Lucas 4:1-44

  • Ginsulay sang Yawa si Jesus (1-13)

  • Nagbantala si Jesus sa Galilea (14, 15)

  • Ginsikway si Jesus sa Nazaret (16-30)

  • Sa sinagoga sa Capernaum (31-37)

  • Ugangan ni Simon kag iban pa gin-ayo (38-41)

  • Si Jesus nakita sang mga tawo sa baw-ing nga lugar (42-44)

4  Dayon si Jesus naghalin sa Jordan. Ginhatagan sia sang Dios sing balaan nga espiritu kag gintuytuyan sia sang espiritu sa kamingawan+  sa sulod sang 40 ka adlaw, kag didto ginsulay sia sang Yawa.+ Sa sulod sina nga mga adlaw wala sia magkaon, gani gingutom sia.  Kag ang Yawa nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, sugua ining bato nga mangin tinapay.”  Apang si Jesus nagsabat sa iya: “Nasulat na, ‘Ang tawo indi mabuhi sa tinapay lamang.’”+  Gani gindala niya sia sa mataas nga duog kag ginpakita sa iya sing makadali ang tanan nga ginharian sang kalibutan.+  Dayon ang Yawa nagsiling sa iya: “Ihatag ko sa imo ini tanan nga awtoridad kag ang ila himaya, bangod ining tanan nga ginharian akon,+ kag ihatag ko ini bisan kay sin-o nga luyag ko.  Gani, kon maghimo ka sing isa ka buhat sang pagsimba sa akon, mangin imo ini tanan.”  Nagsabat si Jesus: “Nasulat na, ‘Si Jehova* nga imo Dios ang dapat mo simbahon, kag sia lamang ang hatagan mo sing sagrado nga pag-alagad.’”+  Dayon gindala niya sia sa Jerusalem kag ginbutang sia sa ibabaw sang pader sang templo kag ginsilingan sia: “Kon ikaw anak sang Dios, maglumpat ka,+ 10  kay nasulat na, ‘Suguon niya ang iya mga anghel agod amligan ka,’ 11  kag ‘Sal-on ka nila, agod indi makaigo sa bato ang imo tiil.’”+ 12  Nagsabat si Jesus: “Nasiling na, ‘Indi mo pag-ibutang sa pagtilaw+ si Jehova* nga imo Dios.’” 13  Pagkatapos sang tanan nga pagsulay, nagbiya ang Yawa kag naghulat sang isa pa ka maayo nga kahigayunan.+ 14  Si Jesus nagbalik sa Galilea+ kag yara sa iya ang espiritu sang Dios. Kag ang mga tawo sa sina nga lugar nagasugid sing maayo nga butang tuhoy sa iya. 15  Nagpanudlo man sia sa ila mga sinagoga, kag gindayaw sia sang tanan. 16  Dayon nagkadto sia sa Nazaret,+ sa iya gindak-an nga siudad, kag suno sa iya kinabatasan sa Adlaw nga Inugpahuway, nagsulod sia sa sinagoga,+ kag nagtindog sia agod magbasa sang Kasulatan. 17  Gani ginhatag sa iya ang linukot nga ginsulat sang manalagna nga si Isaias. Ginbukad niya ini kag ginpangita ang bahin diin nasulat: 18  “Ang espiritu ni Jehova* yara sa akon, kay ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag kag sa pagpasag-uli sing panan-aw sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos,+ 19  sa pagbantala sing tuig nga nahamut-an+ ni Jehova.”* 20  Pagkatapos sini, ginlukot niya ang tulun-an, gin-uli ini sa alagad kag nagpungko; kag ang tanan sa sinagoga nagtulok gid sa iya. 21  Dayon nagsiling sia sa ila: “Karon ining kasulatan nga bag-o lang ninyo nabatian natuman.”+ 22  Gindayaw sia sang tanan kag natingala gid sila sa iya matahom nga mga pulong,+ kag nagsiling sila: “Indi bala anak sia ni Jose?”