Lucas 20:1-47

  • Awtoridad ni Jesus ginhangkat (1-8)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugpatay nga mga agsador (9-19)

  • Dios kag Cesar (20-26)

  • Pamangkot sa pagkabanhaw (27-40)

  • Ang Cristo bala anak ni David? (41-44)

  • Paandam batok sa mga escriba (45-47)

20  Isa ka adlaw, samtang nagapanudlo sia sa templo kag nagapahayag sang maayong balita, nagpalapit sa iya ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba upod ang mga gulang.  Nagsiling sila sa iya: “Sugiri kami kon ano ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Ukon sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?”+  Nagsabat sia: “Mamangkot man ako sa inyo, kag sabta ninyo ako:  Ang awtoridad bala ni Juan sa pagbawtismo halin sa langit ukon sa mga tawo?”  Naghambalanay sila: “Kon magsiling kita, ‘Sa langit,’ masiling sia, ‘Ti, ngaa wala kamo magpati sa iya?’  Apang kon magsiling kita, ‘Sa mga tawo,’ batuhon kita sang mga tawo, kay nagapati sila nga si Juan isa ka manalagna.”+  Gani, nagsabat sila nga wala sila makahibalo kon diin ini naghalin.  Nagsiling si Jesus sa ila: “Indi ko man kamo pagsugiran kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang.”  Dayon nagsugid sia sa mga tawo sini nga ilustrasyon: “May isa ka tawo nga nagtanom sang mga ubas sa iya ulubasan.+ Ginpaagsa niya ini sa mga mangunguma, kag naglakat sia sa iban nga pungsod sa malawig nga tion.+ 10  Sang tion na sa pagpamupo, ginpakadto niya ang isa ka ulipon sa mga agsador agod kuhaon ang iya parte sa patubas sang ulubasan. Apang, ginbunal sia sang mga agsador kag ginpalakat nga wala sing dala.+ 11  Dayon ginpakadto niya sa ila ang isa pa ka ulipon. Apang ginbunal man nila sia, ginpakahuy-an, kag ginpalakat nga wala sing dala. 12  Ginpakadto pa gid niya ang ikatlo nga ulipon; ginsakit man nila sia kag gintabog. 13  Gani nagsiling ang tag-iya sang ulubasan, ‘Ano ang akon himuon? Pakadtuon ko ang akon hinigugma nga anak.+ Ayhan tahuron nila sia.’ 14  Pagkakita sa iya, nagsiling ang mga agsador, ‘Amo ini ang manunubli. Patyon naton sia, agod mangin aton ang palanublion.’ 15  Gani ginguyod nila sia pagua sa ulubasan kag ginpatay.+ Ano ang himuon sa ila sang tag-iya sang ulubasan? 16  Magakari sia kag pamatyon ini nga mga agsador kag ipaagsa ang ulubasan sa iban.” Pagkabati sini, nagsiling sila: “Indi gid ina matabo!” 17  Gintulok niya sila kag nagsiling: “Kon amo, ano ang kahulugan sini nga kasulatan: ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato’?*+ 18  Ang tawo nga mahulog sa sini nga bato mabali.+ Kag ang tawo nga mahulugan sini madugmok.” 19  Sadto gid nga tion, ang mga escriba kag ang puno nga mga saserdote nagtinguha sa pagdakop sa iya kay nahangpan nila nga sila ang ginatumod niya sa ilustrasyon,+ apang nahadlok sila sa mga tawo. 20  Ginpanilagan nila sia sing maayo, kag nagpadala sila sang mga tawo nga sekreto nila nga ginsuhulan nga magpakunokuno nga matarong, agod madakop nila sia paagi sa iya ginahambal+ kag matugyan nila sia sa panguluhan kag sa gobernador.* 21  Ginpamangkot nila sia: “Manunudlo, nahibaluan namon nga tampad ka kag nagatudlo sing husto kag wala ka sing ginapasulabi, kundi nagatudlo ka sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran: 22  Ginatugot bala sang kasuguan ang pagbayad naton sing buhis sa Cesar* ukon ginadumili ini?” 23  Apang nahibaluan niya ang ila padihot, gani nagsiling sia sa ila: 24  “Ipakita ninyo sa akon ang denario.