Lucas 9:1-62

 • Instruksion sa 12 ka apostoles tuhoy sa ministeryo (1-6)

 • Naligban si Herodes kay Jesus (7-9)

 • Ginpakaon ni Jesus ang 5,000 (10-17)

 • Ginkilala ni Pedro ang Cristo (18-20)

 • Kamatayon ni Jesus gintagna (21, 22)

 • Matuod nga disipulo (23-27)

 • Pagbaylo sang dagway ni Jesus (28-36)

 • Bata nga may demonyo gin-ayo (37-43a)

 • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (43b-45)

 • Pagbaisay kon sin-o ang pinakamataas (46-48)

 • Indi batok sa aton, dampig (49, 50)

 • Baryo sang Samaritano nagsikway kay Jesus (51-56)

 • Kon paano magsunod kay Jesus (57-62)

9  Gintawag niya ang 12 ka apostoles kag ginhatagan sila sing gahom kag awtoridad sa pagtabog sa tanan nga demonyo+ kag sa pag-ayo sang mga balatian.+  Kag ginpadala niya sila sa pagbantala sing Ginharian sang Dios kag sa pagpang-ayo,  kag nagsiling sia sa ila: “Indi kamo magdala sang bisan ano sa inyo pagpanglakaton, bisan sungkod ukon balunan sang pagkaon, ukon tinapay ukon kuarta;* indi kamo magdala sang duha ka bayo.*+  Kon mag-abot kamo sa isa ka lugar, magdayon kamo sa balay sang nagabaton sa inyo tubtob nga maghalin kamo sa sina nga lugar.+  Kon wala sing magbaton sa inyo, itaktak ang yab-ok sa inyo mga tiil paghalin ninyo sa sina nga siudad subong paandam sa ila.”+  Gani nagkadto sila sa mga baryo, nga nagabantala sing maayong balita kag nagapang-ayo bisan diin.+  Nabatian ni Herodes* nga manugdumala sang distrito* ang tanan nga natabo, kag naligban gid sia bangod ang iban nagsiling nga si Juan ginbanhaw,+  apang ang iban nagsiling nga nagpakita si Elias, kag ang iban pa gid nagsiling nga nabanhaw ang isa sa mga manalagna sang una.+  Nagsiling si Herodes: “Ginpapugutan ko sing ulo si Juan.+ Kon amo, sin-o ini nga tawo nga madamo ako sing nabatian tuhoy sa iya?” Gani luyag gid niya nga makita sia.+ 10  Pagbalik sang mga apostoles, ginsugiran nila si Jesus sang tanan nila nga ginhimo.+ Dayon ginpaupod niya sila kag nagkadto sila nga silahanon lang sa siudad nga ginatawag Betsaida.+ 11  Apang pagkahibalo sini sang mga tawo, nagsunod sila sa iya. Gin-abiabi niya sila sing maayo kag naghambal sia sa ila tuhoy sa Ginharian sang Dios, kag gin-ayo niya ang mga nagakinahanglan ayuhon.+ 12  Nagahingapos na ang adlaw. Ang 12 ka apostoles nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Palakta ang mga tawo, agod makakadto sila sa mga baryo kag sa kaumhan sa palibot kag makapangita sing dalayunan kag makabakal sing pagkaon, bangod yari kita sa baw-ing nga lugar.”+ 13  Apang nagsiling sia sa ila: “Hatagi ninyo sila sing pagkaon.”+ Nagsiling sila: “May yara kita lima lang ka tinapay kag duha ka isda, luwas lang kon maglakat kami kag magbakal sing pagkaon para sa ila.” 14  Mga 5,000 ang lalaki sa ila. Apang nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Papungkua sila nga nagrupo sing mga tag-50.” 15  Kag ginhimo nila ini kag ginpapungko sila tanan. 16  Ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, dayon nagtangla sia sa langit kag nagpangamuyo. Dayon gintipiktipik niya ini kag ginhatag sa mga disipulo agod mapanagtag sa mga tawo. 17  Gani nagkaon sila tanan kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin nga mga tinipik,+ 12 ini ka alat. 18  Isa ka adlaw, samtang nagapangamuyo si Jesus nga isahanon, nagpalapit sa iya ang iya mga disipulo, kag ginpamangkot niya sila: “Sin-o ako suno sa mga tawo?”