Lucas 7:1-50

  • Pagtuo sang opisyal sang mga soldado 1-10)

  • Anak sang balo sa Nain ginbanhaw ni Jesus (11-17)

  • Si Juan nga Manugbawtismo gindayaw (18-30)

  • Indi mahinulsulon nga kaliwatan ginpakamalaut (31-35)

  • Ginpatawad ang makasasala nga babayi (36-50)

    • Ilustrasyon sang nakautang (41-43)

7  Pagkatapos niya mahambal ang tanan nga dapat niya ihambal sa mga tawo, nagsulod sia sa Capernaum.  Sadto nga tion, ang pinalangga nga ulipon sang isa ka opisyal sang mga soldado nagamasakit kag nagatagumatayon.+  Pagkabati niya tuhoy kay Jesus, ginsugo niya ang pila ka gulang sang mga Judiyo nga pangabayon si Jesus nga magkari kag ayuhon ang iya ulipon.  Nagkadto sila kay Jesus kag nagpakiluoy sa iya: “Takus sia nga buligan mo,  kay ginahigugma niya ang aton pungsod kag ginpatindugan niya kami sang sinagoga.”  Gani nag-upod si Jesus sa ila. Apang sang malapit na sia sa balay, ginsugo sang opisyal sang mga soldado ang iya mga abyan nga sugataon sia kag silingan: “Ginuo, indi na pagpabudlayi ang imo kaugalingon, kay indi ako takus nga kadtuan mo sa akon balay.+  Amo gani nga wala ako nagkadto sa imo. Apang magsugo ka lang, kag ang akon alagad magaayo.  Kay ako man yara sa idalom sang awtoridad sang iban, kag may sakop nga mga soldado, kag nagamando sa isa, ‘Lakat ka!’ kag nagalakat sia, kag sa isa pa, ‘Kari ka!’ kag nagakari sia, kag sa akon ulipon, ‘Himua ini!’ kag ginahimo niya ini.”  Pagkabati sini ni Jesus, natingala gid sia sa iya, kag nagbalikid sia sa mga tawo nga nagasunod sa iya kag nagsiling: “Ginasiling ko sa inyo, wala pa ako sing nakita sa Israel nga may subong sini kadaku nga pagtuo.”+ 10  Pagbalik sa balay sang mga ginsugo niya, nakita nila nga nag-ayo na ang ulipon.+ 11  Pagkatapos sini nagkadto sia sa siudad sang Nain, kag kaupod niya ang iya mga disipulo kag ang madamo gid nga mga tawo. 12  Sang malapit na sia sa gawang sang siudad, nasugata niya ang madamo nga tawo kag may patay sila nga ginayayungan pagua sa siudad. Ang patay bugtong nga anak nga lalaki+ sang isa ka balo nga babayi. 13  Sang nakita sang Ginuo ang balo, naluoy sia sa iya,+ kag nagsiling sia sa iya: “Indi ka na maghibi.”+ 14  Kag nagpalapit sia kag gintandog ang teheras nga ginahamyangan sang patay agod magdulog ang mga nagadala sini. Dayon nagsiling sia: “Pamatan-on, nagasiling ako sa imo, bangon ka!”+ 15  Kag ang patay nagbangon kag naghambal, kag gintugyan sia ni Jesus sa iya iloy.+ 16  Hinadlukan sila tanan, kag ginhimaya nila ang Dios, nga nagasiling: “Nagkari sa aton ang isa ka gamhanan nga manalagna,”+ kag “Gintalupangod sang Dios ang iya katawhan.”+ 17  Kag ini nga balita tuhoy sa iya naglapnag sa bug-os nga Judea kag sa tanan nga lugar sa palibot sini. 18  Ini tanan ginsugid sang mga disipulo ni Juan sa iya.+ 19  Gani ginpatawag ni Juan ang duha sa iya mga disipulo kag ginpadala sila sa Ginuo agod pamangkuton sia: “Ikaw bala ang Isa nga Magaabot,+ ukon may iban pa?” 20  Pag-abot nila sa iya, ang mga lalaki nagsiling: “Ginpadala kami ni Juan nga Manugbawtismo agod pamangkuton ka, ‘Ikaw bala ang Isa nga Magaabot, ukon may iban pa?’” 21  Sa sina gid nga tion gin-ayo niya ang mga masakiton,+ ang mga may malubha nga balatian, ang mga ginsudlan sang malaut nga mga espiritu, kag ang mga bulag agod makakita sila. 22  Nagsabat sia sa ila: “Magbalik kamo kay Juan kag sugiri ninyo sia sang inyo nakita kag nabatian: Ang mga bulag nakakita,+ ang mga piang nakalakat, ang mga aruon nag-ayo, ang mga bungol nakabati,+ ang mga patay nabanhaw, kag ang mga imol nakabati sing maayong balita.+ 23  Malipayon ang tawo nga wala masandad sa akon.”+ 24  Sang nakahalin na ang mga mensahero ni Juan, si Jesus nagsiling sa mga tawo tuhoy kay Juan: “Ano ang luyag ninyo makita sang nagkadto kamo sa kamingawan? Isa ka tabun-ak nga ginahapayhapay sang hangin?+ 25  Ano ang luyag ninyo makita sang nagkadto kamo didto? Isa ka tawo nga nagasuksok sing malum-ok nga mga bayo?