Lucas 2:1-52

  • Pagkabun-ag ni Jesus 1-7)

  • Nagpakita ang anghel sa mga manugbantay sang karnero (8-20)

  • Pagtuli kag pagputli (21-24)

  • Nakita ni Simeon ang Cristo (25-35)

  • Ana naghambal tuhoy sa bata (36-38)

  • Pagbalik sa Nazaret (39, 40)

  • Si Jesus sa templo sang 12 anyos sia (41-52)

2  Sadto nga panahon, nagmando si Cesar* Augusto nga magparehistro ang bug-os nga emperyo.*  (Ining nahauna nga pagparehistro natabo sang si Quirinio amo ang gobernador sang Siria.)  Kag ang tanan nga tawo nagpauli sa lugar nga ila natawhan agod magparehistro.  Gani, si Jose+ naghalin sa Galilea, sa siudad sang Nazaret, kag nagkadto sa Judea, sa siudad ni David, nga ginatawag Betlehem,+ bangod katapo sia sang panimalay kag pamilya ni David.  Naglakat sia agod magparehistro upod kay Maria, nga sadto nga tion asawa na niya+ kag manugbata na.+  Samtang didto sila, nag-abot ang tion nga mabata na sia.  Kag nagbun-ag sia sing anak nga lalaki, ang panganay,+ kag ginputos niya sia sing mga lampin kag ginpahigda sa pasungan,+ bangod wala na sing kuarto para sa ila sa dalayunan.  Sa amo nga lugar may mga manugbantay sang karnero nga nagaistar sa latagon kag nagabantay sang ila mga panong sa bug-os nga gab-i.  Kag hinali lang nga nagpakita sa ila ang anghel ni Jehova.* Nagsanag ang ila palibot bangod sang himaya ni Jehova,* gani hinadlukan gid sila. 10  Apang ang anghel nagsiling sa ila: “Indi kamo magkahadlok, kay ginapahayag ko sa inyo ang maayong balita nga magahatag sing daku nga kalipay sa tanan nga tawo. 11  Kay karon nga adlaw sa siudad ni David,+ natawo ang isa nga magaluwas sa inyo,+ nga amo ang Cristo nga Ginuo.+ 12  Kag amo ini ang tanda nga makilala ninyo sia: Makita ninyo ang lapsag nga naputos sing mga lampin kag nagahigda sa pasungan.” 13  Kag hinali lang nga may nagbuylog sa anghel nga madamo nga langitnon nga kasuldadusan+ nga nagadayaw sa Dios kag nagasiling: 14  “Dayawon ang Dios sa langit, kag sa duta may paghidait ang mga tawo nga nahamut-an sang Dios.”* 15  Sang nagbiya sa ila ang mga anghel pakadto sa langit, ang mga manugbantay sang karnero nagsinilingay: “Makadto kita subong sa Betlehem kag tan-awon naton ang nahanabo didto suno sa ginpahayag ni Jehova* sa aton.” 16  Kag dalidali sila nga nagkadto kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang lapsag nga nagahigda sa pasungan. 17  Sang nakita nila ini, ginsugid nila ang ginpahayag sa ila nahanungod sa bata. 18  Kag natingala sila sa ginsugid sa ila sang mga manugbantay sang karnero, 19  apang wala ginkalimtan ni Maria ang ila ginsiling, kag ginbinagbinag niya sing maayo ang kahulugan sini.+ 20  Dayon nagbalik sa ila panong ang mga manugbantay sang karnero, nga nagahimaya kag nagadayaw sa Dios tungod sang tanan nga ila nabatian kag nakita, suno gid sa ginsugid sa ila. 21  Sang ikawalo nga adlaw, sang tion na sa pagtuli sa iya,+ ginhingalanan nila sia nga Jesus, ang ngalan nga gintawag sa iya sang anghel antes pa sia ginpanamkon.+ 22  Kag sang nag-abot ang tion sang pagputli sa ila suno sa Kasuguan ni Moises,+ gindala nila ang bata sa Jerusalem agod ipresentar sia kay Jehova,* 23  subong sang nasulat sa Kasuguan ni Jehova:* “Ang tagsa ka panganay nga lalaki mangin balaan kay Jehova.”*+ 24  Kag naghalad sila suno sa ginsiling sang Kasuguan ni Jehova:* “isa ka paris sang tukmo ukon duha ka gamay pa nga pating.”+ 25  Kag sa Jerusalem may isa ka tawo nga si Simeon, kag ini nga tawo matarong kag diosnon. Nagahulat sia sang tion nga lipayon sang Dios ang Israel,+ kag ang balaan nga espiritu yara sa iya. 26  Dugang pa, ginpahayag sang Dios sa iya paagi sa balaan nga espiritu nga indi sia mapatay tubtob indi pa niya makita ang Cristo ni Jehova.