Lucas 3:1-38

  • Pagsugod sang hilikuton ni Juan (1, 2)

  • Juan nagabantala sang bawtismo (3-20)

  • Pagbawtismo kay Jesus (21, 22)

  • Kaliwatan ni Jesucristo (23-38)

3  Sang ika-15 nga tuig sang paggahom ni Tiberio Cesar, sang si Poncio Pilato ang gobernador sang Judea, si Herodes*+ ang manugdumala sang distrito* sang Galilea, si Felipe nga iya utod ang manugdumala sang distrito sang Iturea kag Traconite, kag si Lisanias ang manugdumala sang distrito sang Abilinia,  sang panahon sang mataas nga saserdote nga si Anas kag ni Caifas,+ nabaton ni Juan+ nga anak ni Zacarias ang mensahe sang Dios samtang didto sia sa kamingawan.+  Gani nagkadto sia sa tanan nga duog sa palibot sang Jordan, nga nagabantala sang bawtismo subong simbulo sang paghinulsol para sa kapatawaran sang mga sala,+  subong sang ginsulat sa libro ni Isaias nga manalagna: “May nagasinggit sa kamingawan: ‘Ihanda ang dalan ni Jehova!* Tadlunga ang iya mga dalan.+  Ang tanan nga nalupyakan tampukan, kag ang tanan nga bukid kag bakulod patagon; ang likuon nga mga dalan mangin tadlong, kag ang kudolkudol nga mga dalan mangin matapan;  kag makita sang tanan nga tawo ang pagluwas sang Dios.’”*+  Gani, nagsiling sia sa mga tawo nga nagkadto agod magpabawtismo sa iya: “Kamo nga mga kaliwat sang mga man-ug, sin-o ang nagpaandam sa inyo sa pagpalagyo sa adlaw sang kasingkal sang Dios?+  Kon amo, ipakita ninyo sa inyo mga buhat nga nagahinulsol kamo. Indi kamo magsiling sa inyo kaugalingon, ‘Amay namon si Abraham.’ Kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios may gahom sa paghimo bisan sa sini nga mga bato nga mga anak ni Abraham.  Sa pagkamatuod, ang wasay handa na sa pag-utod sa gamot sang mga kahoy. Gani ang tanan nga kahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga pudlon kag ihaboy sa kalayo.”+ 10  Kag ang mga tawo nagpamangkot sa iya: “Kon amo, ano ang himuon namon?” 11  Nagsabat sia: “Ang tawo nga may duha ka bayo* maghatag sa tawo nga wala sing bayo, kag ang tawo nga may pagkaon maghatag sa tawo nga wala sing pagkaon.”+ 12  Bisan ang mga manugsukot sing buhis nagkadto sa iya agod magpabawtismo,+ kag nagpamangkot sa iya: “Manunudlo, ano ang himuon namon?” 13  Nagsiling sia: “Indi kamo magsukot sing sobra sa balayran nga buhis.”+ 14  Ang mga soldado nagpamangkot man sa iya: “Ano ang himuon namon?” Kag nagsabat sia: “Indi paggamuha* ukon indi pag-isumbong sing sayop ang bisan sin-o,+ kundi mangin kontento kamo sa inyo probisyon.”* 15  Bangod ang mga tawo nagapaabot sa Cristo, ang tanan nagahunahuna tuhoy kay Juan, “Sia ayhan ang Cristo?”+ 16  Si Juan nagsiling sa mga tawo: “Ginabawtismuhan ko kamo sa tubig, apang may isa nga magakari nga mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghubad sa mga higot sang iya mga sandalyas.+ Sia magabawtismo sa inyo sa balaan nga espiritu kag sa kalayo.+ 17  Nagauyat sia sing pala nga ginagamit sa pagpahangin agod tinluan sing maayo ang iya linasan kag tipunon ang trigo sa iya bodega, apang sunugon niya ang upa sa kalayo nga indi mapalong.” 18  Naghatag man sia sang madamo pa nga laygay kag nagpadayon sa pagpahayag sing maayong balita sa mga tawo. 19  Apang ginsabdong ni Juan si Herodes nga manugdumala sang distrito, bangod ginpangasawa niya si Herodias nga asawa sang iya magulang, kag bangod sang tanan nga kalautan nga ginhimo ni Herodes. 20  Naghimo si Herodes sang isa pa ka kalautan: Ginbilanggo niya si Juan.+ 21  Sa tapos mabawtismuhan ang tanan nga tawo, ginbawtismuhan man si Jesus.+ Samtang nagapangamuyo sia, ang langit nabuksan+ 22  kag ang balaan nga espiritu nagkunsad sa iya kaangay sang salampati, kag may nabatian sila nga tingog halin sa langit: “Ikaw ang akon Anak, ang hinigugma; ginakahamut-an ko ikaw.”+ 23  Mga 30 ka tuig ang+ edad ni Jesus+ sang ginsugdan niya ang iya hilikuton, kag suno sa ginahunahuna sang mga tawo,anak sia ni Jose,+nga anak ni Heli, 24  nga anak ni Matat,nga anak ni Levi,nga anak ni Melqui,nga anak ni Jannai,nga anak ni Jose, 25  nga anak ni Matatias,nga anak ni Amos,nga anak ni Nahum,nga anak ni Esli,nga anak ni Nagai, 26  nga anak ni Maat,nga anak ni Matatias,nga anak ni Semein,nga anak ni Josec,nga anak ni Joda, 27  nga anak ni Joanan,nga anak ni Resa,nga anak ni Zorobabel,+nga anak ni Sealtiel,+nga anak ni Neri, 28  nga anak ni Melqui,nga anak ni Adi,nga anak ni Cosam,nga anak ni Elmadam,nga anak ni Er, 29  nga anak ni Jesus,nga anak ni Eliezer,nga anak ni Jorim,nga anak ni Matat,nga anak ni Levi, 30  nga anak ni Simeon,nga anak ni Judas,nga anak ni Jose,nga anak ni Jonam,nga anak ni Eliakim, 31  nga anak ni Melea,nga anak ni Mena,nga anak ni Matata,nga anak ni Natan,+nga anak ni David,+ 32  nga anak ni Jesse,+nga anak ni Obed,+nga anak ni Boaz,+nga anak ni Salmon,+nga anak ni Nason,+ 33  nga anak ni Aminadab,nga anak ni Arni,nga anak ni Hezron,nga anak ni Perez,+nga anak ni Juda,+ 34  nga anak ni Jacob,+nga anak ni Isaac,+nga anak ni Abraham,+nga anak ni Tera,+nga anak ni Nahor,+ 35  nga anak ni Serug,+nga anak ni Reu,+nga anak ni Peleg,+nga anak ni Eber,+nga anak ni Sela,+ 36  nga anak ni Cainan,nga anak ni Arpacsad,+nga anak ni Sem,+nga anak ni Noe,+nga anak ni Lamec,+ 37  nga anak ni Metusela,+nga anak ni Enoc,nga anak ni Jared,+nga anak ni Mahalaleel,+nga anak ni Cainan,+ 38  nga anak ni Enos,+nga anak ni Set,+nga anak ni Adan,+nga anak sang Dios.

Footnote

Sa literal, “ang tetrarca.”
Si Herodes Antipas. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ang paagi sang Dios sa pagluwas.”
Ukon “may ekstra nga bayo.”
Ukon “magpangilkil.”
Ukon “suhol.”