Lucas 23:1-56

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato kag ni Herodes (1-25)

  • Si Jesus kag ang duha ka kriminal sa usok (26-43)

    • “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso” (43)

  • Kamatayon ni Jesus (44-49)

  • Paglubong kay Jesus (50-56)

23  Gani nagtindog sila tanan, kag gindala sia kay Pilato.+  Dayon ginsumbong nila sia.+ Nagsiling sila: “Ginapatalang sini nga tawo ang amon pungsod, ginadumili niya ang pagbayad sing buhis sa Cesar,+ kag ginasiling niya nga sia ang Cristo, ang hari.”+  Gani ginpamangkot sia ni Pilato: “Ikaw bala ang Hari sang mga Judiyo?” Nagsabat sia: “Ikaw mismo ang nagsiling sina.”+  Dayon nagsiling si Pilato sa puno nga mga saserdote kag sa mga tawo: “Wala ako sing nakita nga sala sa sini nga tawo.”+  Apang nag-insister gid sila: “Paagi sa iya ginatudlo nagkinagamo ang bug-os nga Judea, halin sa Galilea tubtob diri.”  Pagkabati sini ni Pilato, nagpamangkot sia kon bala taga-Galilea si Jesus.  Sang mapat-od niya nga halin sia sa lugar nga sakop ni Herodes,*+ ginpadala niya sia kay Herodes, nga sadto nga tion, didto man sa Jerusalem.  Pagkakita ni Herodes kay Jesus, nalipay gid sia, kay madugay na nga luyag niya nga makita si Jesus bangod madamo sia sing nabatian tuhoy sa iya,+ kag nagalaum sia nga makita ang paghimo ni Jesus sing milagro.  Gani madamo sia sing ginpamangkot sa iya, apang wala gid sia magsabat.+ 10  Pirme nagatindog ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag maakigon nga ginasumbong sia. 11  Gintamay sia ni Herodes kag sang iya mga soldado,+ kag ginyaguta nila sia+ paagi sa pagpasul-ob sa iya sing matahom nga bayo kag dayon ginbalik sia kay Pilato. 12  Sadto gid nga adlaw, nangin mag-abyan si Herodes kag si Pilato, kay antes sini nagakontrahanay sila. 13  Ginpatawag ni Pilato ang puno nga mga saserdote, ang mga manugdumala, kag ang katawhan 14  kag ginsilingan sila: “Gindala ninyo sa akon ini nga tawo nga ginasumbong ninyo nga nagasugyot sa mga tawo nga magrebelde. Gin-usisa ko sia sa atubangan ninyo mismo apang wala ako sing nakita nga basihan sang inyo mga panumbungon sa iya.+ 15  Bisan si Herodes wala man sing nakita nga sala sa iya, amo nga ginpabalik niya sia sa aton, kag wala sia sing nahimo nga takus sa kamatayon. 16  Gani silutan ko sia+ kag buy-an.” 17 * —— 18  Apang nagsinggit ang mga tawo: “Patya sia, kag buy-i si Barabas!”+ 19  (Ini nga tawo nabilanggo bangod sang pagrebelde nga natabo sa siudad kag bangod sang pagpatay.) 20  Nakighambal liwat si Pilato sa ila, kay luyag niya buy-an si Jesus.+ 21  Apang nagsinggit sila: “Ibutang sia sa usok! Ibutang sia sa usok!”*+ 22  Sa ikatlo nga higayon, nagsiling sia sa ila: “Ngaa? Ano bala nga sala ang nahimo sini nga tawo? Wala ako sing nakita sa iya nga takus sa kamatayon; gani silutan ko sia kag buy-an.” 23  Apang nagpadayon sila sa pagsinggit sing mabaskog nga patyon sia.* Kag bangod sini ginhatag ni Pilato ang ila ginapangayo.+ 24  Gani nagpamatbat si Pilato suno sa ila ginapangayo. 25  Ginbuy-an niya ang tawo nga ila ginpangayo, nga nabilanggo bangod sang pagrebelde kag pagpatay, apang gintugyan niya si Jesus suno sa luyag nila. 26  Sang ginadala nila si Jesus, ginpilit nila si Simon nga taga-Cirene, nga nagalabay halin sa iya uma, nga pas-anon ang usok sang pag-antos* kag ginpasunod sia kay Jesus.+ 27  Madamo nga tawo ang nagasunod sa iya, upod ang mga babayi nga nagapukpok sang ila dughan sa kasubo kag nagahilibion tungod sa iya. 28  Nagbalikid si Jesus sa mga babayi kag nagsiling: “Mga anak nga babayi sang Jerusalem, indi na kamo maghibi tungod sa akon. Kundi maghibi kamo tungod sa inyo kaugalingon kag tungod sa inyo mga anak;+ 29  kay magaabot ang mga adlaw nga ang mga tawo magasiling, ‘Malipayon ang mga babayi nga baw-as, nga wala makapamata kag wala makapasuso!’