Roma 12:1-21

  • Ipresentar ang inyo lawas subong buhi nga halad (1, 2)

  • Lainlain nga regalo, isa ka lawas (3-8)

  • Laygay sa Cristianong pagkabuhi (9-21)

12  Gani mga kauturan, tungod sa kaluoy sang Dios, nagapangabay ako sa inyo, nga ipresentar ninyo ang inyo lawas+ nga isa ka halad nga buhi, balaan+ kag kalahamut-an sa Dios. Sa sini nga paagi magahimo kamo sing sagrado nga pag-alagad nga ginagamit ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan.+  Untati na ninyo ang pagpadihon sa mga dalanon sang katawhan sini nga sistema sang mga butang,* kundi bag-uha na ninyo ang inyo panghunahuna,+ agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon+ kon ano ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.  Kay paagi sa wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa akon ginasilingan ko ang tagsatagsa sa inyo nga indi kamo magpakataas sa inyo kaugalingon,+ kundi ipakita ninyo nga may maligdong kamo nga panghunahuna suno sa pagtuo nga ginhatag* sang Dios sa tagsatagsa sa inyo.+  Kay subong nga ang lawas may madamo nga bahin,+ apang indi pareho ang ginahimo sini nga mga bahin,  kita man isa ka lawas nga nahiusa sa Cristo bisan pa madamo kita, kag mga bahin man kita nga nagaalangot sa isa kag isa.+  Gani tungod sa wala tupong nga kaayo sang Dios, nanuhaytuhay nga mga dulot ang ginhatag niya sa aton,+ kon dulot ini sa pagpanagna, magpanagna kita suno sa pagtuo nga ginhatag sa aton.  Kon dulot ini sa pagministeryo, padayon nga himuon naton ini; ukon ang may dulot sa pagpanudlo, padayon nga magpanudlo.+  Ang may dulot sa paglaygay, padayon nga maglaygay;+ ang nagahatag,* padayon nga maghatag sing maalwan;+ ang nagadumala,* padayon nga maghimo sini sing maukod;*+ ang nagapakita sing kaluoy, padayon nga maghimo sini sing malipayon.+  Dapat indi salimpapaw ang inyo gugma.+ Kangil-ari ninyo ang malaut;+ magpanguyapot kamo sing malig-on sa maayo. 10  Sa pagpakita sing utudnon nga gugma magpinalanggaanay kamo. Sa pagpadungog sa isa kag isa, manguna kamo.+ 11  Magmapisan* kamo, indi magtinamad.*+ Tungod sa balaan nga espiritu,+ magmakugi kamo. Magpaulipon kamo kay Jehova.*+ 12  Magkasadya kamo tungod sa inyo paglaum. Batasa ninyo ang kabudlayan.+ Magpadayon kamo sa pagpangamuyo.+ 13  Buligi ang mga balaan sa ila mga kinahanglanon.+ Mangin maabiabihon.+ 14  Padayon nga magpangabay sa Dios nga pakamaayuhon ang mga nagahingabot sa inyo.+ Pangabaya ang Dios nga pakamaayuhon ang katawhan, kag indi sila pagpakamalauton.+ 15  Magkasadya upod sa mga tawo nga nagakasadya; maghibi upod sa mga tawo nga nagahibi. 16  Tamda ang iban pareho sang pagtamod ninyo sa inyo kaugalingon. Indi paghunahunaa ang mataas nga mga butang,* kundi mangin mapainubuson kamo.+ Indi kamo magpakaalam sa inyo kaugalingon.+ 17  Indi magbalos sing malaut sa malaut kay bisan sin-o.+ Himua ang maayo sa pagtamod* sang tanan nga tawo. 18  Himua ang masarangan ninyo sa pagpakighidait sa tanan nga tawo.+ 19  Indi kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabay-i nga ang Dios ang magpakita sang iya kaakig;+ kay nasulat na: “‘Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos,’ siling ni Jehova.”*+ 20  Apang “kon ginagutom ang imo kaaway, pakan-a sia; kon ginauhaw sia, hatagi sia sing mainom; kay sa paghimo sini mapahumok mo ang katig-a sang iya tagipusuon, nga subong bala nagatumpi ka sing masingkal nga mga baga sa iya ulo.”*+ 21  Indi ka magpadaug sa malaut, kundi padayon nga dauga ang malaut paagi sa maayo.+

Footnote

Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ginbahin.”
Ukon “nagaamot.”
Ukon “nagapanguna.”
Ukon “hanuot.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “Indi kamo mangin uyaya sa inyo hilikuton.”
Ukon “Magmaukod; Magmakugi.”
Ukon “pagpalambua ang matinaastaason nga mga ideya.”
Ukon “panulok.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Agod pahumukon ang tawo kag tunawon ang iya katig-a.