Lucas 6:1-49

  • Si Jesus, “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway” (1-5)

  • Gin-ayo ang naitus nga kamot (6-11)

  • Ang 12 ka apostoles (12-16)

  • Jesus nagpanudlo, nagpang-ayo (17-19)

  • Malipayon kag makaluluoy (20-26)

  • Gugma sa mga kaaway (27-36)

  • Untati ang paghukom (37-42)

  • Makilala sa bunga (43-45)

  • Balay nga natukod sing maayo; balay nga wala sadsaran (46-49)

6  Sang isa ka adlaw nga inugpahuway, nag-agi sia sa kaumhan sang trigo, kag ang iya mga disipulo nagpangutol sang mga uhay sang trigo,+ kag ginligis nila ini sa ila mga kamot kag ginkaon.+  Bangod sini ang pila sa mga Fariseo nagsiling: “Ngaa ginahimo ninyo ang wala ginatugot sang kasuguan sa Adlaw nga Inugpahuway?”+  Apang si Jesus nagsabat: “Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang gingutom sia kag ang iya mga kaupdanan?+  Nagsulod sia sa balay sang Dios kag ginhatag sa iya ang mga tinapay nga gindulot sa Dios* kag ginkaon niya ini kag ginhatagan niya ang mga lalaki nga kaupod niya. Wala ginatugot sang kasuguan nga kaunon ini ni bisan sin-o kundi sang mga saserdote lamang.”+  Kag nagsiling pa sia sa ila: “Ang Anak sang tawo Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway.”+  Sang isa pa ka adlaw nga inugpahuway,+ nagsulod sia sa sinagoga kag nagpanudlo. May isa ka tawo didto nga naitus* ang tuo nga kamot.+  Ginpanilagan sing maayo sang mga escriba kag mga Fariseo si Jesus kon bala mang-ayo sia sa Adlaw nga Inugpahuway, agod masumbong nila sia.  Apang bisan nakahibalo sia sang ila ginahunahuna,+ nagsiling sia sa tawo nga naitus* ang kamot: “Magtindog ka kag magkadto sa tunga.” Kag nagtindog sia kag nagpatunga.  Dayon si Jesus nagsiling sa ila: “May ipamangkot ako sa inyo, ano ang ginatugot sang kasuguan nga himuon sa Adlaw nga Inugpahuway, ang paghimo sing maayo ukon ang paghimo sing makahalalit, ang pagluwas sang kabuhi* ukon ang pagpatay sini?”+ 10  Gintulok niya sila tanan, kag nagsiling sia sa tawo: “Untaya ang imo kamot.” Gin-untay niya ang iya kamot, kag nag-ayo ini. 11  Apang naakig gid sila, kag naghambalanay sila kon ano ang himuon nila kay Jesus. 12  Isa ka adlaw sadto, nagkadto sia sa bukid agod mangamuyo.+ Kag nagpangamuyo sia sa Dios sa bug-os nga gab-i.+ 13  Sang masunod nga adlaw, gintawag niya ang iya mga disipulo kag nagpili sia sa ila sang 12, nga gintawag man niya nga mga apostoles:+ 14  Si Simon, nga ginhingalanan man niya nga Pedro, si Andres nga iya utod, si Santiago, si Juan, si Felipe,+ si Bartolome, 15  si Mateo, si Tomas,+ si Santiago nga anak ni Alfeo, kag si Simon nga ginatawag “ang makugi,” 16  si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote, nga nangin traidor. 17  Kag nagdulhog sia kaupod nila kag nagdulog sa matapan nga lugar, kag nagkadto didto ang iya madamo nga mga disipulo, kag ang madamo nga mga tawo halin sa bug-os nga Judea kag Jerusalem kag sa baybayon nga rehiyon sang Tiro kag Sidon agod mamati sa iya kag agod ayuhon niya sila sa ila balatian. 18  Bisan ang mga ginatublag sang mga demonyo nag-ayo. 19  Kag ang tanan nga tawo nagatinguha sa pagtandog sa iya, bangod ang gahom nagagua sa iya+ kag nagaayo sa ila tanan. 20  Kag nagtulok sia sa iya mga disipulo kag nagsiling: “Malipayon kamo nga mga imol, kay inyo ang Ginharian sang Dios.+ 21  “Malipayon kamo nga mga ginagutom karon, kay busgon kamo.+ “Malipayon kamo nga mga nagahibi karon, kay magakadlaw kamo.+ 22  “Malipayon kamo kon ginadumtan kamo sang mga tawo,+ kag kon ginasikway nila kamo,+ ginapakahuy-an, kag ginapakamalaut* ang inyo ngalan tungod sa Anak sang tawo. 23  Magkasadya kamo sa sina nga adlaw kag magtumbo sa kalipay, kay daku ang inyo padya sa langit, kay amo man sina ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa mga manalagna.+ 24  “Apang makaluluoy kamo nga mga manggaranon,+ kay natigayon na ninyo ang bug-os nga paglipay.+ 25  “Makaluluoy kamo nga mga busog karon, kay gutumon kamo. “Makaluluoy kamo nga nagakadlaw karon, kay magalalaw kamo kag magahibi.+ 26  “Makaluluoy kamo kon ang tanan nga tawo magdayaw sa inyo,+ kay amo man sina ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa butig nga mga manalagna. 