+ 30  Kag magasiling sila sa mga bukid, ‘Tiphagi kami!’ kag sa mga bakulod, ‘Tabuni kami!’+ 31  Kon ginahimo nila ini samtang hilaw pa ang kahoy, ano pa gid ayhan kon laya na ini?” 32  Gindala man nila ang duha ka kriminal nga pagapatyon upod sa iya.+ 33  Pag-abot nila sa lugar nga ginatawag Bagol,+ ginlansang nila sia sa usok. May duha ka kriminal sa iya tupad, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala.+ 34  Apang si Jesus nagsiling: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.” Kag nagpagabutgabot* sila agod partidahon ang iya mga bayo.+ 35  Ang mga tawo nagatindog nga nagatan-aw. Apang ginyaguta sia sang mga manugdumala. Nagsiling sila: “Ginluwas niya ang iban, gani kon sia gid man ang Cristo nga ginpili kag ginpadala sang Dios, dapat luwason niya ang iya kaugalingon.”+ 36  Ginyaguta sia bisan sang mga soldado. Ginpalapitan nila sia kag gintunghulan sang maaslom nga alak+ 37  kag ginsilingan: “Kon ikaw ang Hari sang mga Judiyo, luwasa ang imo kaugalingon.” 38  May ginbutang man sila nga tapi sa ibabaw sang iya ulo nga nasulatan: “Amo ini ang Hari sang mga Judiyo.”+ 39  Ginpasipalahan man sia sang isa sa mga kriminal nga yara sa usok:+ “Indi bala ikaw ang Cristo? Luwasa ang imo kaugalingon kag kami man!” 40  Apang ginsabdong sia sang isa pa ka kriminal: “Wala ka gid bala mahadlok sa Dios, karon nga ginasilutan ka man? 41  Nagakaigo lang nga silutan kita bangod sang ginhimo naton; apang ini nga tawo wala sing nahimo nga malain.” 42  Dayon nagsiling sia: “Jesus, dumduma ako kon magsulod ka sa imo Ginharian.”+ 43  Nagsiling si Jesus sa iya: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”+ 44  Mga ikan-om na ang oras,* apang nagdulom ang bug-os nga duta tubtob sang ikasiam nga oras,*+ 45  bangod ang adlaw wala nagsilak; dayon ang kurtina sang santuaryo+ napihak sa tunga.+ 46  Kag nagsinggit si Jesus sing mabaskog kag nagsiling: “Amay, ginatugyan ko sa imo ang akon espiritu.”+ Pagsiling niya sini, napatay sia.*+ 47  Bangod nakita sang opisyal sang mga soldado ang natabo, ginhimaya niya ang Dios. Nagsiling sia: “Matuod gid nga matarong ini nga tawo.”+ 48  Sang nakita sang mga tawo nga nagtipon didto ang natabo, nagpauli sila nga ginapukpok ang ila dughan sa kasubo. 49  Ang tanan nga nakakilala kay Jesus, lakip ang mga babayi nga nag-upod sa iya halin sa Galilea, nagatindog sa malayo kag nakita man nila ang natabo.+ 50  May isa ka maayo kag matarong nga tawo nga ang ngalan Jose. Katapo sia sang Konseho.*+ 51  (Wala sia mag-ugyon sa ila plano tuhoy kay Jesus.) Nagaistar sia sa Arimatea, isa ka siudad sa Judea, kag nagahulat sia sang Ginharian sang Dios. 52  Nagkadto sia kay Pilato kag nagpangayo sing pahanugot sa paglubong kay Jesus. 53  Ginkuha niya ang bangkay+ kag ginsamburan sing maayo nga klase sang linen. Dayon ginhamyang niya ini sa lulubngan* nga ginguhab sa igang,+ nga wala pa gid malubngan. 54  Adlaw sadto sang paghanda+ para sa Adlaw nga Inugpahuway+ kag nagahilapit na ang kasisidmon. 55  Apang ang mga babayi nga nag-upod sa iya halin sa Galilea nagsunod, kag gintan-aw nila ang lulubngan* kag nakita nila kon paano ginhamyang ang iya bangkay.+ 56  Dayon nagpauli sila kag naghanda sing mahamot nga mga tanom kag mahamot nga mga lana. Apang, nagpahuway sila sa Adlaw nga Inugpahuway+ suno sa Kasuguan.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
Ukon “Patya sia sa usok! Patya sia sa usok!”
Ukon “patyon sia sa usok.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Mga alas 12 sang udto.
Mga alas tres sang hapon.
Ukon “nabugtuan sia sang ginhawa.”
Ukon “Sanhedrin.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”