May obligasyon* ako sa mga Griego kag sa mga dumuluong,* sa mga may tinun-an kag sa wala sing tinun-an; 15  gani nalangkag gid ako nga ibantala man ang maayong balita sa inyo dira sa Roma.+ 16  Kay wala ko ginakahuya ang maayong balita;+ ang matuod, amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tagsatagsa nga may pagtuo,+ una sa mga Judiyo+ kag subong man sa mga Griego.*+ 17  Kay makita sang mga may pagtuo nga paagi sa maayong balita, ginapahayag sang Dios ang iya pagkamatarong kag nagapabakod ini sang ila pagtuo,+ subong sang nasulat na: “Apang ang matarong nga tawo magakabuhi tungod sa pagtuo.”+ 18  Kay ginapahayag sang Dios halin sa langit ang iya kaakig+ batok sa mga tawo nga indi diosnon kag indi matarong nga nagaupang agod indi mahibaluan ang kamatuoran,+ 19  bangod ginhatagan sila sang Dios sing bastante nga pamatuod agod makilala nila sia.+ 20  Kay ang iya indi makita nga mga kinaiya, ang iya wala katapusan nga gahom+ kag pagka-Dios,+ maathag nga makita halin pa sang pagtuga sa kalibutan, bangod makita ini sa mga butang nga gintuga,+ gani wala sila sing ibalibad nga wala sila makakilala sa Dios. 21  Kay bisan nahibaluan nila nga sia ang Dios, wala nila sia ginhimaya ukon ginpasalamatan, kundi ang ila mga pangatarungan nangin wala sing pulos kag ang ila tagipusuon indi makahangop.+ 22  Bisan pa nagapangangkon nga maalam sila, ang matuod buangbuang sila 23  kag sa baylo nga himayaon nila ang Dios nga wala sing kamatayon, ginhimaya nila ang imahen sang mamalatyon nga tawo kag sang mga pispis kag sang mga sapat nga apat sing tiil kag sang mga reptilya.*+ 24  Gani, ginpabay-an sila sang Dios bangod luyag nila himuon ang ila handum. Ginahimo nila ang mga butang nga indi matinlo kag nagapakahuya sang ila lawas. 25  Nagpati sila sa kabutigan sa baylo sang kamatuoran tuhoy sa Dios. Nagsimba sila kag naghimo sing sagrado nga pag-alagad sa mga tinuga sa baylo sang Manunuga, nga amo lamang ang dapat dayawon sing dayon. Kabay pa.* 26  Amo kon ngaa ginpabay-an sila sang Dios nga himuon ang makahuluya nga kailigbon sa sekso,+ kay ginbaylo sang ila mga babayi ang kinaugali nga paggamit sang ila kaugalingon sa isa nga supak sa kinaugali.+ 27  Amo man ang mga lalaki, wala sila nagahulid sa mga babayi suno sa kinaugali, kundi nagdabdab ang ila kailigbon sa isa kag isa, lalaki sa lalaki.+ Ginahimo nila ang malaw-ay nga buhat kag ginasilutan* gid sila tungod sa ila kasaypanan.+ 28  Bangod indi nila luyag nga makilala sing sibu ang Dios,* ginpabay-an sila sang Dios nga maghunahuna sing malain, gani ginahimo nila ang mga butang nga indi nagakaigo.+ 29  Napuno sila sang tanan nga sahi sang pagkadimatarong,+ kalautan, kakagod,*+ kalainan, kahisa,+ pagpatay,+ ginamo, pagpangdaya,+ pagpanghalit,+ kag pagkutsokutso. 30  Nagapanglibak sila,+ mga nagadumot sa Dios, mga arogante, mga matinaastaason, mga hambog, mga nagapadihot sing makahalalit nga mga butang, mga indi matinumanon sa mga ginikanan,+ 31  mga indi makahangop,+ mga wala nagatuman sa mga kasugtanan, mga wala sing gugma sa ila pamilya, kag mga wala sing kaluoy. 32  Bisan pa nahibaluan gid nila ang matarong nga kasuguan sang Dios, nga ang mga nagahimo sini nga mga butang takus sa kamatayon,+ wala lamang nila ginapadayon ang paghimo sini kundi ginakahamut-an man nila ang mga nagahimo sini.

Footnote

Ukon “natawo sa duta.”
Sa literal, “binhi.”
Sa literal, “utang.”
Ukon “indi mga Griego.” Sa literal, “mga barbaro.”
Nagapatuhoy ini sa mga indi Judiyo nga nagahambal sing Griego.
Ukon “nagakamang nga mga sapat.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “balusan.”
Ukon “indi kalahamut-an sa ila nga kilalahon ang Dios sa sibu nga ihibalo.”
Ukon “pagkamahamkunon.”