27  “Apang nagasiling ako sa inyo nga nagapamati sa akon: Padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway, himui sing maayo ang mga nagadumot sa inyo,+ 28  pakamaayuha ang mga nagapakamalaut sa inyo, ipangamuyo ang mga nagainsulto sa inyo.+ 29  Kon may magtampa sa imo sa guya, itaya man ang pihak mo nga guya; kag kon may magkuha sang imo kunop, indi paghawiri ang imo nasulod nga bayo.+ 30  Hatagi ang bisan sin-o nga nagapangayo sa imo,+ kag kon may magkuha sang imo mga pagkabutang, indi ini pagbawia. 31  “Subong man, himua ninyo sa inyo isigkatawo ang luyag ninyo nga himuon nila sa inyo.+ 32  “Kon ginahigugma ninyo ang mga nagahigugma lamang sa inyo, ano ang kaayuhan sini sa inyo? Kay bisan ang mga makasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila.+ 33  Kag kon ginahimo ninyo ang maayo sa mga nagahimo sang maayo sa inyo, ano ang kaayuhan sini sa inyo? Bisan ang mga makasasala nagahimo man sini. 34  Kag kon ginapahulam* ninyo ang mga ginalauman ninyo nga makabayad sa inyo, ano ang kaayuhan sini sa inyo?+ Bisan ang mga makasasala nagapahulam sa mga makasasala kag nagalaum nga mabayaran sila sang bug-os nga kantidad. 35  Sa baylo, padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway kag maghimo sing maayo kag magpahulam nga wala nagalaum nga bayaran;+ kag padyaan kamo sing daku, kag mangin anak kamo sang Labing Mataas, kay sia mainayuhon sa mga indi mapinasalamaton kag mga malauton.+ 36  Mangin maluluy-on kamo, subong nga ang inyo Amay maluluy-on.+ 37  “Dugang pa, untati ninyo ang paghukom, kag indi gid kamo paghukman;+ kag untati ninyo ang pagpakamalaut, kag indi gid kamo pagpakamalauton. Padayon kamo nga magpatawad,* kag patawaron* kamo.+ 38  Himua nga kinabatasan ang paghatag sa iban, kag sila magahatag sa inyo.+ Ibubo nila sa inyo sabak ang bug-os nga sukob nga nadasok, nauyog, kag nagaawas. Kay kon ano nga talaksan ang ginagamit ninyo sa iban, amo man nga talaksan ang gamiton nila sa inyo.” 39  Nagsugid man sia sang mga ilustrasyon sa ila: “Makatuytoy bala ang bulag sa isa pa ka bulag? Indi bala mahulog sila nga duha sa buho?+ 40  Ang estudyante* indi labaw sa iya manunudlo, apang ang bisan sin-o nga nahanas sing maayo mangin kaangay sang iya manunudlo. 41  Gani, ngaa ginatalupangod mo ang dagami sa mata sang imo utod, apang wala mo ginatalupangod ang balayan sa imo mata?+ 42  Paano mo masiling sa imo utod, ‘Utod, ipakuha sa akon ang dagami sa imo mata,’ samtang ikaw mismo wala nagatalupangod sa balayan sa imo mata? Salimpapaw! Kuhaa anay ang balayan sa imo mata, agod makakita ka sing maayo sa pagkuha mo sing dagami sa mata sang imo utod. 43  “Kay wala sing maayo nga kahoy nga nagapamunga sang malain, kag wala sing malain nga kahoy nga nagapamunga sang maayo.+ 44  Kay ang tagsa ka kahoy makilala sa bunga sini.+ Halimbawa, ang tawo wala nagapamupo sang igos* ukon ubas sa tunukon nga mga tanom. 45  Ang maayo nga tawo nagapagua sang maayo nga butang halin sa maayo nga bahandi sang iya tagipusuon, apang ang malain nga tawo nagapagua sang malain nga butang halin sa iya malain nga bahandi; kay sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang iya baba.+ 46  “Gani, ngaa ginatawag ninyo ako ‘Ginuo! Ginuo!’ apang wala ninyo ginahimo ang akon ginasiling?+ 47  Ipakita ko sa inyo kon sin-o ang kaangay sang tawo nga nagakari sa akon kag nagapamati kag nagatuman sang akon ginatudlo:+ 48  Kaangay sia sang tawo nga nagtukod sang balay. Nagkutkot sia sing madalom kag ginpasad ang sadsaran sini sa igang. Kag sang nagbaha, naghampak ang suba sa amo nga balay apang wala ini mag-uyog, kay natukod ini sing maayo.+ 49  Sa pihak nga bahin, ang tawo nga nagapamati kag wala nagatuman+ kaangay sang tawo nga nagtukod sang balay nga wala sing sadsaran. Ang suba naghampak sa sini, kag gilayon nga natumba ini, kag naguba sing bug-os ang amo nga balay.”

Footnote

Ukon “ang dulot nga tinapay.”
Ukon “paralisado.”
Ukon “paralisado.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ginapagua subong malaut.”
Wala sing saka.
Ukon “hilwayon.”
Ukon “maghilway.”
Ukon “disipulo.”
Bunga sang kahoy nga higuera.