Lucas 12:1-59

 • Lebadura sang mga Fariseo (1-3)

 • Magkahadlok sa Dios, indi sa tawo (4-7)

 • Ang nagakilala sa Cristo (8-12)

 • Ilustrasyon tuhoy sa buangbuang nga manggaranon (13-21)

 • Untati ang pagkabalaka (22-34)

  • Diutay nga panong (32)

 • Pagkamabinantayon (35-40)

 • Matutom kag indi matutom nga tulugyanan (41-48)

 • Indi paghidait, kundi pagbinahinbahin (49-53)

 • Kinahanglan hibaluon ang kahulugan sang tion (54-56)

 • Makighusay (57-59)

12  Sadto nga tion, sang nagadinugok man ang linibo ka tawo amo nga nagakatapakan nila ang tiil sang iban, naghambal sia una sa iya mga disipulo: “Mag-andam kamo sa lebadura sang mga Fariseo, nga amo ang pagkasalimpapaw.+  Apang wala sing bisan ano nga nalipdan sing maayo nga indi mahibaluan, kag wala sing likom nga indi mabuyagyag.+  Gani, ang ginasiling ninyo sa madulom mabatian sa masanag, kag ang ginahutik ninyo sa inyo hulot ibantala halin sa mga atop sang balay.  Dugang pa, nagasiling ako sa inyo, mga abyan ko,+ indi kamo mahadlok sa mga makapatay sang lawas kag sa tapos sini wala na sing mahimo.+  Apang ipakita ko sa inyo kon sin-o ang inyo kahadlukan: Kahadluki ang Isa nga may awtoridad indi lamang sa pagpatay, kundi sa paghaboy man sa Gehenna*+ pagkatapos sini. Huo, nagasiling ako sa inyo, kahadluki ninyo ining Isa.+  Indi bala ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga diutay sing balor?* Apang, wala sing isa sa ila ang malipatan* sang Dios.+  Bisan ang buhok sa inyo ulo naisip niya tanan.+ Indi kamo magkahadlok; mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.+  “Gani, nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo,+ kilalahon man sang Anak sang tawo sa atubangan sang mga anghel sang Dios.+  Apang ang nagapanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo ipanghiwala man sa atubangan sang mga anghel sang Dios.+ 10  Kag ang tanan nga nagahambal batok sa Anak sang tawo mapatawad, apang ang nagapasipala sa balaan nga espiritu indi mapatawad.+ 11  Kon dalhon nila kamo sa atubangan sang mga pagtinipon sang mga tawo,* mga opisyal sang panguluhan, kag mga awtoridad, indi kamo magkabalaka kon ano ang inyo ihambal ukon kon paano ninyo ini ihambal sa pagpangapin sa inyo kaugalingon,+ 12  kay ang balaan nga espiritu magatudlo sa inyo sa sina gid nga tion sang dapat ninyo ihambal.”+ 13  May isa ka tawo sa kadam-an nga nagsiling sa iya: “Manunudlo, silinga ang akon utod nga partihan niya ako sang iya palanublion.” 14  Nagsiling sia sa iya: “Lalaki, sin-o ang nagtangdo sa akon subong hukom ukon manughusay sa inyo nga duha?” 15  Dayon nagsiling sia sa mga tawo: “Magbantay kag mag-andam kamo sa tanan nga sahi sang kakagod,*+ kay bisan pa ang tawo madamo sing pagkabutang, indi ini makahatag sa iya sang kabuhi.”+ 16  Kag nagsugid sia sa ila sang isa ka ilustrasyon: “Ang duta sang isa ka manggaranon nga tawo madamo sing patubas. 17  Gani naghunahuna sia, ‘Ano ang himuon ko kay wala na ako sing mabutangan sang akon patubas?’ 18  Nagsiling sia, ‘Amo ini ang himuon ko:+ Gub-on ko ang akon mga bodega kag magpatindog sang dalagku pa, kag didto ko ibutang ang tanan ko nga patubas kag pagkabutang, 19  kag isiling ko sa akon kaugalingon:* “Madamo na nga pagkabutang ang natipon mo* para sa palaabuton nga tinuig; magpatawhay ka, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay.”’ 20  Apang ang Dios nagsiling sa iya, ‘Ikaw nga indi makatarunganon, karon nga gab-i kuhaon nila ang imo kabuhi.