Roma 16:1-27

  • Ginpakilala ni Pablo si Febe (1, 2)

  • Panamyaw sa mga taga-Roma (3-16)

  • Paandam sa pagbinahinbahin (17-20)

  • Panamyaw sang mga kaupod ni Pablo (21-24)

  • Sagrado nga likom ginpahayag (25-27)

16  Ginapakilala* ko sa inyo si Febe, nga aton utod nga babayi, nga nagaalagad sa kongregasyon sa Cencrea,+  agod batunon ninyo sia bilang sumulunod sang Ginuo pareho sang pagbaton ninyo sa mga balaan* kag agod mabuligan ninyo sia sa iya mga kinahanglanon,+ kay madamo na ang iya nabuligan, pati na ako.  Ikamusta ninyo ako kay Prisca kag kay Aquila,+ nga kaupod ko nga nagapangabudlay sa hilikuton ni Cristo Jesus,  nga nagbutang sang ila kabuhi* sa katalagman tungod sa akon,*+ kag indi lang ako ang nagapasalamat sa ila kundi ang tanan man nga kongregasyon sang mga pungsod.  Kamustaha man ninyo ang kongregasyon nga nagatipon sa ila balay.+ Kamustaha ninyo ang akon hinigugma nga si Epeneto, nga isa sa una nga mga sumulunod sang Cristo sa Asia.*  Kamustaha ninyo si Maria, nga nagpangabudlay gid para sa inyo.  Kamustaha ninyo si Andronico kag si Junias, nga akon mga paryente+ kag kaupod ko nga mga bilanggo, nga kilala gid sang mga apostoles kag mas madugay na nga mga sumulunod sang Cristo sangsa akon.  Ikamusta ninyo ako kay Ampliato, nga akon hinigugma nga utod sa Ginuo.  Kamustaha ninyo si Urbano, nga aton kaupod nga nagapangabudlay sa hilikuton sang Cristo, kag ang akon hinigugma nga si Staquis. 10  Kamustaha ninyo si Apeles, nga matutom nga alagad sang Cristo. Kamustaha ninyo ang panimalay ni Aristobulo. 11  Kamustaha ninyo si Herodion, nga akon paryente. Kamustaha ninyo ang panimalay ni Narciso nga mga sumulunod sang Ginuo. 12  Kamustaha ninyo si Trifena kag si Trifosa, mga babayi nga nagapangabudlay gid sa hilikuton sang Ginuo. Kamustaha ninyo ang aton hinigugma nga si Persis, kay nagpangabudlay gid sia sa hilikuton sang Ginuo. 13  Kamustaha ninyo si Rufo, nga maayo gid nga alagad sang Ginuo, kag ang iya iloy nga ginakabig ko man nga iloy. 14  Kamustaha ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, kag ang mga kauturan nga kaupod nila. 15  Kamustaha ninyo si Filologo kag si Julia, si Nereo kag ang iya utod nga babayi, kag si Olimpas, kag ang tanan nga balaan nga kaupod nila. 16  Kamustaha ninyo ang isa kag isa paagi sa utudnon nga halok. Ginakamusta kamo sang tanan nga kongregasyon sang Cristo. 17  Ginapalig-on ko kamo, mga kauturan, nga mag-andam kamo sa mga nagahimo sang pagbinahinbahin kag sa ginabangdan sang pagkasandad nga indi suno sa panudlo nga natun-an ninyo, kag likawi ninyo sila.+ 18  Kay ang subong sina nga mga tawo mga ulipon, indi sang Cristo nga aton Ginuo, kundi sang ila mga kailigbon,* kag ginadayaan nila ang tagipusuon sang mga inosente paagi sa ila maayo nga paghambal kag pagdayawdayaw. 19  Natalupangdan sang tanan ang inyo pagkamatinumanon, gani nagakalipay ako tungod sa inyo. Luyag ko nga mangin maalam kamo agod mahibaluan ninyo kon ano ang maayo, apang mangin inosente kamo sa kon ano ang malain.+ 20  Ang Dios nga nagahatag sing paghidait magadugmok kay Satanas+ sa idalom sang inyo mga tiil sa indi madugay. Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo sang aton Ginuong Jesus. 21  Nagapangamusta sa inyo si Timoteo, nga kaupod ko nga manugpangabudlay, pati na si Lucio, si Jason, kag si Sosipater, nga akon mga paryente.+ 22  Ako, si Tercio, nga nagsulat sining sulat ni Pablo, nagapangamusta sa inyo nga mga sumulunod sang Ginuo. 23  Nagapangamusta sa inyo si Gayo,+ nga ginadayunan ko kag ginatipunan sang kongregasyon ang iya balay. Nagapangamusta man sa inyo si Erasto nga tresurero* sang siudad, kag si Cuarto, nga iya utod. 24 * —— 25  Suno sa maayong balita nga akon ginabantala kag suno sa pagbantala tuhoy kay Jesucristo, mapalig-on kamo sang Dios. Ining maayong balita may kaangtanan sa pagpahayag sing sagrado nga likom+ nga gintago sa sulod sang malawig nga tion. 26  Apang karon, ginpahayag na ini nga likom. Ginpahibalo ini sa tanan nga pungsod paagi sa mga tagna sa Kasulatan suno sa sugo sang Dios nga nagakabuhi sing dayon, agod magtuo sila kag mangin matinumanon sa Iya. 27  Paagi kay Jesucristo, ihatag sing dayon ang himaya sa Dios, nga amo lamang ang maalam.+ Kabay pa.*

Footnote

Ukon “Ginarekomendar.”
Ukon “pareho sang pagbaton sang mga balaan sa iban.”
Sa literal, “liog.”
Ukon “akon kalag.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “tiyan.”
Ukon “tulugyanan.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.