+ 19  Nagsabat sila: “Si Juan nga Manugbawtismo, apang ang iban nagasiling si Elias, kag ang iban pa gid nagasiling, isa sa mga manalagna sang una nga nabanhaw.”+ 20  Dayon nagsiling sia sa ila: “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?” Si Pedro nagsabat: “Ang Cristo sang Dios.”+ 21  Kag ginsilingan niya sila nga indi gid ini pag-isugid bisan kay sin-o,+ 22  apang nagsiling sia: “Ang Anak sang tawo dapat mag-antos sing tuman kag sikwayon sang mga gulang kag sang puno nga mga saserdote, kag sang mga escriba. Pagapatyon+ sia kag sa ikatlo nga adlaw pagabanhawon.”+ 23  Kag nagsiling sia sa tanan: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon+ kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* adlaw-adlaw, kag padayon nga magsunod sa akon.+ 24  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kabuhi* madula niya ini, apang ang bisan sin-o nga madula ang iya kabuhi* tungod sa akon magaluwas sini.+ 25  Ano gid bala ang mapulos sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kabuhi ukon mahalitan sia?+ 26  Kay ang bisan sin-o nga nagakahuya sa akon kag sa akon mga pulong, ikahuya sia sang Anak sang tawo kon mag-abot sia sa iya himaya kag sa himaya sang iya Amay kag sang balaan nga mga anghel.+ 27  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang iban nga nagatindog diri makakita sang Ginharian sang Dios+ sa wala pa sila mapatay.” 28  Mga walo ka adlaw pagkatapos niya ini nahambal, gin-upod niya sanday Pedro, Juan, kag Santiago kag nagtaklad sa bukid agod magpangamuyo.+ 29  Kag samtang nagapangamuyo sia, nagbaylo ang dagway sang iya nawong kag ang iya bayo nagsanag sa kaputi. 30  Kag may nakita sila nga duha ka tawo nga nagapakighambal sa iya; sila amo sanday Moises kag Elias. 31  Nagpakita sila sa mahimayaon nga dagway kag naghambalanay tuhoy sa pagtaliwan ni Jesus nga mahanabo sa Jerusalem.+ 32  Si Pedro kag ang mga kaupod niya natulugan, apang pagbugtaw nila, nakita nila si Jesus sa iya himaya+ kag ang duha ka lalaki nga nagatindog kaupod niya. 33  Kag sang manughalin na ang duha ka lalaki, si Pedro nagsiling kay Jesus: “Instruktor, maayo nga yari kami diri. Gani mahimo kami sang tatlo ka tolda, isa para sa imo, isa para kay Moises, kag isa para kay Elias.” Apang wala sia makahibalo sang iya ginahambal. 34  Samtang ginahambal niya ini, may nag-abot nga panganod kag naglikop sa ila, kag hinadlukan gid sila. 35  Dayon may tingog+ nga nabatian halin sa panganod, nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang isa nga pinili.+ Magpamati kamo sa iya.”+ 36  Kag sang nabatian nila ang tingog, nakita nila nga nagaisahanon na lang si Jesus. Apang naghipos lang sila kag wala manugid kay bisan sin-o sadto nga tion sang ila nakita.+ 37  Sang madason nga adlaw, sang nagdulhog sila sa bukid, ginsugata sia sang madamo nga tawo.+ 38  Kag may isa ka tawo nga nagsinggit gikan sa kadam-an, nga nagasiling: “Manunudlo, nagapakiluoy ako sa imo nga tan-awon mo ang akon anak nga lalaki, kay sia gid lang ang akon anak.+ 39  Ginasudlan sia sang isa ka demonyo, kag hinali sia nga nagasinggitan, kag ginapakombulsion sia sini kag ginapabura ang iya baba, kag indi ini luyag maggua sa iya bisan pa sa tapos nga nahalitan sia. 40  Nakiluoy ako sa imo mga disipulo nga tabugon ini, apang indi sila makasarang.” 