* Gani, sin-o ang magapanag-iya sang mga butang nga gintipon mo?’+ 21  Amo man sina ang nagakatabo sa tawo nga nagatipon sang bahandi para sa iya kaugalingon apang indi manggaranon sa Dios.”+ 22  Dayon nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Bangod sini nagasiling ako sa inyo, untati ninyo ang pagkabalaka sa inyo kabuhi* kon ano ang inyo kaunon ukon isuksok.+ 23  Kay ang kabuhi* mas importante sangsa pagkaon kag ang lawas mas importante sangsa bayo. 24  Tan-awa ninyo ang mga uwak: Wala sila nagasab-ug sing binhi ukon nagaani; wala sila sing kamalig ukon bodega; apang ginapakaon sila sang Dios.+ Indi bala mas importante pa kamo sangsa mga pispis?+ 25  Sin-o sa inyo ang makadugang sang iya kabuhi bisan isa lang ka maniko* paagi sa pagkabalaka? 26  Gani, kon indi ninyo ina mahimo, ngaa mabalaka kamo sa iban pa nga mga butang?+ 27  Tan-awa ninyo kon paano nagatubo ang mga liryo: Wala sila nagapangabudlay ukon nagahabol sang ila bayo; apang nagasiling ako sa inyo nga bisan si Solomon, sa bug-os niya nga pagkahalangdon, wala makasuksok sing bayo nga kaangay sang isa sa ila.+ 28  Kon ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon nga yari karon kag buas idap-ong sa pugon, daw ano pa gid nga panaptan niya kamo, kamo nga diutay sing pagtuo! 29  Gani untati na ninyo ang tuman nga pagkabalaka+ kon ano ang inyo kaunon kag kon ano ang inyo imnon; 30  kay ini tanan amo ang mga butang nga maukod nga ginahimud-usan sang mga pungsod sa kalibutan, apang nahibaluan sang inyo Amay nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang.+ 31  Sa baylo, padayon nga pangitaa ang iya Ginharian, kag ini nga mga butang idugang sa inyo.+ 32  “Indi magkahadlok, diutay nga panong,+ kay ang Ginharian ginhatag sa inyo sang inyo Amay.+ 33  Ibaligya ang inyo pagkabutang, kag maghatag kamo sing dulot tungod sa kaluoy.*+ Maghimo kamo sing mga puyopuyo sang kuarta nga wala nagadaan, isa ka indi mahubsan nga bahandi sa langit,+ diin wala sing kawatan nga nagapalapit ukon sing sapatsapat nga nagapang-ut-ot. 34  Kay kon diin ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusuon. 35  “Magpanapot kamo kag maghanda*+ kag pasigaha ang inyo mga suga,+ 36  kag mangin kaangay kamo sang mga tawo nga nagahulat sa pagbalik sang ila agalon+ halin sa punsion sa kasal,+ agod kon mag-abot sia kag magpanuktok, mabuksan nila sia gilayon. 37  Malipayon ang mga ulipon nga masapwan sang agalon nga nagabantay sa iya pag-abot! Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, magapanapot* sia kag pakan-on sila sa lamesa kag magapalapit sia kag serbehan sila. 38  Kag kon mag-abot sia sa ikaduha nga pagbantay* ukon bisan sa ikatlo,* kag masapwan sila nga handa, malipayon sila! 39  Apang hibalua ninyo nga kon ang tagbalay nakahibalo kon ano nga oras magaabot ang kawatan, kuntani magabantay gid sia agod indi pagsudlon sang kawatan ang iya balay.+ 40  Maghanda man kamo, bangod sa oras nga wala ninyo ginapaabot, ang Anak sang tawo magaabot.”+ 41  Dayon si Pedro nagsiling: “Ginuo, ginahambal mo bala ini nga ilustrasyon para lang sa amon ukon para man sa tanan?” 42  Kag ang Ginuo nagsiling: “Sin-o gid bala ang matutom nga tulugyanan,* ang isa nga mainandamon,* nga itangdo sang iya agalon sa pagdumala sa iya hubon sang mga alagad* agod padayon nga maghatag sa ila sang bastante nga pagkaon sa nagakaigo nga tion?