* 27  Paagi sa pagtuytoy sang espiritu, nagsulod sia sa templo, kag sang gindala ang bata nga si Jesus sang iya mga ginikanan sa sulod agod himuon sa iya ang ginapatuman sang Kasuguan,+ 28  ginkugos niya ang bata kag gindayaw ang Dios kag nagsiling: 29  “Karon, Soberanong Ginuo, mahimo na nga mapatay sing mahidaiton+ ang imo ulipon suno sa imo ginpahayag, 30  kay nakita ko na ang imo paagi sang pagluwas+ 31  nga gin-aman mo agod makita sang tanan nga tawo,+ 32  isa ka kapawa+ sa pagkuha sang tabon sa mga pungsod+ kag isa ka himaya sa imo katawhan nga Israel.” 33  Kag ang amay kag iloy sang bata natingala sa ginhambal ni Simeon tuhoy sa iya. 34  Ginpakamaayo man sila ni Simeon, kag nagsiling sia kay Maria, nga iloy sang bata: “Ginpadala sang Dios ini nga bata, kag bangod sa iya ang iban mapukan+ kag ang iban bayawon sa Israel.+ Bisan pa ipakita sang Dios ang mga tanda nga sia kaupod niya, madamo ang magahambal batok sa iya+ 35  (isa ka malaba nga espada ang magalapos sa imo*),+ agod mapadayag ang pangatarungan sang madamo nga tagipusuon.” 36  Kag may manalagna nga si Ana, nga anak nga babayi ni Fanuel, sang tribo ni Aser. Ini nga babayi tigulang na, kag nagpangabuhi kaupod sa iya bana sing pito ka tuig halin sang makasal sila,* 37  kag balo sia nga nagaedad na sing 84 ka tuig. Wala gid sia nagapalya sa pagsimba, pagpuasa kag pag-ampo adlaw kag gab-i sa templo. 38  Kag sa amo gid nga tion, nagpalapit sia sa ila kag nagpasalamat sa Dios kag naghambal tuhoy sa bata sa tanan nga nagahulat sa Dios sa pagluwas sa Jerusalem.+ 39  Gani sang natuman nila ang tanan nga butang suno sa Kasuguan ni Jehova,*+ nagbalik sila sa ila kaugalingon nga siudad sa Nazaret+ sang Galilea. 40  Kag ang bata nagdaku kag nagbakod, kag labi nga nag-alam, kag padayon nga nahamuot ang Dios sa iya.+ 41  Kinabatasan sang iya mga ginikanan nga magkadto kada tuig sa Jerusalem sa kapiestahan sang Paskua.*+ 42  Kag sang 12 ka tuig na sia, nagtaklad sila sa Jerusalem para sa kapiestahan+ suno sa naandan na nila. 43  Sang natapos ang kapiestahan kag sang nagapauli na sila, ang bata nga si Jesus nagpabilin sa Jerusalem, kag wala ini matalupangdan sang iya mga ginikanan. 44  Naghunahuna sila nga yara lang sia sa mga kaupdanan nila nga nagalakbay. Sang isa na ka adlaw ang ila pagpanglakaton, ginpangita nila sia sa ila mga paryente kag mga kilala. 45  Apang sang wala nila sia makita, nagbalik sila sa Jerusalem kag ginpangita sia sing maayo. 46  Pagkatapos sang tatlo ka adlaw nakita nila sia sa templo, nga nagapungko kaupod sa mga manunudlo kag nagapamati kag nagapamangkot sa ila. 47  Apang ang tanan nga nagapamati sa iya nahayanghag gid sa iya paghangop kag sa iya mga sabat.+ 48  Sang nakita sia sang iya mga ginikanan natingala gid sila, kag ang iya iloy nagsiling sa iya: “Anak, ngaa ginhimo mo ini sa amon? Ginkulbaan gid kami sang imo amay sa pagpangita sa imo.” 49  Apang nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginpangita gid ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo nga dapat yara ako sa balay sang akon Amay?”+ 50  Apang, wala nila mahangpan ang iya ginsiling sa ila. 51  Kag nagdulhog sia upod sa ila kag nagbalik sa Nazaret, kag padayon sia nga nagpasakop* sa ila.+ Subong man, ini tanan gintipigan sang iya iloy sa iya tagipusuon.+ 52  Kag si Jesus nagdaku, kag labi nga nag-alam kag ginkahamut-an sang Dios kag sang mga tawo.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalibutan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ang katawhan nga iya nahamut-an.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “sa imo kalag.”
Sa literal, “halin sa iya pagkabirhen.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagpabilin nga matinumanon.”