41  Nagsabat si Jesus: “Wala sing pagtuo kag balingag nga kaliwatan,+ tubtob san-o ako magaupod sa inyo kag magabatas sa inyo? Dalha diri ang imo anak.”+ 42  Apang sang nagapalapit pa lang sia, ginlampos sang demonyo ang bata sa duta kag ginpakombulsion. Apang, ginsaway ni Jesus ang demonyo kag gin-ayo ang bata nga lalaki kag ginhatag sia sa iya amay. 43  Kag tanan sila nahayanghag sa daku nga gahom sang Dios. Samtang nagakatingala sila sa tanan niya nga ginhimo, nagsiling sia sa iya mga disipulo: 44  “Magpamati kamo sing maayo kag dumduma ninyo ining akon isiling, kay ang Anak sang tawo itugyan* sa kamot sang mga tawo.”+ 45  Apang wala nila mahangpan ang iya ginasiling. Sa katunayan, nalipdan ini sa ila agod indi nila mahangpan, kag nahadlok man sila nga magpamangkot sa iya tuhoy sini. 46  Nagbinaisay sila kon sin-o ang pinakamataas sa ila.+ 47  Nahibaluan ni Jesus ang ila ginahunahuna, gani ginpatindog niya ang isa ka bata sa tupad niya, 48  kag nagsiling sa ila: “Ang bisan sin-o nga nagabaton sini nga bata tungod sa akon ngalan nagabaton man sa akon; kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon nagabaton man sa Isa nga nagpadala sa akon.+ Kay ang nagagawi nga kubos sa tunga ninyo amo ang mataas.”+ 49  Si Juan nagsiling: “Instruktor, nakita namon ang isa ka tawo nga nagatabog sang mga demonyo paagi sa imo ngalan kag ginpunggan namon sia, bangod wala sia nagasunod sa imo upod sa amon.”+ 50  Apang si Jesus nagsiling sa iya: “Indi ninyo sia pagpunggi, kay ang indi batok sa inyo dampig sa inyo.” 51  Sang nagahilapit na ang tion sang iya pagkayab,+ determinado sia nga magkadto sa Jerusalem. 52  Gani nagpadala sia sang mga mensahero agod mag-una sa iya. Kag nagkadto sila sa isa ka baryo sang mga Samaritano agod maghanda para sa iya. 53  Apang wala nila sia ginbaton,+ bangod determinado sia nga magkadto sa Jerusalem. 54  Sang nakita ini sang iya mga disipulo nga sanday Santiago kag Juan,+ nagsiling sila: “Ginuo, luyag mo bala nga magtawag kami sing kalayo gikan sa langit agod laglagon sila?”+ 55  Apang nagbalikid sia kag ginsabdong sila. 56  Gani nagkadto sila sa iban nga baryo. 57  Samtang nagalakat sila sa dalan, may nagsiling sa iya: “Masunod ako sa imo bisan diin ka makadto.” 58  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Ang mga ido nga talunon may lungib kag ang mga pispis sa langit may pugad, apang ang Anak sang tawo wala man lang sing matulugan.”+ 59  Kag nagsiling sia sa isa pa: “Mangin sumulunod ko.” Ang lalaki nagsiling: “Ginuo, tuguti ako nga maglakat anay kag ilubong ang akon amay.”+ 60  Apang nagsiling sia sa iya: “Pabay-i ang mga patay+ sa paglubong sang ila mga patay, apang lakat ka kag ipahayag bisan diin ang Ginharian sang Dios.”+ 61  Kag may isa pa nga nagsiling: “Magasunod ako sa imo, Ginuo, apang tuguti ako anay nga magpaalam sa akon panimalay.” 62  Nagsiling si Jesus sa iya: “Wala sing tawo nga nagaarado kag nagabalikid+ ang takus sa Ginharian sang Dios.”+

Footnote

Sa literal, “pilak.”
Ukon “sang ekstra nga bayo.”
Si Herodes Antipas. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “nga tetrarca.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “luiban.”