+ 43  Malipayon ina nga ulipon nga sa pag-abot sang iya agalon masapwan sia nga nagahimo sini! 44  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, tangduan niya sia sa pagdumala sa tanan niya nga pagkabutang. 45  Apang kon ang ulipon maghunahuna, ‘Ang akon agalon madugayan pa sa pagbalik,’ kag bunalon niya ang mga alagad nga lalaki kag babayi, kag magkaon sia, mag-inom, kag magpahubog,+ 46  ang agalon sina nga ulipon magaabot sa adlaw nga wala niya ginapaabot kag sa oras nga wala niya mahibalui, kag silutan sia sing mabug-at gid kag ibutang sia sa lugar sang mga indi matutom. 47  Kag ina nga ulipon, nga nakahangop sang kabubut-on sang iya agalon apang wala maghanda ukon maghimo sang iya ginsugo* pagabunalon sing madamo nga beses.+ 48  Apang ang ulipon nga wala makahangop kag gani naghimo sang mga butang nga takus sa mga lapdos pagabunalon sing pila lamang. Sa pagkamatuod, ang ginhatagan sing madamo, madamo man ang pangayuon sa iya, kag ang gintugyanan sing madamo, labi pa sangsa kinaandan ang pangayuon sa iya.+ 49  “Nagkari ako sa pagpasiga sing kalayo sa duta, kag kon nagasiga na ini, ano pa ang luyag ko? 50  Sa pagkamatuod, may bawtismo nga ibawtismo sa akon, kag indi gid ako mapahamtang kon indi pa ini matapos!+ 51  Nagahunahuna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa duta? Nagasiling ako sa inyo, indi sang paghidait, kundi sang pagbinahinbahin.+ 52  Kay halin karon ang lima sa isa ka panimalay mabahinbahin, ang tatlo batok sa duha kag ang duha batok sa tatlo. 53  Mabahinbahin sila, ang amay batok sa anak nga lalaki kag ang anak nga lalaki batok sa amay, ang iloy batok sa anak nga babayi kag ang anak nga babayi batok sa iloy, ang ugangan nga babayi batok sa iya umagad nga babayi kag ang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi.”+ 54  Nagsiling man sia sa mga tawo: “Kon makita ninyo nga nagagal-um sa katundan, nagasiling kamo gilayon, ‘May maabot nga bagyo,’ kag matabo ini. 55  Kag kon makita ninyo nga nagahuyop ang habagat, nagasiling kamo, ‘Magasingkal ang init,’ kag matabo ini. 56  Mga salimpapaw, makahibalo kamo maghatag sing kahulugan sa dagway sang duta kag langit, apang ngaa indi kamo makahibalo sang kahulugan sini nga tion?+ 57  Ngaa indi kamo mismo ang maghukom kon ano ang matarong? 58  Halimbawa, kon nagapakadto ka sa isa ka manuggahom upod sa imo kasumpong sa kasuguan, tinguhai nga makighusay sa iya samtang sa dalan pa kamo agod indi ka niya pag-isumbong sa hukom, kag itugyan ka sang hukom sa opisyal sang korte, kag bilangguon ka sang opisyal sang korte.+ 59  Nagasiling ako sa imo, indi gid ikaw makagua didto tubtob nga mabayaran mo ang katapusan nga sensilyo.”*

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “sa duha ka assarion?” Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “indi matalupangdan.”
Ukon mahimo, “sa atubangan sang mga sinagoga.”
Ukon “pagkamahamkunon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “mo, kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “dulot para sa imol.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Wagkusi ang inyo balikawang.”
Ukon “magapangwagkus.”
Halin sa tungang-gab-i tubtob sa mga alas tres sang kaagahon.
Halin sa mga alas nuebe sang gab-i tubtob sa tungang-gab-i.
Ukon “nagadumala sa balay.”
Ukon “maalamon.”
Ukon “mga suluguon sa panimalay.”
Ukon “maghimo suno sa iya kabubut-on.”
Sa literal, “ang katapusan nga lepton.” Tan-awa ang Apendise B14.