+ 23  Nagsiling sia sa ila: “Pat-od gid nga ipatuhoy ninyo sa akon ini nga pinamulong, ‘Manugbulong, ayuha ang imo kaugalingon. Nabatian namon ang imo ginhimo sa Capernaum,+ gani himua man ini diri sa imo kaugalingon nga lugar.’” 24  Gani nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga wala sing manalagna nga ginabaton sa iya kaugalingon nga lugar.+ 25  Halimbawa, sang panahon ni Elias, may daku nga tiggulutom sa bug-os nga duog+ bangod wala mag-ulan sa sulod sang tatlo ka tuig kag anom ka bulan. Madamo ang balo nga babayi sadto sa Israel, 26  apang si Elias wala ginpadala sa ila, kundi sa balo nga babayi lamang sa Sarepta sa duta sang Sidon.+ 27  Kag sang panahon ni Eliseo nga manalagna, may madamo nga aruon sa Israel, apang wala sing isa nga gin-ayo sa ila, kundi si Naaman lamang nga Sirianhon.”+ 28  Ang tanan nga tawo sa sinagoga naakig gid pagkabati nila sini,+ 29  kag nagtindog sila kag gindala sia sa gua sang siudad, agod ihulog sia sa pil-as sang bukid nga nahamtangan sang ila siudad. 30  Apang nag-agi sia sa tunga nila kag nagpadayon sa paglakat.+ 31  Dayon nagdulhog sia sa siudad sang Capernaum nga sakop sang Galilea. Nagpanudlo sia sa ila sa Adlaw nga Inugpahuway,+ 32  kag nahayanghag sila sa iya paagi sang pagpanudlo,+ kay nagahambal sia nga may awtoridad. 33  Kag sa sinagoga may isa ka tawo nga ginsudlan sang demonyo, kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog:+ 34  “Ngaa ginagamo mo kami, Jesus nga Nazaretnon?+ Nagkari ka bala agod laglagon kami? Nakahibalo gid ako kon sin-o ka, ikaw ang Balaan sang Dios.”+ 35  Apang ginsaway ni Jesus ang malaut nga espiritu, nga nagasiling: “Maghipos ka, kag maggua sa iya!” Kag sang gintumba sang demonyo ang tawo sa ila atubangan, naggua ini sa iya nga wala sia mahalitan. 36  Bangod sini, ang tanan nga tawo nahalawhaw gid, kag nagsinilingay sila: “Ano ini nga sahi sang panghambal? Kay may awtoridad sia kag gahom sa pagmando sa mga demonyo, kag nagagua sila!” 37  Gani ang balita tuhoy sa iya padayon nga naglapnag sa bug-os nga palibot. 38  Paghalin niya sa sinagoga, nagkadto sia sa balay ni Simon. Ang ugangan nga babayi ni Simon may mataas nga hilanat, kag ginpangabay nila si Jesus nga buligan sia.+ 39  Gani, nagpalapit sia kag nagtindog sa iya tupad kag ginpatahaw niya ang iya hilanat, kag nadula ini. Nagbangon sia gilayon kag nag-alagad sa ila. 40  Apang sang nakatunod na ang adlaw, gindala sang tanan ang ila mga masakiton sa iya. Gintungtong niya sa ila ang iya mga kamot kag nag-ayo sila.+ 41  Naggua man ang mga demonyo halin sa madamo nga tawo, kag nagasinggit sila: “Ikaw ang Anak sang Dios.”+ Apang ginsaway niya sila, kag wala niya sila gintugutan nga maghambal,+ kay nakahibalo sila nga sia amo ang Cristo.+ 42  Sang kaagahon na, nagkadto sia sa isa ka baw-ing nga lugar.+ Apang ginpangita sia sang mga tawo kag sang makita sia, nagpakiluoy sila sa iya nga indi sia magbiya sa ila. 43  Apang nagsiling sia sa ila: “Dapat ko man ibantala ang maayong balita sang Ginharian sang Dios sa iban nga mga siudad, kay tungod sini ginpadala ako.”+ 44  Gani, nagpadayon sia sa pagbantala sa mga sinagoga sa Judea.

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.