Lucas 5:1-39

  • Milagruso nga pagkuha sang isda; una nga mga disipulo (1-11)

  • Gin-ayo ang aruon (12-16)

  • Gin-ayo ni Jesus ang paralitiko (17-26)

  • Gintawag ni Jesus si Levi (27-32)

  • Pamangkot tuhoy sa puasa (33-39)

5  Sang isa ka higayon sang nagatindog sia sa higad sang linaw sang Genesaret,*+ nagdinaguso sa iya ang mga tawo sa pagpamati sa pulong sang Dios.  May nakita sia nga duha ka sakayan sa higad sang linaw, apang ang mga mangingisda nakapanaug na kag nagahugas sang ila mga pukot.+  Nagsakay sia sa isa sa mga sakayan, kag ginpangabay niya si Simon, nga tag-iya sining sakayan, nga ipalayo ini diutay. Dayon nagpungko sia sa sakayan kag nagpanudlo sa mga tawo.  Pagkatapos sia makapanudlo, nagsiling sia kay Simon: “Pakadtua ninyo ang sakayan sa madalom kag iladlad ang inyo mga pukot agod makakuha kamo sang isda.”  Apang nagsabat si Simon: “Instruktor, sa bug-os nga gab-i nangabudlay kami kag wala kami sing nakuha,+ apang bangod ginsiling mo, iladlad ko ang mga pukot.”  Kag sang ginhimo nila ini, nakakuha sila sang madamo gid nga isda. Sa katunayan, nagisi ang ila mga pukot.+  Gani ginsenyasan nila ang ila mga kaupod sa pihak nga sakayan nga magpalapit agod buligan sila. Ginpuno nila sang isda ang duha ka sakayan, amo nga halos malunod na ini.  Sang nakita ini ni Simon Pedro, nagluhod sia sa atubangan ni Jesus, kag nagsiling: “Ginuo, palayo ka sa akon, kay ako makasasala nga tawo.”  Bangod sang madamo nga isda nga nakuha nila, nahalawhaw gid sia kag ang tanan nga kaupod niya, 10  kag subong man ang mga kaupod ni Simon nga sanday Santiago kag Juan, nga mga anak ni Zebedeo.+ Apang si Jesus nagsiling kay Simon: “Indi ka na magkahadlok. Kutob karon magapangisda ka sang buhi nga mga tawo.”+ 11  Gani, ginpahigad nila ang mga sakayan sa baybayon, kag ginbayaan nila ang tanan nga butang kag nagsunod sa iya.+ 12  Sang isa pa ka higayon samtang yara sia sa isa sa mga siudad, may isa ka lalaki nga puno sang aro! Sang nakita niya si Jesus, naghapa sia kag nagpakiluoy sa iya: “Ginuo, kon luyag mo gid, matinluan mo ako.”+ 13  Gani, gintandog niya sia kag nagsiling: “Luyag ko! Magmatinlo ka.” Gilayon nga nag-ayo sia sa iya aro.+ 14  Dayon ginsugo niya ang tawo nga indi gid manugid kay bisan sin-o. Nagsiling sia: “Kundi magkadto ka sa saserdote kag magpatan-aw sa iya, kag maghalad ka sing dulot para sa imo pag-ayo, suno sa ginsugo ni Moises,+ bilang pamatuod sa ila.”+ 15  Apang ang balita tuhoy sa iya naglapnag pa gid, kag madamo nga mga tawo ang nagkadto sa iya agod magpamati kag agod ayuhon niya ang ila balatian.+ 16  Apang, masami sia nga nagakadto sa kamingawan agod magpangamuyo. 17  Isa sadto ka adlaw sang nagapanudlo sia, nagapungko man didto ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang Kasuguan nga halin sa tagsa ka baryo sang Galilea kag Judea kag halin sa Jerusalem; kag ginhatagan sia ni Jehova* sang gahom sa pagpang-ayo.+ 18  May mga lalaki nga nag-abot nga may ginayayungan nga isa ka paralitiko sa teheras, kag nagtinguha sila nga mapasulod sia kag mabutang sa atubangan ni Jesus.