*+ Ang mga nagasuksok sing matahom nga bayo kag masulhay sing pangabuhi yara sa mga balay sang mga hari. 26  Gani, ano ang luyag ninyo makita sang nagkadto kamo didto? Isa ka manalagna? Huo, nagasiling ako sa inyo, labaw pa sa isa ka manalagna.+ 27  Sia ang ginapatuhuyan sang nasulat: ‘Ipadala ko ang akon mensahero nga magauna sa imo,* kag ihanda niya ang imo dalan.’+ 28  Nagasiling ako sa inyo, wala pa gid sing natawo nga labaw pa kay Juan, apang ang tawo nga kubos sa Ginharian sang Dios labaw pa sa iya.”+ 29  (Pagkabati sini sang tanan nga tawo kag sang mga manugsukot sing buhis nga ginbawtismuhan ni Juan,+ ginpahayag nila nga matarong ang Dios. 30  Apang ang mga Fariseo kag ang mga sampaton sa Kasuguan nga wala ginbawtismuhan ni Juan nagsikway sang laygay* sang Dios sa ila.)+ 31  “Gani, kay sin-o ko ipaanggid ang mga tawo sini nga kaliwatan, kag sin-o ang kaangay nila?+ 32  Kaangay sila sa mga bata nga nagapungko sa tiendahan kag nagatawag sa iban kag nagasiling: ‘Nagtokar kami sing plawta para sa inyo, apang wala kamo magsaot; naghaya kami, apang wala kamo maghibi.’ 33  Subong man, si Juan nga Manugbawtismo wala nagakaon sing tinapay ukon nagainom sing alak,+ apang nagasiling kamo: ‘May demonyo sia.’ 34  Ang Anak sang tawo nagakaon kag nagainom, apang nagasiling kamo: ‘Sobra sia ka palakaon* kag palainom sing alak, abyan sang mga manugsukot sing buhis kag sang mga makasasala!’+ 35  Apang, ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa mga resulta sini.”+ 36  Isa ka Fariseo ang padayon nga nag-agda kay Jesus nga magkaon sa iya balay. Gani nagkadto sia kag nagkaon didto. 37  Nabalitaan sang isa ka babayi nga kilala sa siudad subong makasasala nga nagakaon* si Jesus sa balay sang Fariseo. Gani nagkadto sia didto kag nagdala sang isa ka suludlan nga alabastro nga may unod nga mahamot nga lana.+ 38  Nagpalapit ang babayi sa tiilan ni Jesus, kag naghibi sia kag ginbasa sang luha ang tiil ni Jesus, kag ginpahiran ini sang iya buhok. Ginhalukan man niya ang tiil ni Jesus kag ginbubuan ini sing mahamot nga lana. 39  Pagkakita sini sang Fariseo nga nag-agda sa iya, naghunahuna sia: “Kon ini nga tawo isa gid ka manalagna, mahibaluan niya nga ang nagatandog sa iya isa ka makasasala nga babayi.”+ 40  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Simon, may ihambal ako sa imo.” Nagsabat sia: “Manunudlo, ano ina?” 41  “Duha ka tawo ang may utang sa isa ka manugpautang; ang isa nakautang sang 500 ka denario,* kag ang isa pa 50. 42  Sang indi sila makabayad, ginpatawad niya sila sing bug-os. Gani, sin-o sa ila nga duha ang magahigugma sa iya sing labi?” 43  Nagsabat si Simon: “Sa banta ko ang isa nga mas daku ang utang.” Nagsiling sia sa iya: “Husto ang imo sabat.” 44  Dayon nagbalikid sia sa babayi kag nagsiling kay Simon: “Nakita mo bala ini nga babayi? Nagsulod ako sa imo balay kag wala mo ako paghatagi sing tubig nga ihinaw sa akon mga tiil. Apang ginhinawan sini nga babayi ang akon mga tiil sang iya luha kag ginpahiran ini sang iya buhok. 45  Wala mo ako ginhalukan, apang wala untat nga ginhalukan sini nga babayi ang akon mga tiil sugod sang pag-abot ko. 46  Wala mo ginbubuan sing lana ang akon ulo, apang ginbubuan sini nga babayi ang akon mga tiil sing mahamot nga lana. 47  Bangod sini, nagasiling ako sa imo, bisan pa ini nga babayi nakahimo sing madamo* nga sala, ginapatawad ini.+ Bangod sini, nagapakita sia sing daku nga gugma. Apang ang tawo nga ginapatawad sa diutay nga mga sala nagapakita sing diutay lang nga gugma.” 48  Dayon nagsiling sia sa babayi: “Ang imo mga sala ginapatawad.”+ 49  Ang mga nagakaon kaupod niya naghunahuna: “Sin-o ini nga tawo nga nagapatawad bisan sang mga sala?”+ 50  Apang nagsiling sia sa babayi: “Ang imo pagtuo nagluwas sa imo;+ lakat ka nga may paghidait.”

Footnote

Ukon “sing malahalon nga bayo?”
Sa literal, “sa atubangan sang imo nawong.”
Ukon “direksion.”
Ukon “dahakdahak.”
Ukon “nagasaliay sa lamesa.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “daku.”