Roma 2:1-29

  • Paghukom sa Judiyo kag Griego (1-16)

    • Pagpanghikot sang konsiensia (14, 15)

  • Mga Judiyo kag Kasuguan (17-24)

  • Gintuli sa tagipusuon (25-29)

2  Gani kon nagahukom ka sa iban, indi mo mapakamatarong ang imo kaugalingon, bisan sin-o ka man;+ kay kon ginahukman mo ang iban, ginapakamalaut mo ang imo kaugalingon, bangod ikaw nga nagahukom nagahimo man sang ila ginahimo.+  Nahibaluan naton nga ginahukman sang Dios ang nagahimo sini nga mga butang, kag ang iya paghukom suno sa kamatuoran.  Ikaw nga nagahukom sa mga nagahimo sini nga mga butang, apang nagahimo man sini, nagahunahuna ka bala nga makalikaw ka sa paghukom sang Dios?  Ukon ginatamay mo bala ang iya daku nga kaayo+ kag pagpaumod+ kag pagkamapinasensiahon,+ bangod wala ka makahibalo nga ang kaayo sang Dios nagatinguha sa pagtuytoy sa imo sa paghinulsol?+  Apang bangod sa imo pagkabatinggilan kag indi mahinulsulon nga tagipusuon, ginadala mo ang kaakig sang Dios batok sa imo kaugalingon. Ipakita sang Dios ini nga kaakig sa adlaw sang iya matarong nga paghukom.+  Kag balusan niya ang tagsatagsa suno sa iya mga buhat:+  Kabuhi nga wala sing katapusan sa mga nagapangita sing himaya kag dungog kag sing lawas nga indi madunot+ bangod sa pagbatas sa paghimo sing maayo;  apang, magaabot ang kasingkal kag kaakig sang Dios sa mga palaaway kag wala nagasunod sa kamatuoran kundi nagahimo sang indi matarong.+  May kabudlayan kag kasisit-an sa tagsa ka tawo* nga nagahimo sing malain, una sa Judiyo kag subong man sa Griego; 10  apang himaya kag dungog kag paghidait para sa tagsatagsa nga nagahimo sing maayo, una para sa Judiyo+ kag para man sa Griego.+ 11  Kay wala sing ginapasulabi ang Dios.+ 12  Kay ang tanan nga nakasala nga wala sing kasuguan mapatay nga wala sing kasuguan;+ apang ang tanan nga nakasala sa idalom sang kasuguan pagahukman paagi sa kasuguan.+ 13  Kay ang mga nagapamati sa kasuguan indi amo ang mga matarong sa atubangan sang Dios, kundi ang mga nagatuman sang kasuguan ipahayag nga matarong.+ 14  Kay kon ang mga indi Judiyo* nagatuman sang kasuguan sang Dios bisan pa wala sila makahibalo sang kasuguan,+ nagapakita ini nga ang kasuguan yara sa ila hunahuna. 15  Ginapakita nila nga ang kasuguan nasulat sa ila tagipusuon. Ginapahibalo sila sang ila konsiensia kon ang ila ginahimo husto ukon indi, kag ang ila panghunahuna nagasumbong ukon nagapakamatarong sa ila. 16  Mahanabo ini sa adlaw nga hukman sang Dios paagi kay Cristo Jesus ang mga butang nga ginahimo sang katawhan sing tago,+ suno sa maayong balita nga akon ginabantala. 17  Ikaw nga ginatawag nga isa ka Judiyo+ kag nagasandig sa kasuguan kag ginapabugal ang Dios, 18  kag nahibaluan mo ang iya kabubut-on kag ang mga butang nga labing maayo bangod gintudluan ka* gikan sa Kasuguan,+ 19  kag kumbinsido ka nga ikaw manugtuytoy sang mga bulag, isa ka kapawa sang mga yara sa kadudulman, 20  manugtadlong sang mga indi makatarunganon, manunudlo sang mga bata, kag nahangpan mo ang importante nga mga ihibalo kag ang kamatuoran nga yara sa Kasuguan— 21  ikaw nga nagatudlo sa iban, wala ka bala nagatudlo sa imo kaugalingon?+ Ikaw nga nagabantala nga “Indi magpangawat,”+ nagapangawat ka bala? 22  Ikaw nga nagasiling, “Indi magpanghilahi,”+ nagapanghilahi ka bala? Ikaw nga nagakangil-ad sa mga diosdios, nagapangawat ka bala sa mga templo? 23  Ikaw nga nagapabugal sang kasuguan, ginapakahuy-an mo bala ang Dios paagi sa imo paglapas sa Kasuguan? 24  Kay “ang ngalan sang Dios ginapasipalahan sa tunga sang mga pungsod tungod sa inyo,” subong sang nasulat na.+ 25  Ang matuod, ang pagtuli+ may kapuslanan lamang kon ginatuman mo ang kasuguan;+ apang kon ginalapas mo ang kasuguan, ang pagtuli sa imo wala sing kapuslanan. 26  Gani, kon ginatuman sang wala matuli nga tawo+ ang matarong nga mga ginapatuman sang Kasuguan, indi bala nga kabigon sia sang Dios subong gintuli?+ 27  Ang pagtuman sang wala matuli nga tawo sa Kasuguan nagapakita nga nakasala ka. Ini bangod bisan pa natuli ka kag nakahibalo sang kasuguan, ginalapas mo ang kasuguan. 28  Kay sia matuod nga Judiyo indi sa dagway,+ kag ang iya pagkanatuli indi sa unod.+ 29  Kundi isa sia ka matuod nga Judiyo sa tagipusuon.+ Gintuli sia sa tagipusuon+ paagi sa espiritu kag indi paagi sa nasulat nga kasuguan.+ Ang pagdayaw sa iya indi halin sa mga tawo kundi halin sa Dios.+

Footnote

Ukon “kalag sang tagsa ka tawo.”
Sa literal, “mga tawo sang mga pungsod.”
Ukon “gintudluan ka paagi sa hambal.”