+ 19  Apang bangod sang madamo nga mga tawo indi nila sia mapasulod. Gani, nagsaka sila sa atop, kag paagi sa gin-ukab nga atop gintunton nila ang teheras sa tunga sang mga tawo sa atubangan ni Jesus. 20  Sang nakita niya ang ila pagtuo, nagsiling sia: “Lalaki, ginpatawad na ang imo mga sala.”+ 21  Dayon ang mga escriba kag ang mga Fariseo naghambalanay: “Sin-o ini nga nagapasipala? Sin-o ang makapatawad sang mga sala luwas lamang sa Dios?”+ 22  Apang sang nahantop ni Jesus ang ila ginahunahuna, nagsiling sia: “Ano ang inyo ginahunahuna sa inyo tagipusuon? 23  Ano bala ang mas mahapos, ang magsiling, ‘Ginapatawad na ang imo mga sala,’ ukon ang magsiling, ‘Bangon ka kag maglakat’? 24  Pamatud-an ko sa inyo nga ang Anak sang tawo may awtoridad sa duta sa pagpatawad sing mga sala—” nagsiling sia sa paralitiko: “Bangon ka, dalha ang imo teheras kag magpauli.”+ 25  Gani nagbangon sia sa atubangan nila, gindala ang iya hiligdaan, kag nagpauli nga nagahimaya sa Dios. 26  Kag ang tanan natingala gid, kag ginhimaya nila ang Dios, kag hinadlukan sila. Nagsiling sila: “Wala pa gid kami makakita sing subong sini!” 27  Pagkatapos sini, naggua sia kag nakita niya ang manugsukot sing buhis nga si Levi nga nagapungko sa balayaran sang buhis, kag nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.”+ 28  Gani nagtindog si Levi, ginbayaan niya ang tanan nga butang kag nagsunod sa iya. 29  Dayon naghiwat si Levi sang daku nga sinalusalo sa balay niya para kay Jesus, kag may madamo nga manugsukot sing buhis kag iban pa nga nagakaon* upod sa ila.+ 30  Bangod sini ang mga Fariseo kag ang ila mga escriba nagkumod sa iya mga disipulo, nga nagasiling: “Ngaa nagakaon kamo kag nagainom upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?”+ 31  Nagsiling si Jesus sa ila: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton.+ 32  Wala ako nagkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala agod maghinulsol sila.”+ 33  Nagsiling sila sa iya: “Ang mga disipulo ni Juan pirme nagapuasa kag nagapangamuyo sing hanuot kag amo man ang mga disipulo sang mga Fariseo, apang ang imo mga disipulo nagakaon kag nagainom lang.”+ 34  Nagsabat si Jesus: “Mapapuasa bala ninyo ang mga abyan sang nobyo samtang kaupod nila sia? 35  Apang, magaabot gid ang adlaw nga ang nobyo+ kuhaon sa ila; kag magapuasa sila sa amo nga mga adlaw.”+ 36  Nagsugid man sia sa ila sang ilustrasyon: “Wala sing tawo nga nagagunting sang inugtukap halin sa bag-o nga bayo agod itukap sa daan nga bayo. Kon himuon niya ini, gision sang bag-o nga tukap ang daan nga bayo kag ang tukap halin sa bag-o nga bayo indi bagay sa daan nga bayo.+ 37  Wala sing tawo nga nagabutang sing bag-o nga alak sa daan nga panit nga mga suludlan. Kon himuon niya ini, busdikon sang bag-o nga alak ang panit nga mga suludlan kag ang alak mauyang kag ang panit nga mga suludlan maguba. 38  Sa baylo, ang bag-o nga alak dapat ibutang sa bag-o nga panit nga mga suludlan. 39  Wala sing tawo nga luyag mag-inom sang bag-o nga alak kon natilawan na niya ang daan, kay masiling sia, ‘Ang daan maayo.’”

Footnote

Dagat sang Galilea.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “nagasaliay sa lamesa.”