* Kay sin-o dagway kag ngalan ang makita diri?” Nagsabat sila: “Iya sang Cesar.” 25  Nagsiling sia sa ila: “Gani, ihatag ninyo sa Cesar ang mga butang nga iya sang Cesar,+ apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”+ 26  Wala nila sia madakop sa iya ginhambal sa atubangan sang mga tawo. Apang natingala sila sa iya sabat, gani naghipos na lang sila. 27  May nagpalapit sa iya+ nga pila ka Saduceo. Ini nga mga tawo wala nagapati sa pagkabanhaw.+ 28  Nagpamangkot sila: “Manunudlo, si Moises nagsulat sa aton, ‘Kon ang utod sang isa ka tawo mapatay nga wala sing anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya balo agod makapanganak sila para sa iya utod nga napatay.’+ 29  May pito ka mag-utod nga lalaki. Nangasawa ang kamagulangan, apang napatay sia nga wala sing anak. 30  Gani ginpangasawa sang ikaduha ang balo apang napatay man sia. 31  Amo man ang natabo sa ikatlo. Ginpangasawa sang pito ka mag-ulutod ang balo apang tanan sila napatay nga wala sing anak. 32  Sang ulihi, napatay man ang babayi. 33  Gani, sa pagkabanhaw, sin-o sa ila ang mangin bana niya? Kay sila nga pito napamana niya.” 34  Nagsabat si Jesus: “Ang mga anak sini nga sistema sang mga butang* nagapangasawa kag nagapamana, 35  apang ang mga takus sa pagkabanhaw kag sa pagtigayon sing kabuhi sa palaabuton nga sistema sang mga butang indi na magpangasawa ukon magpamana.+ 36  Sa pagkamatuod, indi na sila mapatay, kay kaangay sila sang mga anghel, kag bangod banhawon sila, mangin mga anak sila sang Dios. 37  Bisan gani si Moises, sang ginsaysay niya ang tuhoy sa tunukon nga kahoykahoy, nagpamatuod nga ang mga patay banhawon sang gintawag niya si Jehova* nga ‘Dios ni Abraham kag Dios ni Isaac kag Dios ni Jacob.’+ 38  Dios sia sang mga buhi, kag indi sang mga patay, kay para sa iya* buhi sila tanan.”+ 39  Nagsabat ang pila ka escriba: “Manunudlo, husto gid ang imo ginsiling.” 40  Gani wala na sila nangisog sa pagpamangkot sa iya. 41  Kag nagpamangkot sia sa ila: “Ngaa nagasiling sila nga ang Cristo anak ni David?+ 42  Kay si David mismo nagsiling sa libro sang mga Salmo, ‘Si Jehova* nagsiling sa akon Ginuo: “Pungko ka sa akon tuo 43  tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil.”’+ 44  Gani, gintawag sia ni David nga Ginuo; gani paano nga sia anak niya?” 45  Dayon, samtang nagapamati ang tanan nga tawo, nagsiling sia sa iya mga disipulo: 46  “Mag-andam kamo sa mga escriba nga luyag magdayandayan nga may malaba nga mga bayo kag luyag nila tamyawon sila sang mga tawo sa mga tiendahan kag luyag nila magpungko sa nahauna* nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag sa mga pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita sa mga sinalusalo,+ 47  kag ginapanguha nila ang pagkabutang sang mga balo nga babayi* kag nagapangamuyo sila sing malawig agod magpakitakita. Magabaton sila sing mas mabug-at nga silot.”

Footnote

Sa literal, “ang ulo sang pamusod.”
Sa literal, “sa awtoridad sang gobernador.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “sa iya pagtamod.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “pinakamaayo.”
Sa literal, “ginakaon nila ang mga balay sang mga balo nga babayi.”